Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο

16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Εν συνεχεία της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 16 Οκτωβρίου 2019)

επιτροπή AFET

- Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - ετήσια έκθεση (2019/2136(INI))

- Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2135(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον πλανήτη και η οικεία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2125(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

επιτροπή BUDG

- Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019 (2019/2126(INI))
(γνωμοδότηση: ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή CONT

- Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2128(INI))

- Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2127(INI))

επιτροπή ECON

- Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2019 (2019/2131(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, AGRI)

- Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2019 (2019/2130(INI))

- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2129(INI))

επιτροπή JURI

- Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και αναλογικότητα - έκθεση για την καλή νομοθέτηση που καλύπτει τα έτη 2017 και 2018 (2019/2133(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2017 και 2018 (2019/2132(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, PETI)

επιτροπή PETI

- Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2134(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Εν συνεχεία της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 16 Οκτωβρίου 2019)

επιτροπή BUDG

- Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019 (2019/2126(INI))
(γνωμοδότηση: ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, DEVE

- Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, DEVE, PECH

Εκθέσεις που περιέχουν μη νομοθετικές προτάσεις ψηφίσματος για μία διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105, παράγραφος 2 του Κανονισμού)

(Εν συνεχεία της κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών στις 17 Σεπτεμβρίου 2019)

επιτροπή INTA

- Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE)

- Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE, PECH)

επιτροπή PECH

- Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(γνωμοδότηση: DEVE, BUDG)

- Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(γνωμοδότηση: DEVE, BUDG)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου