Kazalo 
Zapisnik
XML 186kPDF 280kWORD 82k
Četrtek, 24. oktober 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Posledice stečaja skupine Thomas Cook (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
3.1.Položaj oseb LGBTI v Ugandi
  
3.2.Egipt
  
3.3.Predlog novega indonezijskega kazenskega zakonika
 4.Nadaljevanje seje
 5.Nagrada Saharova 2019 (razglasitev dobitnika)
 6.Sestava posvetovalnega odbora
 7.Sporočilo predsedstva
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Položaj oseb LGBTI v Ugandi (glasovanje)
  
8.2.Egipt (glasovanje)
  
8.3.Predlog novega indonezijskega kazenskega zakonika (glasovanje)
  
8.4.Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora***I (glasovanje)
  
8.5.Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: delna avtorizacija za uporabo kromovega trioksida (Cromomed S.A. in drugi) (glasovanje)
  
8.6.Posledice stečaja skupine Thomas Cook (glasovanje)
  
8.7.Stanje glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic – javno poročanje po posameznih državah (glasovanje)
  
8.8.Turške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice (glasovanje)
  
8.9.Iskanje in reševanje v Sredozemlju (glasovanje)
  
8.10.Začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo (glasovanje)
 9.Nadaljevanje seje
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanj
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa Adama Farkasa za glavnega izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi (razprava)
 15.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)
 16.Sklepi o določenih dokumentih
 17.Peticije
 18.Predložitev dokumentov
 19.Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil
 20.Datum naslednjih sej
 21.Zaključek seje
 22.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.00.


2. Posledice stečaja skupine Thomas Cook (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Posledice stečaja skupine Thomas Cook (2019/2854(RSP))

Razprava je potekala dne 21. oktobra 2019 (točka 15 zapisnika z dne 21.10.2019).

Predlogi resolucije, vloženi v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova in Atidzhe Alieva Veli, v imenu skupine Renew, o posledicah stečaja skupine Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019);

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi in Isabel García Muñoz, v imenu skupine S&D, o posledicah stečaja skupine Thomas Cook za turizem EU (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019);

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev in Manolis Kefalogiannis, v imenu skupine PPE, o posledicah stečaja Thomas Cook Group za turizem EU (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019);

—   Markus Buchheit, Christine Anderson in Jörg Meuthen, v imenu skupine ID, o posledicah stečaja skupine Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019);

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba in Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR, o negativnih posledicah stečaja skupine Thomas Cook za turizem EU (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019);

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop in Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL, o posledicah stečaja skupine Thomas Cook (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 24.10.2019.


3. Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej: točka 2 zapisnika z dne 23.10.2019.)


3.1. Položaj oseb LGBTI v Ugandi

predlogi resolucij B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 in B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward in Tomas Tobé so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Maria Walsh v imenu skupine PPE, Alex Agius Saliba v imenu skupine S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v imenu skupine Renew, Rasmus Andresen v imenu skupine Verts/ALE, Assita Kanko v imenu skupine ECR, Eugenia Rodríguez Palop v imenu skupine GUE/NGL, David Bull samostojni poslanec, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly in Seb Dance.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru in Radka Maxová.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 24.10.2019.


3.2. Egipt

predlogi resolucij B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 in B9-0144/2019 (2019/2880(RSP))

Hannah Neumann, Miguel Urbán Crespo, Petras Auštrevičius, Maria Arena in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Isabel Santos v imenu skupine S&D, Irina Von Wiese v imenu skupine Renew, Mounir Satouri v imenu skupine Verts/ALE, Elena Lizzi v imenu skupine ID, Nicola Procaccini v imenu skupine ECR, Fabio Massimo Castaldo samostojni poslanec, in Brando Benifei.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Jan-Christoph Oetjen, Adam Bielan, Ben Habib, Neena Gill in Ryszard Czarnecki.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Mick Wallace in Julie Ward.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 24.10.2019.


3.3. Predlog novega indonezijskega kazenskega zakonika

predlogi resolucij B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 in B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind in Tomáš Zdechovský so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Tudor Ciuhodaru v imenu skupine S&D, Shaffaq Mohammed v imenu skupine Renew, Alice Kuhnke v imenu skupine Verts/ALE, Gunnar Beck v imenu skupine ID, Charlie Weimers v imenu skupine ECR, Mislav Kolakušić samostojni poslanec, Isabel Wiseler-Lima in Ramona Strugariu.

Po postopku pritegnitve pozornosti so govorili Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson in Stanislav Polčák.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 24.10.2019.

(Seja je bila prekinjena ob 11.50.)


PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
predsednik

4. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.04.


5. Nagrada Saharova 2019 (razglasitev dobitnika)

Predsednik je sporočil, da je Parlament sklenil, da nagrado Saharova za leto 2019 dobi Ilham Tohti, profesor ekonomije in zagovornik pravic ujgurske manjšine, ki je bil obsojen na dosmrtni zapor. Predsednik je izrazil podporo Parlamenta njegovemu delu in zahteval, naj ga kitajske oblasti nemudoma izpustijo na prostost.


6. Sestava posvetovalnega odbora

V skladu s členom 7 Kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in nasprotji interesov je predsednik 24. oktobra 2019 sklenil, da se imenujejo:

—    Danuta Maria Hübner (PPE),

—   Giuliano Pisapia (S&D),

—   Karen Melchior (Renew),

—   Heidi Hautala (Verts/ALE),

—   Geert Bourgeois (ECR)

za člane posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev,

ter

—   Gerolf Annemans (ID)

—   Helmut Scholz (GUE/NGL)

za rezervna člana posvetovalnega odbora o ravnanju poslancev.


7. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da je v skladu s členom 176(1) Poslovnika sprejel sklep, s katerim je izrekel kazen Angelu Ciocci zaradi njegovega agresivnega in nespoštljivega vedenja do drugih poslancev in institucije med včerajšnjo razpravo o turških vojaških operacijah na severovzhodu Sirije (točka 7 zapisnika z dne 23.10.2019), pri čemer je šlo za hudo kršitev člena 10(3) Poslovnika.

Kazen je sestavljena najprej iz ukrepa izgube pravice do izplačila dnevnic za obdobje desetih dni in nato iz izključitve iz vseh dejavnosti Parlamenta za obdobje petih zaporednih dni, v katerih se sestane Parlament ali kateri koli od njegovih organov, odborov ali delegacij, brez poseganja v pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju in v tem primeru ob strogem spoštovanju pravil ravnanja za poslance. Kazen se začne izvajati 4. novembra 2019.

Zadevni poslanec je bil o sklepu uradno obveščen in lahko v zvezi z njim pri predsedstvu sproži notranji pritožbeni postopek v skladu s členom 177 Poslovnika.

Predsednik je pojasnil, da so bila od začetka tega zakonodajnega obdobja na plenarnih zasedanjih opažena določena vedenja in izjave, zaradi katerih se je v dogovoru s predsedniki političnih skupin odločil, da vedenj ali izjav, ki ogrožajo dostojanstvo Parlamenta, ne bo več toleriral.

°
° ° °

Govoril je Javier Moreno Sánchez.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Položaj oseb LGBTI v Ugandi (glasovanje)

Predlogi resolucij B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 in B9-0142/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0134/2019

(ki nadomešča B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 in B9-0142/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák in Jiří Pospíšil, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri in Julie Ward, v imenu skupine S&D;

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Marie Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew;

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann in Gina Dowding, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop in Özlem Demirel, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko in Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egipt (glasovanje)

Predlogi resolucij B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 in B9-0144/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0138/2019

(ki nadomešča B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 in B9-0143/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Kati Piri in Maria Arena, v imenu skupine S&D;

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich in Hilde Vautmans, v imenu skupine Renew;

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri in Ellie Chowns, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier in Manuel Bompard, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli in Piernicola Pedicini.

Sprejeto (P9_TA(2019)0043)

(Predloga resolucij B9-0136/2019 in B9-0144/2019 sta brezpredmetna.)


8.3. Predlog novega indonezijskega kazenskega zakonika (glasovanje)

Predlogi resolucij B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 in B9-0153/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0145/2019

(ki nadomešča B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 in B9-0153/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil in Inese Vaidere, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri, v imenu skupine S&D;

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans in Marie Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew;

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann in Ernest Urtasun, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0044)

(Predlogi resolucij B9-0146/2019, B9-0147/2019 in B9-0148/2019 so brezpredmetni.)


8.4. Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU brez dogovora***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P9_TA(2019)0045)

Govoril je Younous Omarjee (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


8.5. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: delna avtorizacija za uporabo kromovega trioksida (Cromomed S.A. in drugi) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o delni avtorizaciji za uporabo kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Cromomed S.A. in drugi) (D063690/01 - 2019/2844(RSP))) (B9-0151/2019) - Odgovorni poslanci: Bas Eickhout, Maria Arena in Martin Hojsík

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0046)


8.6. Posledice stečaja skupine Thomas Cook (glasovanje)

Predlogi resolucij B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 in B9-0124/2019

Predlogi resolucij so bili objavljeni 24. oktobra 2019 (točka 2 zapisnika z dne 24.10.2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0118/2019

(ki nadomešča B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 in B9-0124/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Rosa Estaràs Ferragut, v imenu skupine PPE;

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini in Vilija Blinkevičiūtė, v imenu skupine S&D;

—   José Ramón Bauzá Díaz in Dinesh Dhamija, v imenu skupine Renew;

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba in Angel Dzhambazki, v imenu skupine ECR;

—   Elena Kountoura, v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P9_TA(2019)0047)

(Predlog resolucije B9-0121/2019 je brezpredmeten.)

Govori

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Stanje glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic – javno poročanje po posameznih državah (glasovanje)

Razprava je potekala dne 22. oktobra 2019 (točka 19 zapisnika z dne 22.10.2019).

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 132(2) Poslovnika ob koncu razprave:

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen in Jiří Pospíšil, v imenu skupine PPE, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner in Ibán García Del Blanco, v imenu skupine S&D, Luis Garicano, Karen Melchior in Stéphane Séjourné, v imenu skupine Renew, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême in Bronis Ropė, v imenu skupine Verts/ALE, Angel Dzhambazki in Raffaele Stancanelli, v imenu skupine ECR, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard in Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL, o stanju glede predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki (2016/0107(COD)), poznanega kot javno poročanje po posameznih državah (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P9_TA(2019)0048)


8.8. Turške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice (glasovanje)

Predlogi resolucij B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 in B9-0133/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0123/2019

(ki nadomešča B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 in B9-0129/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák in Ivan Štefanec, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor in Andreas Schieder, v imenu skupine S&D;

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu in Marie Pierre Vedrenne, v imenu skupine Renew;

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö in Sergey Lagodinsky, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Nikolaj Villumsen in Özlem Demirel, v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P9_TA(2019)0049)

(Predloga resolucij B9-0126/2019 in B9-0133/2019 sta brezpredmetna.)


8.9. Iskanje in reševanje v Sredozemlju (glasovanje)

Predlogi resolucij B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0130/2019

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0131/2019

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0132/2019

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE B9-0154/2019

Zavrnjeno

Govori

Juan Fernando López Aguilar (predsednik odbora LIBE), po glasovanju.


8.10. Začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo (glasovanje)

Predlogi resolucij B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 in B9-0161/2019

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B9-0156/2019

(ki nadomešča B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 in B9-0161/2019):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth in Ivan Štefanec, v imenu skupine PPE;

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder in Tanja Fajon, v imenu skupine S&D;

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka in Ramona Strugariu, v imenu skupine Renew;

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun in Viola Von Cramon Taubadel, v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan inWitold Jan Waszczykowski, v imenu skupine ECR;

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis in Alexis Georgoulis, v imenu skupine GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Sprejeto (P9_TA(2019)0050)

(Predlog resolucije B9-0155/2019 je brezpredmeten.)

Govori

Tomáš Zdechovský je podal ustni predlog spremembe, s katerim bi se za odstavkom 1 dodal nov odstavek. Parlament ni želel glasovati o tem ustnem predlogu spremembe, saj je temu nasprotovalo več kot 40 poslancev.

(Seja je bila v pričakovanju obrazložitev glasovanja za trenutek prekinjena.)


PREDSEDSTVO: Klára DOBREV
podpredsednica

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.55.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja so v skladu s členom 194 Poslovnika na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Posledice stečaja skupine Thomas Cook - RC-B9-0118/2019
John Howarth, Rory Palmer, François-Xavier Bellamy in Stanislav Polčák

Stanje glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic – javno poročanje po posameznih državah - B9-0117/2019
Molly Scott Cato in Jiří Pospíšil

Turške vojaške operacije v severovzhodni Siriji in njihove posledice - RC-B9-0123/2019
Virginie Joron, Annika Bruna, Manuel Bompard, Jiří Pospíšil, Martin Horwood in Jan Zahradil

Iskanje in reševanje v Sredozemlju - B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Joachim Stanisław Brudziński in Jan Zahradil

Začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo - RC-B9-0156/2019
Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński in Jan Zahradil.


11. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.22.)


PREDSEDSTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsednica

12. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


13. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


14. Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa Adama Farkasa za glavnega izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor O-000031/2019, ki so ga postavili Paul Tang in Jonás Fernández, v imenu skupine S&D, in Sven Giegold, Komisiji: Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa Adama Farkasa za glavnega izvršnega direktorja Združenja za finančne trge v Evropi (B9-0054/2019) (2019/2888(RSP))

Paul Tang je predstavil vprašanje.

Neven Mimica (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Jonás Fernández v imenu skupine S&D, Damien Carême v imenu skupine Verts/ALE, Domènec Ruiz Devesa in Paul Tang.

Po postopku pritegnitve pozornosti je govoril Patrick Breyer.

Govoril je Neven Mimica.

Razprava se je zaključila.


15. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 79 Poslovnika)

Predsednik je skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (točka 10 zapisnika z dne 21.10.2019):

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2403 glede dovoljenj za ribolov za ribiška plovila Unije v vodah Združenega kraljestva in ribolovnih operacij ribiških plovil Združenega kraljestva v vodah Unije (00094/2019/LEX - C9-0153/2019 - 2019/0187(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) (00092/2019/LEX - C9-0152/2019 - 2019/0180(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/501 in (EU) 2019/502 glede obdobij njune uporabe (00091/2019/LEX - C9-0151/2019 - 2019/0179(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (00088/2019/LEX - C9-0143/2019 - 2017/0136(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah (00074/2019/LEX - C9-0142/2019 - 2018/0189(COD))

- Direktiva evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/96/ES o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (00069/2019/LEX - C9-0141/2019 - 2018/0129(COD))

- Direktiva evropskega Parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (00078/2019/LEX - C9-0140/2019 - 2018/0106(COD)).


16. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16. oktobra 2019)

odbor AFET

- Izvajanje skupne zunanje in varnostne politike - letno poročilo (2019/2136(INI))

- Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike - letno poročilo za leto 2018 (2019/2135(INI))
(mnenje: AFCO)

- Človekove pravice in demokracija v svetu ter politika Evropske unije na tem področju - letno poročilo za leto 2018 (2019/2125(INI))
(mnenje: FEMM)

odbor BUDG

- Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019 (2019/2126(INI))
(mnenje: ECON (člen 57 Poslovnika))

odbor CONT

- Zaščita finančnih interesov EU - boj proti goljufijam - letno poročilo za leto 2018 (2019/2128(INI))

- Nadzor nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2018 (2019/2127(INI))

odbor ECON

- Politika konkurence – letno poročilo za leto 2019 (2019/2131(INI))
(mnenje: INTA, AGRI)

- Bančna unija – letno poročilo za leto 2019 (2019/2130(INI))

- Evropska centralna banka - letno poročilo za leto 2018 (2019/2129(INI))

odbor JURI

- Ustreznost predpisov Evropske unije ter subsidiarnost in sorazmernost - poročilo o boljši pripravi zakonodaje za leto 2017 in 2018 (2019/2133(INI))
(mnenje: AFCO)

- Spremljanje uporabe prava Evropske unije za leto 2017 in 2018 (2019/2132(INI))
(mnenje: AFCO, PETI)

odbor PETI

- Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic - letno poročilo za leto 2018 (2019/2134(INI))
(mnenje: AFCO)

Pridruženi odbori (člen 57 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 16. oktobra 2019)

odbor BUDG

- Finančne dejavnosti Evropske investicijske banke - letno poročilo za leto 2019 (2019/2126(INI))
(mnenje: ECON (člen 57 Poslovnika))

Spremembe napotitev (člen 56 Poslovnika)

odbor AFET

- Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: INTA
mnenje: AFET, DEVE

- Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
posredovano pristojnemu odboru: INTA
mnenje: AFET, DEVE, PECH

Poročila o predlogih nezakonodajnih resolucij v okviru postopka odobritve (člen 105(2) Poslovnika)

(Na podlagi obvestila konference predsednikov odborov 17. septembra 2019)

odbor INTA

- Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(mnenje: DEVE)

- Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(mnenje: DEVE)

odbor PECH

- Protokol o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(mnenje: DEVE, BUDG)

- Sklenitev Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki (2019–2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(mnenje: DEVE, BUDG)


17. Peticije

Peticije št. 0852-19 do 0966-19 so bile vpisane v register z dne 22. oktobra 2019 in so bile v skladu s členom 226(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 226(15) Poslovnika 22. oktobra 2019 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


18. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od drugih institucij

- Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Pospešeno izvensodno uveljavljanje pravic iz zavarovanja s premoženjem (COM(2018)0135 [02] - C9-0154/2019 - 2018/0063B(COD))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

JURI

2) od poslancev Parlamenta

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o položaju oseb z albinizmom v nekaterih državah podsaharske Afrike (B9-0102/2019)

posredovano

pristojni odbor :

AFET

- Raffaele Stancanelli. Predlog resolucije o sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Libijo ter sodelovanju med evropskimi in libijskimi ribiči (B9-0109/2019)

posredovano

pristojni odbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o dostopu do osnovnih zdravil v EU (B9-0114/2019)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

- Viktor Uspaskich. Predlog resolucije o določitvi najnižjega praga za minimalno plačo v višini 750 EUR po vsej EU (B9-0115/2019)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Rosa Estaràs Ferragut. Predlog resolucije o položaju oseb s posebnimi učnimi težavami (B9-0116/2019)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

CULT


19. Sprejetje zapisnika te seje in posredovanje sprejetih besedil

V skladu s členom 202(3) Poslovnika se zapisnik te seje predloži Parlamentu v sprejetje na začetku prihodnje seje.

S soglasjem Parlamenta se besedila, sprejeta med tem delnim zasedanjem, takoj posredujejo naslovnikom.


20. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 13. novembra 2019 in 14. novembra 2019.


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.23.


22. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Opravičeni:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Caspary Daniel, Fidanza Carlo, Fox Claire, Guetta Bernard, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Zadnja posodobitev: 25. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov