Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Situationen för HBTI-personer i Uganda (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 och B9-0142/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0134/2019

(ersätter B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 och B9-0142/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri och Julie Ward, för S&D-gruppen,

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen,

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann och Gina Dowding, för Verts/ALE-gruppen,

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop och Özlem Demirel, för GUE/NGL-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 och B9-0144/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0138/2019

(ersätter B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 och B9-0143/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen,

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier och Manuel Bompard, för GUE/NGL-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli och Piernicola Pedicini.

Antogs (P9_TA(2019)0043)

(Resolutionsförslagen B9-0136/2019 och B9-0144/2019 bortföll.)


8.3. Förslaget till ny strafflag i Indonesien (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 och B9-0153/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0145/2019

(ersätter B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 och B9-0153/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, för S&D-gruppen,

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen,

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0044)

(Resolutionsförslagen B9-0146/2019, B9-0147/2019 och B9-0148/2019 bortföll.)


8.4. Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0045)

Talare: Younous Omarjee (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.5. Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.) (omröstning)

Resolutionsförslag, ingivet av ENVI-utskottet i enlighet med artikel 1122–3 i arbetsordningen, om kommissionens utkast till genomförandebeslut om beviljande av tillstånd för användning av kromtrioxid enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Cromomed S.A. m. fl.) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Ansvariga ledamöter: Bas Eickhout, Maria Arena och Martin Hojsík

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0046)


8.6. Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 och B9-0124/2019

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 24 oktober 2019 (punkt 2 i protokollet av den 24.10.2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0118/2019

(ersätter B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 och B9-0124/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Rosa Estaràs Ferragut, för PPE-gruppen,

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini och Vilija Blinkevičiūtė, för S&D-gruppen,

—   José Ramón Bauzá Díaz och Dinesh Dhamija, för Renew-gruppen,

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen,

—   Elena Kountoura, för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0047)

(Resolutionsförslag B9-0121/2019 bortföll.)

Inlägg:

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 22 oktober 2019 (punkt 19 i protokollet av den 22.10.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner och Ibán García Del Blanco, för S&D-gruppen, Luis Garicano, Karen Melchior och Stéphane Séjourné, för Renew-gruppen, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki och Raffaele Stancanelli, för ECR-gruppen, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om läget när det gäller förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)), även kallad offentlig landsspecifik rapportering (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0048)


8.8. Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 och B9-0133/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0123/2019

(ersätter B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 och B9-0129/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor och Andreas Schieder, för S&D-gruppen,

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen,

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö och Sergey Lagodinsky, för Verts/ALE-gruppen,

—   Nikolaj Villumsen och Özlem Demirel, för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0049)

(Resolutionsförslagen B9-0126/2019 och B9-0133/2019 bortföll.)


8.9. Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0130/2019

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0131/2019

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0132/2019

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0154/2019

Förkastades

Inlägg:

Juan Fernando López Aguilar (ordförande för utskottet LIBE) efter omröstningen.


8.10. Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 och B9-0161/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0156/2019

(ersätter B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 och B9-0161/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder och Tanja Fajon, för S&D-gruppen,

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun och Viola Von Cramon Taubadel, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan ochWitold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen,

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis och Alexis Georgoulis, för GUE/NGL-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0050)

(Resolutionsförslag B9-0155/2019 bortföll.)

Inlägg:

Tomáš Zdechovský lade fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till en ny punkt efter punkt 1. Parlamentet godkände inte att detta muntliga ändringsförslag gick till omröstning eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig det.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på röstförklaringarna.)

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy