Index 
Protokoll
PDF 283kWORD 81k
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (ingivna resolutionsförslag)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Situationen för HBTI-personer i Uganda
  3.2.Egypten
  3.3.Förslaget till ny strafflag i Indonesien
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Sacharovpriset 2019 (tillkännagivande av pristagaren)
 6.Den rådgivande kommitténs sammansättning
 7.Meddelande från talmannen
 8.Omröstning
  8.1.Situationen för HBTI-personer i Uganda (omröstning)
  8.2.Egypten (omröstning)
  8.3.Förslaget till ny strafflag i Indonesien (omröstning)
  8.4.Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal***I (omröstning)
  8.5.Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.) (omröstning)
  8.6.Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (omröstning)
  8.7.Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (omröstning)
  8.8.Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa (omröstning)
  8.9.Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (omröstning)
  8.10.Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (omröstning)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Utnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande direktör för AFME (debatt)
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Framställningar
 18.Inkomna dokument
 19.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 20.Datum för nästa sammanträdesperiod
 21.Avslutande av sammanträdet
 22.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.00.


2. Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (2019/2854(RSP))

Debatten hade ägt rum den 21 oktober 2019 (punkt 15 i protokollet av den 21.10.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   José Ramón Bauzá Díaz, Dinesh Dhamija, Bill Newton Dunn, Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Dominique Riquet, Valter Flego, Ilhan Kyuchyuk, Vlad Marius Botoş, Iskra Mihaylova och Atidzhe Alieva Veli, för Renew-gruppen, om konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (2019/2854(RSP)) (B9-0118/2019),

—   Johan Danielsson, Christel Schaldemose, Agnes Jongerius, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Estrella Durá Ferrandis, Jude Kirton Darling, István Ujhelyi och Isabel García Muñoz, för S&D-gruppen, om de negativa konsekvenserna av Thomas Cooks konkurs för EU:s turism (2019/2854(RSP)) (B9-0119/2019),

—   José Manuel García Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Elissavet Vozemberg Vrionidi, Cláudia Monteiro de Aguiar, Radan Kanev och Manolis Kefalogiannis, för PPE-gruppen, om de negativa konsekvenserna av Thomas Cooks konkurs för EU:s turism (2019/2854(RSP)) (B9-0120/2019),

—   Markus Buchheit, Christine Anderson och Jörg Meuthen, för ID-gruppen, om konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (2019/2854(RSP)) (B9-0121/2019),

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om de negativa konsekvenserna av Thomas Cooks konkurs för EU:s turism (2019/2854(RSP)) (B9-0122/2019),

—   Elena Kountoura, Nikolaj Villumsen, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz, João Ferreira, Sandra Pereira, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Emmanuel Maurel, Mick Wallace, Clare Daly, Anne Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Manuel Bompard, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om effekterna av Thomas Cook-koncernens konkurs (2019/2854(RSP)) (B9-0124/2019).

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 24.10.2019.


3. Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 23.10.2019.)


3.1. Situationen för HBTI-personer i Uganda

Resolutionsförslag B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 och B9-0142/2019 (2019/2879(RSP))

Ellie Chowns, Marisa Matias, Karin Karlsbro, Julie Ward och Tomas Tobé redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Maria Walsh för PPE-gruppen, Alex Agius Saliba för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Rasmus Andresen för Verts/ALE-gruppen, Assita Kanko för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop för GUE/NGL-gruppen, David Bull, grupplös, Mónica Silvana González, Phil Bennion, Alice Kuhnke, Clare Daly och Seb Dance.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Ann Gibson, Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru och Radka Maxová.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 24.10.2019.


3.2. Egypten

Resolutionsförslag B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 och B9-0144/2019 (2019/2880(RSP))

Hannah Neumann, Miguel Urbán Crespo, Petras Auštrevičius, Maria Arena och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Irina Von Wiese för Renew-gruppen, Mounir Satouri för Verts/ALE-gruppen, Elena Lizzi för ID-gruppen, Nicola Procaccini för ECR-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, och Brando Benifei.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Jan-Christoph Oetjen, Adam Bielan, Ben Habib, Neena Gill och Ryszard Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Clare Daly, Mick Wallace och Julie Ward.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 24.10.2019.


3.3. Förslaget till ny strafflag i Indonesien

Resolutionsförslag B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 och B9-0153/2019 (2019/2881(RSP))

Anna Fotyga, Idoia Villanueva Ruiz, Katalin Cseh, Marianne Vind och Tomáš Zdechovský redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Tudor Ciuhodaru för S&D-gruppen, Shaffaq Mohammed för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Charlie Weimers för ECR-gruppen, Mislav Kolakušić, grupplös, Isabel Wiseler-Lima och Ramona Strugariu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Barbara Ann Gibson och Stanislav Polčák.

Talare: Neven Mimica (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 24.10.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50.)


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.04.


5. Sacharovpriset 2019 (tillkännagivande av pristagaren)

Talmannen tillkännagav parlamentets beslut att tilldela Scharovpriset 2019 till Ilham Tohti, livstidsdömd ekononomiprofessor och förkämpe för den uiguriska minoritetens rättigheter. Talmannen uttryckte parlamentets stöd till hans arbete och krävde att de kinesiska myndigheterna omedelbart skulle frige honom.


6. Den rådgivande kommitténs sammansättning

Talmannen hade i enlighet med artikel 7 i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter den 24 oktober 2019 beslutat att utse

—    Danuta Maria Hübner (PPE),

—   Giuliano Pisapia (S&D),

—   Karen Melchior (Renew),

—   Heidi Hautala (Verts/ALE),

—   Geert Bourgeois (ECR)

till medlemmar av den rådgivande kommittén den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande

samt

—   Gerolf Annemans (ID)

—   Helmut Scholz (GUE/NGL)

till suppleanter i den rådgivande kommittén den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande.


7. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att han i enlighet med artikel 176.1 i arbetsordningen beslutat att ålägga Angelo Ciocca en påföljd på grund av hans aggressiva och respektlösa uppförande gentemot kollegerna och institutionen, en allvarlig överträdelse av artikel 10.3 i arbetsordningen, under debatten om Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien (punkt 7 i protokollet av den 23.10.2019).

Påföljden bestod för det första i indragning av dagstraktamentet under tio dagar och för det andra tidsbegränsad avstängning från deltagande i samtliga eller vissa av parlamentets eller något av dess organs, utskotts eller delegationers verksamhet under fem på varandra följande dagar, dock utan att det inverkar på rätten att rösta i kammaren, och under förutsättning att ordningsreglerna följs strikt. Påföljden skulle få verkan från och med den 4 november 2019.

Den berörda ledamoten hade underrättats om beslutet och hade rätt att lämna in ett internt överklagande till presidiet i enlighet med artikel 177 i arbetsordningen.

Talmannen angav att han, mot bakgrund av vissa uppföranden och yttranden som förekommit i kammaren sedan valperiodens början, tillsammans med ordförandena för de politiska grupperna beslutat att inte tolerera uppföranden eller yttranden som kränker parlamentets värdighet.

°
° ° °

Talare: Javier Moreno Sánchez.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Situationen för HBTI-personer i Uganda (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 och B9-0142/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0134/2019

(ersätter B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019 och B9-0142/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Arba Kokalari, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri och Julie Ward, för S&D-gruppen,

—   Karin Karlsbro, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Elsi Katainen, Ondřej Knotek, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen,

—   Ellie Chowns, Hannah Neumann och Gina Dowding, för Verts/ALE-gruppen,

—   Marisa Matias, Malin Björk, Pernando Barrena Arza, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop och Özlem Demirel, för GUE/NGL-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Assita Kanko och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0042)


8.2. Egypten (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0136/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019, B9-0143/2019 och B9-0144/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0138/2019

(ersätter B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019 och B9-0143/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Kati Piri och Maria Arena, för S&D-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Atidzhe Alieva Veli, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Jan Christoph Oetjen, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen,

—   Hannah Neumann, Monika Vana, Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun, Pär Holmgren, Alice Kuhnke, Mounir Satouri och Ellie Chowns, för Verts/ALE-gruppen,

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Anne Sophie Pelletier och Manuel Bompard, för GUE/NGL-gruppen,

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Daniela Rondinelli och Piernicola Pedicini.

Antogs (P9_TA(2019)0043)

(Resolutionsförslagen B9-0136/2019 och B9-0144/2019 bortföll.)


8.3. Förslaget till ny strafflag i Indonesien (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 och B9-0153/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0145/2019

(ersätter B9-0145/2019, B9-0150/2019, B9-0152/2019 och B9-0153/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Inese Vaidere, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, för S&D-gruppen,

—   Katalin Cseh, Atidzhe Alieva Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen,

—   Heidi Hautala, Hannah Neumann och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0044)

(Resolutionsförslagen B9-0146/2019, B9-0147/2019 och B9-0148/2019 bortföll.)


8.4. Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal [COM(2019)0399 - C9-0111/2019- 2019/0183(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0045)

Talare: Younous Omarjee (föredragande) yttrade sig för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.5. Invändning enligt artikel 112: Beviljande av tillstånd för en viss användning av kromtrioxid S.A. (Cromomed m. fl.) (omröstning)

Resolutionsförslag, ingivet av ENVI-utskottet i enlighet med artikel 1122–3 i arbetsordningen, om kommissionens utkast till genomförandebeslut om beviljande av tillstånd för användning av kromtrioxid enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Cromomed S.A. m. fl.) (D063690/01 - 2019/2844(RSP)) (B9-0151/2019) - Ansvariga ledamöter: Bas Eickhout, Maria Arena och Martin Hojsík

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0046)


8.6. Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019 och B9-0124/2019

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 24 oktober 2019 (punkt 2 i protokollet av den 24.10.2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0118/2019

(ersätter B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0122/2019 och B9-0124/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Rosa Estaràs Ferragut, för PPE-gruppen,

—   Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Christel Schaldemose, Manuel Pizarro, Sara Cerdas, Nicola Danti, Adriana Maldonado López, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Isabel García Muñoz, Maria Manuel Leitão Marques, István Ujhelyi, Maria Grapini och Vilija Blinkevičiūtė, för S&D-gruppen,

—   José Ramón Bauzá Díaz och Dinesh Dhamija, för Renew-gruppen,

—   Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen,

—   Elena Kountoura, för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0047)

(Resolutionsförslag B9-0121/2019 bortföll.)

Inlägg:

Rosa Estaràs Ferragut.


8.7. Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 22 oktober 2019 (punkt 19 i protokollet av den 22.10.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Markus Ferber, Axel Voss, Sirpa Pietikäinen och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen, Jonás Fernández, Tiemo Wölken, Evelyn Regner och Ibán García Del Blanco, för S&D-gruppen, Luis Garicano, Karen Melchior och Stéphane Séjourné, för Renew-gruppen, Sven Giegold, Marie Toussaint, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Damien Carême och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki och Raffaele Stancanelli, för ECR-gruppen, José Gusmão, Manon Aubry, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Emmanuel Maurel, Alexis Georgoulis, Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard och Younous Omarjee, för GUE/NGL-gruppen, om läget när det gäller förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)), även kallad offentlig landsspecifik rapportering (2019/2882(RSP)) (B9-0117/2019).

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0048)


8.8. Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019 och B9-0133/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0123/2019

(ersätter B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019 och B9-0129/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, Nacho Sánchez Amor och Andreas Schieder, för S&D-gruppen,

—   Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu och Marie Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen,

—   Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö och Sergey Lagodinsky, för Verts/ALE-gruppen,

—   Nikolaj Villumsen och Özlem Demirel, för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0049)

(Resolutionsförslagen B9-0126/2019 och B9-0133/2019 bortföll.)


8.9. Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

(Enkel majoritet erfordrades.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0130/2019

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0131/2019

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0132/2019

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0154/2019

Förkastades

Inlägg:

Juan Fernando López Aguilar (ordförande för utskottet LIBE) efter omröstningen.


8.10. Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0155/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 och B9-0161/2019

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0156/2019

(ersätter B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019 och B9-0161/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Kinga Gál, David Lega, László Trócsányi, Andor Deli, Edina Tóth och Ivan Štefanec, för PPE-gruppen,

—   Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos, Andreas Schieder och Tanja Fajon, för S&D-gruppen,

—   Ilhan Kyuchyuk, Dita Charanzová, Klemen Grošelj, Irena Joveva, Radka Maxová, Michal Šimečka och Ramona Strugariu, för Renew-gruppen,

—   Reinhard Bütikofer, Catherine Rowett, Caroline Roose, David Cormand, Monika Vana, Tineke Strik, Michael Bloss, Niklas Nienaß, Salima Yenbou, Erik Marquardt, Ernest Urtasun och Viola Von Cramon Taubadel, för Verts/ALE-gruppen,

—   Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Anna Fotyga, Adam Bielan ochWitold Jan Waszczykowski, för ECR-gruppen,

—   Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis och Alexis Georgoulis, för GUE/NGL-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0050)

(Resolutionsförslag B9-0155/2019 bortföll.)

Inlägg:

Tomáš Zdechovský lade fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till en ny punkt efter punkt 1. Parlamentet godkände inte att detta muntliga ändringsförslag gick till omröstning eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig det.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på röstförklaringarna.)


ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.55.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Konsekvenserna av Thomas Cook-koncernens konkurs - RC-B9-0118/2019
John Howarth, Rory Palmer, François-Xavier Bellamy och Stanislav Polčák

Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land - B9-0117/2019
Molly Scott Cato och Jiří Pospíšil

Turkiets militära operationer i nordöstra Syrien och konsekvenserna av dessa - RC-B9-0123/2019
Virginie Joron, Annika Bruna, Manuel Bompard, Jiří Pospíšil, Martin Horwood och Jan Zahradil

Sök- och räddningsinsatser i Medelhavet - B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Joachim Stanisław Brudziński och Jan Zahradil

Inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien - RC-B9-0156/2019
Michaela Šojdrová, Irena Joveva, Joachim Stanisław Brudziński och Jan Zahradil.


11. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.22.)


ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Utnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande direktör för AFME (debatt)

Fråga för muntligt besvarande O-000031/2019 från Paul Tang och Jonás Fernández, för S&D-gruppen, och Sven Giegold, till kommissionen: Utnämning av EBA:s verkställande direktör Adam Farkas till verkställande direktör för AFME (B9-0054/2019) (2019/2888(RSP))

Paul Tang utvecklade frågan.

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Jonás Fernández för S&D-gruppen, Damien Carême för Verts/ALE-gruppen, Domènec Ruiz Devesa och Paul Tang.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patrick Breyer.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen hade tillsammans med rådets ordförande undertecknat följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (punkt 10 i protokollet av den 21.10.2019):

- Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (00094/2019/LEX - C9-0153/2019 - 2019/0187(COD))

- Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) (00092/2019/LEX - C9-0152/2019 - 2019/0180(COD))

- Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) 2019/501 och (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder (00091/2019/LEX - C9-0151/2019 - 2019/0179(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfarandena för och de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om kraven för godkännande av centrala motparter från tredjeland (00088/2019/LEX - C9-0143/2019 - 2017/0136(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (00074/2019/LEX - C9-0142/2019 - 2018/0189(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet (00069/2019/LEX - C9-0141/2019 - 2018/0129(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (00078/2019/LEX - C9-0140/2019 - 2018/0106(COD)).


16. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 oktober 2019)

AFET-utskottet

- Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport (2019/2136(INI))

- Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2018 (2019/2135(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)

- Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2018 (2019/2125(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)

BUDG-utskottet

- Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 (2019/2126(INI))
(rådgivande utskott: ECON (artikel 57 i arbetsordningen))

CONT-utskottet

- Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2018 (2019/2128(INI))

- Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2018 (2019/2127(INI))

ECON-utskottet

- Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019 (2019/2131(INI))
(rådgivande utskott: INTA, AGRI)

- Bankunionen – årsrapport 2019 (2019/2130(INI))

- Europeiska centralbanken – årsrapport 2018 (2019/2129(INI))

JURI-utskottet

- Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet och proportionalitet – rapporten om bättre lagstiftning avseende 2017 och 2018 (2019/2133(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)

- Kontroll av unionsrättens tillämpning 2017 och 2018 (2019/2132(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, PETI)

PETI-utskottet

- Europeiska ombudsmannens verksamhet – årsrapport 2018 (2019/2134(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)

Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 16 oktober 2019)

BUDG-utskottet

- Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2019 (2019/2126(INI))
(rådgivande utskott: ECON (artikel 57 i arbetsordningen))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (05931/2019 - C9-0020/2019 - 2018/0358(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, DEVE

- Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (06050/2019 - C9-0023/2019 - 2018/0356(NLE))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, DEVE, PECH

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande (artikel 105.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 17 september 2019)

INTA-utskottet

- Investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan (2018/0358M(NLE) - 2018/0358(NLE))
(rådgivande utskott: AFET, DEVE)

- Ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (2018/0356M(NLE) - 2018/0356(NLE))
(rådgivande utskott: AFET, DEVE, PECH)

PECH-utskottet

- Protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024) (2019/0090M(NLE) - 2019/0090(NLE))
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG)

- Ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024) (2019/0078M(NLE) - 2019/0078(NLE))
(rådgivande utskott: DEVE, BUDG)


17. Framställningar

Framställningarna nr 0852-19–0966-19 hade upptagits i registret den 22 oktober 2019 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 22 oktober 2019, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


18. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Påskyndat ianspråktagande av säkerhet utanför domstol (COM(2018)0135 [02] - C9-0154/2019 - 2018/0063B(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

2) från ledamöterna

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om situationen för personer med albinism i vissa stater i Afrika söder om Sahara (B9-0102/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

- Raffaele Stancanelli. Förslag till resolution om partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Libyen och om samarbete mellan europeiska och libyska fiskare (B9-0109/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

PECH

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om tillgång till viktiga läkemedel i EU (B9-0114/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Viktor Uspaskich. Förslag till resolution om att fastställa den undre gränsen för minimilönen till 750 euro i hela EU (B9-0115/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Rosa Estaràs Ferragut. Förslag till resolution om situationen för personer med särskilda inlärningssvårigheter (B9-0116/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

rådgivande utskott:

CULT


19. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


20. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 13–14 november 2019.


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.23.


22. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bull David, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, Daubney Martin Edward, David Ivan, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Edtstadler Karoline, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Habib Ben, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hava Mircea-Gheorghe, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jordan Christina Sheila, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lega David, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Løkkegaard Morten, Longworth John, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Mobarik Nosheena, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Overgaard Nielsen Henrik, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Rees-Mogg Annunziata Mary, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wells James, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Andrieu Eric, Annemans Gerolf, Caspary Daniel, Fidanza Carlo, Fox Claire, Guetta Bernard, Hahn Henrike, Járóka Lívia, Ochojska Janina, Saryusz-Wolski Jacek, Zagorakis Theodoros

Senaste uppdatering: 25 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy