Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες

20. Η κατάσταση στη Βολιβία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Manuel Leitão Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Benoît Biteau, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Markus Buchheit, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić, μη εγγεγραμμένος, Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Anna Cavazzini, Idoia Villanueva Ruiz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Inma Rodríguez-Piñero και Massimiliano Smeriglio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Julie Ward, Sandra Pereira και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου