Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 210kPDF 309kWORD 90k
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
3.1.Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα
  
3.2.Αίγυπτος
  
3.3.Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Βραβείο Ζαχάρωφ 2019 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)
 6.Σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής
 7.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (ψηφοφορία)
  
8.2.Αίγυπτος (ψηφοφορία)
  
8.3.Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας (ψηφοφορία)
  
8.4.Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: μερική χορήγηση άδειας για μία χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου (Cromomed S.A. και άλλοι) (ψηφοφορία)
  
8.6.Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (ψηφοφορία)
  
8.7.Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (ψηφοφορία)
  
8.8.Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (ψηφοφορία)
  
8.9.Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (ψηφοφορία)
  
8.10.Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (ψηφοφορία)
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ, κ. Farkas, ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME (συζήτηση)
 15.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Αναφορές
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 20.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 22.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.00.


2. Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (2019/2854(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου 2019 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova και Atidzhe Alieva Veli, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi και Isabel García Muñoz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev και Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019

—   Markus Buchheit, Christine Anderson και Jörg Meuthen, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον ευρωπαϊκό τουρισμό (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019

—   Έλενα Κουντουρά, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Δημήτριος Παπαδημούλης, Αλέξης Γεωργούλης, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Πέτρος Κόκκαλης, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.


3. Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019)


3.1. Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 και B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Οι Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward και Tomas Tobé παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Maria Walsh, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alex Agius Saliba, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Rasmus Andresen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Assita Kanko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Bull, μη εγγεγραμμένος, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly και Seb Dance.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru και Radka Maxová.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.


3.2. Αίγυπτος

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 και B9-0144/2019 (2019/2880(RSP))

Οι Hannah Neumann, Miguel Urbán Crespo, Petras Auštrevičius, Maria Arena και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Irina Von Wiese, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Mounir Satouri, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elena Lizzi, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Nicola Procaccini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, και Brando Benifei.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jan-Christoph Oetjen, Adam Bielan, Ben Habib, Neena Gill και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Mick Wallace και Julie Ward.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.


3.3. Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 και B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Οι Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tudor Ciuhodaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Shaffaq Mohammed, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gunnar Beck, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Charlie Weimers, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος, Isabel Wiseler-Lima και Ramona Strugariu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.04.


5. Βραβείο Ζαχάρωφ 2019 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση του Σώματος να απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ 2019 στον Ilham Tohti, καθηγητή οικονομικών και υπερασπιστή των δικαιωμάτων της μειονότητας των Ουιγούρων, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Ο Πρόεδρος εκφράζει την υποστήριξη του Σώματος όσον αφορά το έργο του και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή του από τις κινεζικές αρχές.


6. Σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέµατα οικονοµικών συµφερόντων και σύγκρουσης συµφερόντων, ο Πρόεδρος αποφασίζει να ορίσει στις 24 Οκτωβρίου 2019 τους:

—    Danuta Maria Hübner (PPE),

—   Giuliano Pisapia (S&D),

—   Karen Melchior (Renew),

—   Heidi Hautala (Verts/ALE),

—   Geert Bourgeois (ECR)

μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών,

και τους

—   Gerolf Annemans (ID)

—   Helmut Scholz (GUE/NGL)

αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών.


7. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 176 παράγραφος 1 του Κανονισμού, να επιβάλει κύρωση στον Angelo Ciocca, για την επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά του απέναντι στους συναδέλφους του και στο θεσμικό όργανο, κατά σοβαρή παράβαση του άρθρου 10 παράγραφος 3 του Κανονισμού, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησης για τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα νοτιοανατολικά της Συρίας (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2019).

Η κύρωση συνίσταται, πρώτον, στην απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα δέκα ημερών και, δεύτερον, σε προσωρινή αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου για χρονικό διάστημα πέντε διαδοχικών ημερών συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του, χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, και υπό την επιφύλαξη, στην περίπτωση αυτή, της αυστηρής τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς των βουλευτών. Η κύρωση ισχύει από τις 4 Νοεμβρίου 2019.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο βουλευτή, ο οποίος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Προεδρείου βάσει του άρθρου 177 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων συμπεριφορών και δηλώσεων ενώπιον της ολομέλειας από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, αποφάσισε, σε συμφωνία με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, να μην ανεχθεί στο εξής συμπεριφορές ή δηλώσεις που θίγουν την αξιοπρέπεια του Σώματος.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Javier Moreno Sánchez.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


8.1. Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 και B9-0142/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0134/2019

(αντικαθιστά τις B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 και B9-0142/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann και Gina Dowding, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop και Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko και Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0042)


8.2. Αίγυπτος (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 και B9-0144/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0138/2019

(αντικαθιστά τις B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 και B9-0143/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Kati Piri και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri και Ellie Chowns, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier και Manuel Bompard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli και Piernicola Pedicini.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0043)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0136/2019 και B9-0144/2019 καταπίπτουν.)


8.3. Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 και B9-0153/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0145/2019

(αντικαθιστά τις B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 και B9-0153/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φουρλάς, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0044)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0146/2019, B9-0147/2019 και B9-0148/2019 καταπίπτουν.)


8.4. Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2019)0045)

Παρεμβαίνει ο Younous Omarjee (εισηγητής), για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.5. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: μερική χορήγηση άδειας για μία χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου (Cromomed S.A. και άλλοι) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από την επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση μερικής άδειας για μια χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Cromomed S.A. και άλλοι) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Αρμόδιοι βουλευτές: Bas Eickhout, Maria Arena και Martin Hojsík

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0046)


8.6. Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 και B9-0124/2019

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 2019 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.10.2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0118/2019

(αντικαθιστά τις B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 και B9-0124/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   José Ramón Bauzá Díaz και Dinesh Dhamija, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Έλενα Κουντουρά, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0047)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0121/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 22 Οκτωβρίου 2019 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2019).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen και Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner και Ibán García Del Blanco, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Luis Garicano, Karen Melchior και Stéphane Séjourné, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Angel Dzhambazki και Raffaele Stancanelli, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Emmanuel Maurel, Αλέξης Γεωργούλης, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση προόδου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)), γνωστή ως δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0048)


8.8. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 και B9-0133/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0123/2019

(αντικαθιστά τις B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 και B9-0129/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor και Andreas Schieder, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu και Marie Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö και Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Nikolaj Villumsen και Özlem Demirel, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0049)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0126/2019 και B9-0133/2019 καταπίπτουν.)


8.9. Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0130/2019

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0131/2019

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0132/2019

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0154/2019

Απορρίπτεται

Παρεμβάσεις

Ο Juan Fernando López Aguilar (πρόεδρος της επιτροπής LIBE), με το πέρας της ψηφοφορίας.


8.10. Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 και B9-0161/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0156/2019

(αντικαθιστά τις B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 και B9-0161/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth και Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder και Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka και Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun και Viola Von Cramon Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan καιWitold Jan Waszczykowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Έλενα Κουντουρά, Πέτρος Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Αρβανίτης και Αλέξης Γεωργούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0050)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0155/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Ο Tomáš Zdechovský υποβάλλει προφορική τροπολογία για την προσθήκη μιας νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 1. Το Σώμα δεν δέχεται να θέσει σε ψηφοφορία την προφορική τροπολογία, καθώς αντιτίθενται περισσότεροι από 40 βουλευτές.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή των αιτιολογήσεων ψήφου.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

9. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.55.


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 194 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook - RC-B9-0118/2019
John Howarth, Rory Palmer, François-Xavier Bellamy και Stanislav Polčák

Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα - B9-0117/2019
Molly Scott Cato και Jiří Pospíšil

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους - RC-B9-0123/2019
Virginie Joron, Annika Bruna, Manuel Bompard, Jiří Pospíšil, Martin Horwood και Jan Zahradil

Έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο - B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Joachim Stanisław Brudziński και Jan Zahradil

Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία - RC-B9-0156/2019
Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński και Jan Zahradil.


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου, «Ολομέλεια», «Ψηφοφορίες», «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ’ ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.22.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

12. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ, κ. Farkas, ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000031/2019 που κατέθεσαν οι Paul Tang και Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Sven Giegold, προς την Επιτροπή: Τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή της ΕΑΤ, κ. Farkas. ως διευθύνοντος συμβούλου της AFME (B9-0054/2019) (2019/2888(RSP))

Ο Paul Tang αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jonás Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Damien Carême, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Domènec Ruiz Devesa και Paul Tang.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Patrick Breyer.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος υπέγραψε, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, τις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες εγκρίθηκαν σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2019):

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2403 όσον αφορά τις άδειες αλιείας για τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και τις αλιευτικές δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου σε ενωσιακά ύδατα (00094/2019/LEX - C9-0153/2019 - 2019/0187(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (00092/2019/LEX - C9-0152/2019 - 2019/0180(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2019/501 και (ΕΕ) 2019/502 όσον αφορά τις περιόδους εφαρμογής τους (00091/2019/LEX - C9-0151/2019 - 2019/0179(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης κεντρικών αντισυμβαλλομένων και τις συμμετέχουσες αρχές καθώς και τις απαιτήσεις αναγνώρισης κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (00088/2019/LEX - C9-0143/2019 - 2017/0136(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (00074/2019/LEX - C9-0142/2019 - 2018/0189(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών (00069/2019/LEX - C9-0141/2019 - 2018/0129(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (00078/2019/LEX - C9-0140/2019 - 2018/0106(COD)).


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Εν συνεχεία της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 16 Οκτωβρίου 2019)

επιτροπή AFET

- Εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας - ετήσια έκθεση (2019/2136(INI))

- Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2135(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον πλανήτη και η οικεία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2125(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

επιτροπή BUDG

- Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019 (2019/2126(INI))
(γνωμοδότηση: ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού))

επιτροπή CONT

- Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2128(INI))

- Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2127(INI))

επιτροπή ECON

- Πολιτική ανταγωνισμού - ετήσια έκθεση 2019 (2019/2131(INI))
(γνωμοδότηση: INTA, AGRI)

- Τραπεζική Ένωση - ετήσια έκθεση 2019 (2019/2130(INI))

- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2129(INI))

επιτροπή JURI

- Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικότητα και αναλογικότητα - έκθεση για την καλή νομοθέτηση που καλύπτει τα έτη 2017 και 2018 (2019/2133(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

- Παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2017 και 2018 (2019/2132(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, PETI)

επιτροπή PETI

- Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2018 (2019/2134(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)

(Εν συνεχεία της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων στις 16 Οκτωβρίου 2019)

επιτροπή BUDG

- Οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - ετήσια έκθεση 2019 (2019/2126(INI))
(γνωμοδότηση: ECON (άρθρο 57 του Κανονισμού))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, DEVE

- Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, DEVE, PECH

Εκθέσεις που περιέχουν μη νομοθετικές προτάσεις ψηφίσματος για μία διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105, παράγραφος 2 του Κανονισμού)

(Εν συνεχεία της κοινοποίησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών στις 17 Σεπτεμβρίου 2019)

επιτροπή INTA

- Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE)

- Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(γνωμοδότηση: AFET, DEVE, PECH)

επιτροπή PECH

- Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας Μπισάου (2019-2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(γνωμοδότηση: DEVE, BUDG)

- Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(γνωμοδότηση: DEVE, BUDG)


17. Αναφορές

Οι αναφορές αριθ. 0852-19 έως 0966-19 έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο στις 22 Οκτωβρίου 2019 και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 22 Οκτωβρίου 2019 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 παράγραφος 15 του Κανονισμού, αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν ούτε έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος μέλος.


18. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα θεσμικά όργανα

- Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Ταχεία εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση επί εξασφαλίσεων (COM(2018)0135 [02] - C9-0154/2019 - 2018/0063B(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

2) από τους βουλευτές

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αλφισμό σε ορισμένα κράτη της υποσαχάριας Αφρικής (B9-0102/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Raffaele Stancanelli. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβύης και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Λίβυων αλιέων (B9-0109/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόσβαση στα βασικά φάρμακα μέσα στην ΕΕ (B9-0114/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση κατώτατου ορίου μισθού 750 EUR το οποίο θα ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ (B9-0115/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Rosa Estaràs Ferragut. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (B9-0116/2019)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT


19. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά την τρέχουσα σύνοδο ολομέλειας θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


20. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 13 Νοεμβρίου 2019 και 14 Νοεμβρίου 2019.


21. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.23.


22. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Ανδρουλάκης Νίκος, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Αρβανίτης Κωνσταντίνος, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Γεωργίου Γιώργος, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Κιζιλγιουρέκ Νιαζί, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Κόκκαλης Πέτρος, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Κωνσταντίνου Αθανάσιος, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Κούλογλου Στέλιος, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Κυμπουρόπουλος Στέλιος, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Μαυρίδης Κώστας, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης Δημήτριος, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Caspary Daniel, Fidanza Carlo, Fox Claire, Guetta Bernard, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Ζαγοράκης Θεόδωρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου