Zoznam 
Zápisnica
XML 188kPDF 291kWORD 83k
Štvrtok, 24. októbra 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook (predložené návrhy uznesení)
 3.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
3.1.Situácia LGBTI osôb v Ugande
  
3.2.Egypt
  
3.3.Navrhovaný nový indonézsky trestný zákon
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Sacharovova cena 2019 (oznámenie laureáta)
 6.Zloženie poradného výboru
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Hlasovanie
  
8.1.Situácia LGBTI osôb v Ugande (hlasovanie)
  
8.2.Egypt (hlasovanie)
  
8.3.Navrhovaný nový indonézsky trestný zákon (hlasovanie)
  
8.4.Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody***I (hlasovanie)
  
8.5.Námietka podľa článku 112: čiastočné udelenie povolenia na používanie oxidu chrómového (Cromomed S.A. a ďalšie) (hlasovanie)
  
8.6.Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook (hlasovanie)
  
8.7.Súčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín (hlasovanie)
  
8.8.Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky (hlasovanie)
  
8.9.Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori (hlasovanie)
  
8.10.Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (hlasovanie)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Vymenovanie výkonného riaditeľa EBA Farkasa za generálneho riaditeľa AFME (rozprava)
 15.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Petície
 18.Predloženie dokumentov
 19.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Skončenie rokovania
 22.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.00 h.


2. Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook (2019/2854(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 21. októbra 2019 (bod 15 zápisnice zo dňa 21.10.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova a Atidzhe Alieva Veli, v mene skupiny Renew, o dôsledkoch bankrotu spoločnosti Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019);

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi a Isabel García Muñoz, v mene skupiny S&D, o negatívnom vplyve bankrotu spoločnosti Thomas Cook na cestovný ruch EÚ (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019);

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev a Manolis Kefalogiannis, v mene skupiny PPE, o negatívnom vplyve bankrotu spoločnosti Thomas Cook na cestovný ruch EÚ (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019);

—   Markus Buchheit, Christine Anderson a Jörg Meuthen, v mene skupiny ID, o dôsledkoch bankrotu spoločnosti Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019);

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR, o negatívnom vplyve bankrotu spoločnosti Thomas Cook na cestovný ruch EÚ (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019);

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o dôsledkoch bankrotu spoločnosti Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 24.10.2019.


3. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 23.10.2019.)


3.1. Situácia LGBTI osôb v Ugande

Návrhy uznesenia B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 a B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward a Tomas Tobé uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Maria Walsh v mene skupiny PPE, Alex Agius Saliba v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Rasmus Andresen v mene skupiny Verts/ALE, Assita Kanko v mene skupiny ECR, Eugenia Rodríguez Palop v mene skupiny GUE/NGL, David Bull – nezaradený poslanec, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly a Seb Dance.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru a Radka Maxová.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 24.10.2019.


3.2. Egypt

Návrhy uznesenia B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 a B9-0144/2019 (2019/2880(RSP))

Hannah Neumann, Miguel Urbán Crespo, Petras Auštrevičius, Maria Arena a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Isabel Santos v mene skupiny S&D, Irina Von Wiese v mene skupiny Renew, Mounir Satouri v mene skupiny Verts/ALE, Elena Lizzi v mene skupiny ID, Nicola Procaccini v mene skupiny ECR, Fabio Massimo Castaldo – nezaradený poslanec a Brando Benifei.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jan-Christoph Oetjen, Adam Bielan, Ben Habib, Neena Gill a Ryszard Czarnecki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Mick Wallace a Julie Ward.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 24.10.2019.


3.3. Navrhovaný nový indonézsky trestný zákon

Návrhy uznesenia B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 a B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind a Tomáš Zdechovský uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Tudor Ciuhodaru v mene skupiny S&D, Shaffaq Mohammed v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke v mene skupiny Verts/ALE, Gunnar Beck v mene skupiny ID, Charlie Weimers v mene skupiny ECR, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Isabel Wiseler-Lima a Ramona Strugariu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 24.10.2019.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h.)


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

4. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.04 h.


5. Sacharovova cena 2019 (oznámenie laureáta)

Predseda informoval o rozhodnutí Parlamentu udeliť Sacharovovu cenu za rok 2019 Ilhamovi Tohtimu, profesorovi ekonómie a obhajcovi práv ujgurskej menšiny, ktorý bol odsúdený na doživotie. Predseda vyjadril podporu Parlamentu jeho činnosti a vyzval čínske orgány, aby ho bezodkladne prepustili.


6. Zloženie poradného výboru

Predseda v súlade s článkom 7 Kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov rozhodol, že

—   Danuta Maria Hübner (PPE),

—   Giuliano Pisapia (S&D),

—   Karen Melchior (Renew),

—   Heidi Hautala (Verts/ALE),

—   Geert Bourgeois (ECR)

boli 24. októbra 2019 vymenovaní za členov poradného výboru pre správanie poslancov

a že

—   Gerolf Annemans (ID)

—   Helmut Scholz (GUE/NGL)

boli vymenovaní za náhradníkov poradného výboru pre správanie poslancov.


7. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 176 ods. 1 rokovacieho poriadku rozhodol o uložení sankcie Angelovi Cioccovi pre jeho agresívne a neúctivé správanie voči jeho kolegom a inštitúcii počas včerajšej rozpravy o tureckých vojenských operáciách v severovýchodnej Sýrii, ktorým hrubo porušil článok 10 ods. 3 rokovacieho poriadku (bod 7 zápisnice zo dňa 23.10.2019).

Sankcia spočíva, po prvé, v strate práva na denný príspevok na desať dní a, po druhé, v dočasnom pozastavení účasti na všetkých aktivitách Parlamentu na päť po sebe idúcich dní, počas ktorých zasadne Parlament alebo ktorýkoľvek z jeho orgánov, výborov alebo delegácií, bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie hlasovacieho práva počas plenárnej schôdze, a pod výhradou prísneho dodržiavania pravidiel správania platných pre poslancov. Sankcia nadobudne účinnosť 4. novembra 2019.

Rozhodnutie bolo oznámené dotknutému poslancovi, ktorý proti nemu môže v súlade s článkom 177 rokovacieho poriadku podať vnútorné odvolanie Predsedníctvu.

Predseda spresnil, že vzhľadom na určité správanie a výroky počas plenárnej schôdze od začiatku tohto volebného obdobia rozhodol po dohode s predsedami politických skupín, že už nebude tolerovať správanie alebo výroky, ktoré poškodzujú dôstojnosť Parlamentu.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Javier Moreno Sánchez.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Situácia LGBTI osôb v Ugande (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 a B9-0142/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0134/2019

(nahrádzajúci B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 a B9-0142/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Julie Ward, v mene skupiny S&D;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann a Gina Dowding, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop a Özlem Demirel, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko a Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egypt (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 a B9-0144/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0138/2019

(nahrádzajúci B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 a B9-0143/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Kati Piri a Maria Arena, v mene skupiny S&D;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich a Hilde Vautmans, v mene skupiny Renew;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri a Ellie Chowns, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier a Manuel Bompard, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli a Piernicola Pedicini.

Prijatý (P9_TA(2019)0043)

(Návrhy uznesenia B9-0136/2019 a B9-0144/2019 sa stali bezpredmetnými.)


8.3. Navrhovaný nový indonézsky trestný zákon (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 a B9-0153/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0145/2019

(nahrádzajúci B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 a B9-0153/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Inese Vaidere, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri, v mene skupiny S&D;

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2019)0044)

(Návrhy uznesenia B9-0146/2019, B9-0147/2019 a B9-0148/2019 sa stali bezpredmetnými.)


8.4. Finančná pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom na pokrytie vážnej finančnej záťaže, ktorá im vznikla v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0045)

Vystúpil Younous Omarjee (spravodajca) so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.5. Námietka podľa článku 112: čiastočné udelenie povolenia na používanie oxidu chrómového (Cromomed S.A. a ďalšie) (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI v súlade s článkom 112 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa čiastočne udeľuje autorizácia na používanie oxidu chrómového podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (Cromomed S.A. a i.) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - zodpovední poslanci: Bas Eickhout, Maria Arena a Martin Hojsík

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0046)


8.6. Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 a B9-0124/2019

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 24. októbra 2019 (bod 2 zápisnice zo dňa 24.10.2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0118/2019

(nahrádzajúci B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 a B9-0124/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Rosa Estaràs Ferragut, v mene skupiny PPE;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini a Vilija Blinkevičiūtė, v mene skupiny S&D;

—   José Ramón Bauzá Díaz a Dinesh Dhamija, v mene skupiny Renew;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR;

—   Elena Kountoura, v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P9_TA(2019)0047)

(Návrh uznesenia B9-0121/2019 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Súčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 22. októbra 2019 (bod 19 zápisnice zo dňa 22.10.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen a Jiří Pospíšil, v mene skupiny PPE, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner a Ibán García Del Blanco, v mene skupiny S&D, Luis Garicano, Karen Melchior a Stéphane Séjourné, v mene skupiny Renew, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, Angel Dzhambazki a Raffaele Stancanelli, v mene skupiny ECR, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard a Younous Omarjee, v mene skupiny GUE/NGL, o aktuálnom stave návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)), známe aj ako verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0048)


8.8. Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 a B9-0133/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0123/2019

(nahrádzajúci B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 a B9-0129/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák a Ivan Štefanec, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor a Andreas Schieder, v mene skupiny S&D;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu a Marie Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö a Sergey Lagodinsky, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Nikolaj Villumsen a Özlem Demirel, v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P9_TA(2019)0049)

(Návrhy uznesenia B9-0126/2019 a B9-0133/2019 sa stali bezpredmetnými.)


8.9. Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA B9-0130/2019

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B9-0131/2019

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B9-0132/2019

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B9-0154/2019

Zamietnutý

Vystúpenia:

Juan Fernando López Aguilar (predseda výboru LIBE) po hlasovaní.


8.10. Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 a B9-0161/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0156/2019

(nahrádzajúci B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 a B9-0161/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth a Ivan Štefanec, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder a Tanja Fajon, v mene skupiny S&D;

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka a Ramona Strugariu, v mene skupiny Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun a Viola Von Cramon Taubadel, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan a Witold Jan Waszczykowski, v mene skupiny ECR;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis a Alexis Georgoulis, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2019)0050)

(Návrh uznesenia B9-0155/2019 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

Tomáš Zdechovský predložil ústny pozmeňujúci návrh na doplnenie nového odseku po odseku 1. Parlament nesúhlasil s hlasovaním o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu, pričom proti bolo viac ako 40 poslancov.

(Rokovanie bolo pred vysvetleniami hlasovania na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.55 h.


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Účinky bankrotu skupiny Thomas Cook - RC-B9-0118/2019
John Howarth, Rory Palmer, François-Xavier Bellamy a Stanislav Polčák

Súčasný stav zverejňovania informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami – verejné podávanie správ podľa jednotlivých krajín - B9-0117/2019
Molly Scott Cato a Jiří Pospíšil

Turecké vojenské operácie v severovýchodnej Sýrii a ich dôsledky - RC-B9-0123/2019
Virginie Joron, Annika Bruna, Manuel Bompard, Jiří Pospíšil, Martin Horwood a Jan Zahradil

Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori - B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Joachim Stanisław Brudziński a Jan Zahradil

Začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a s Albánskom - RC-B9-0156/2019
Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński a Jan Zahradil.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.22 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Vymenovanie výkonného riaditeľa EBA Farkasa za generálneho riaditeľa AFME (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000031/2019, ktorú položil Paul Tang a Jonás Fernández, v mene skupiny S&D, a Sven Giegold, pre Komisiu: Vymenovanie výkonného riaditeľa EBA Farkasa za generálneho riaditeľa AFME (B9-0054/2019) (2019/2888(RSP))

Paul Tang rozvinul otázku.

Neven Mimica (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Damien Carême v mene skupiny Verts/ALE, Domènec Ruiz Devesa a Paul Tang.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Patrick Breyer.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.


15. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda spoločne s predsedom Rady podpísal tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (bod 10 zápisnice zo dňa 21.10.2019):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (00094/2019/LEX - C9-0153/2019 - 2019/0187(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) (00092/2019/LEX - C9-0152/2019 - 2019/0180(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2019/501 a (EÚ) 2019/502, pokiaľ ide o ich obdobia uplatňovania (00091/2019/LEX - C9-0151/2019 - 2019/0179(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy a príslušné orgány na povoľovanie centrálnych protistrán a požiadavky na uznávanie centrálnych protistrán z tretích krajín (00088/2019/LEX - C9-0143/2019 - 2017/0136(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (00074/2019/LEX - C9-0142/2019 - 2018/0189(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (00069/2019/LEX - C9-0141/2019 - 2018/0129(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (00078/2019/LEX - C9-0140/2019 - 2018/0106(COD)).


16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. októbra 2019)

výbor AFET

- Vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - výročná správa (2019/2136(INI))

- Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - výročná správa za rok 2018 (2019/2135(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Ľudské práva a demokracia vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti - výročná správa za rok 2018 (2019/2125(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor BUDG

- Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019 (2019/2126(INI))
(stanovisko: ECON (článok 57 rokovacieho poriadku))

výbor CONT

- Ochrana finančných záujmov Európskej únie – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2018 (2019/2128(INI))

- Kontrola finančnej činnosti Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2018 (2019/2127(INI))

výbor ECON

- Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2019 (2019/2131(INI))
(stanovisko: INTA, AGRI)

- Banková únia – výročná správa za rok 2019 (2019/2130(INI))

- Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2018 (2019/2129(INI))

výbor JURI

- Vhodnosť právnych predpisov Európskej únie a subsidiarita a proporcionalita - správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017 a 2018 (2019/2133(INI))
(stanovisko: AFCO)

- Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017 a 2018 (2019/2132(INI))
(stanovisko: AFCO, PETI)

výbor PETI

- Činnosť európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018 (2019/2134(INI))
(stanovisko: AFCO)

Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 16. októbra 2019)

výbor BUDG

- Finančná činnosť Európskej investičnej banky - výročná správa za rok 2019 (2019/2126(INI))
(stanovisko: ECON (článok 57 rokovacieho poriadku))

Pridelenie výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, DEVE

- Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
predložené gestorskému výboru: INTA
stanovisko: AFET, DEVE, PECH

Správy obsahujúce návrhy nelegislatívneho uznesenia v rámci postupu súhlasu (článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(Na základe oznámenia Konferencie predsedov výborov zo 17. septembra 2019)

výbor INTA

- Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(stanovisko: AFET, DEVE)

- Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(stanovisko: AFET, DEVE, PECH)

výbor PECH

- Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(stanovisko: DEVE, BUDG)

- Uzavretie Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (2019 – 2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(stanovisko: DEVE, BUDG)


17. Petície

Petície č. 0852-19 až 0966-19 boli dňa 22. októbra 2019 zapísané do registra a pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že 22. októbra 2019 v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


18. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Zrýchlené mimosúdne vymáhanie kolaterálu (AECE) (COM(2018)0135 [02] - C9-0154/2019 - 2018/0063B(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

2) poslancov

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o situácii osôb postihnutých albinizmom v niektorých štátoch subsaharskej Afriky (B9-0102/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Raffaele Stancanelli. Návrh uznesenia o dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Líbyou a o spolupráci medzi európskymi a líbyjskými rybármi (B9-0109/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o prístupe k základným liekom v EÚ (B9-0114/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Návrh uznesenia o stanovení dolnej hranice minimálnej mzdy vo výške 750 EUR platnej v celej EÚ (B9-0115/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Rosa Estaràs Ferragut. Návrh uznesenia o situácii osôb so špecifickými poruchami učenia (B9-0116/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT


19. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


20. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 13. novembra 2019 a 14. novembra 2019.


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.23 h.


22. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Caspary Daniel, Fidanza Carlo, Fox Claire, Guetta Bernard, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Posledná úprava: 18. marca 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia