Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 275kWORD 79k
Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Τριακοστή επέτειος της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Αιτήσεις για άρση της ασυλίας
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)
 10.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού)
 11.Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)
 12.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 13.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Διάταξη των εργασιών
 17.Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (συζήτηση)
 18.Xαλυβουργικός τομέας της ΕΕ: με ποιον τρόπο θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τη βιομηχανία της Ευρώπης; (συζήτηση)
 19.Δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο (συζήτηση)
 20.Η κατάσταση στη Βολιβία (συζήτηση)
 21.Η κατάσταση στη Χιλή (συζήτηση)
 22.Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων (συζήτηση)
 23.Η επανεμφάνιση του Έμπολα στην Ανατολική Αφρική (συζήτηση)
 24.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.03.


3. Τριακοστή επέτειος της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου

Τριακοστή επέτειος της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου (2019/2827(RSP))

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Wolfgang Schäuble, Πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, εκφωνούν λόγους επ' ευκαιρία της τριακοστής επετείου της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jörg Meuthen, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Mislav Kolakušić, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.32.)


4. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 16.37.


5. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


6. Αιτήσεις για άρση της ασυλίας

Οι αρμόδιες πορτογαλικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Álvaro Amaro στο πλαίσιο ποινικής δίωξης που έχει κινηθεί εναντίον του ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου της Guarda.

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Guy Verhofstadt στο πλαίσιο ποινικής δίωξης που έχει κινηθεί εναντίον του από ιδιώτη ενώπιον του δικαστηρίου του διαμερίσματος Śródmieście της Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, οι εν λόγω αιτήσεις παραπέμφθηκαν στην αρμόδια επιτροπή JURI.


7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τη Γραμματεία των μη εγγεγραμμένων βουλευτών την ακόλουθη απόφαση για την τροποποίηση της σύνθεσης των επιτροπών και των αντιπροσωπειών:

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Fabio Massimo Castaldo αντί Marco Zullo

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από σήμερα.


8. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κανονισμού, την απόφαση της επιτροπής LIBE να προχωρήσει σε διοργανικές διαπραγματεύσεις με βάση την

—   έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης αριθ. 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)). Εισηγήτρια: Roberta Metsola (A9-0022/2019).

Σύμφωνα με το άρθρο 71 παράγραφος 2 του Κανονισμού, βουλευτές ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, πριν τις 12 τα μεσάνυχτα αύριο, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, να τεθεί η απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων σε ψηφοφορία.

Οι διαπραγματεύσεις μπορεί να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή αφού εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, εάν δεν έχει διατυπωθεί αίτημα για ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο σχετικά με την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων.


9. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 72 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις των επιτροπών BUDG, CONT και PECH να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κανονισμού:

επιτροπές BUDG, CONT

—   Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη μέλη (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA-PROV(2019)0349·

επιτροπή PECH

—   Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)) – θέση σε πρώτη ανάγνωση P8_TA-PROV(2019)0343.

Οι ως άνω θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που συνιστούν την εντολή για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


10. Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού)

Οι αρμόδιες επιτροπές διαβίβασαν τα ακόλουθα διορθωτικά σε κείμενα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2019)0178(COR01) στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/20088 P8_TA-PROV(2019)0178 (COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD)) – επιτροπή ENVI·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2019)0374(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών P8_TA-PROV(2019)0374 (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD)) – επιτροπή ECON·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2019)0376(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 ενόψει της έγκρισης της οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων· της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας P8_TA-PROV(2019)0376 (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)) – επιτροπή ECON·

—   Διορθωτικό P8_TA-PROV(2019)0375(COR01) στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 ενόψει της έγκρισης του κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου P8_TA-PROV(2019)0375 (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)) – επιτροπή ECON.

Σύμφωνα με το άρθρο 241 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα εν λόγω διορθωτικά λογίζονται εγκριθέντα εκτός εάν εντός είκοσι τεσσάρων ωρών υποβληθεί από πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο αίτημα να τεθούν σε ψηφοφορία.

Τα διορθωτικά διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


11. Υπογραφή πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 79 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προέβη σήμερα, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 στην υπογραφή της ακόλουθης πράξης, που εγκρίθηκε κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 και (ΕΕ) 2016/1624 (00033/2019/LEX - C9-0164/2019 - 2018/0330A(COD)).


12. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων σχετικά με την παροχή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (C(2019)07611 - 2019/2902(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 29 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, IMCO (άρθρο 57 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το κατώτατο όριο για τις συμβάσεις παραχώρησης (C(2019)07691 - 2019/2904(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για τις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, και τους διαγωνισμούς μελετών (C(2019)07692 - 2019/2905(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και για διαγωνισμούς μελετών (C(2019)07693 - 2019/2903(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για τις συμβάσεις έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών (C(2019)07696 - 2019/2906(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 30 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 31 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και IIΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα τα οποία έχουν λάβει έγκριση τύπου με διαδικασία πολλαπλών σταδίων (C(2019)07819 - 2019/2908(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 31 Οκτωβρίου 2019

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


13. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τα μικροβιολογικά πρότυπα για τις πρώτες ύλες τροφών για ζώα συντροφιάς, τις απαιτήσεις σχετικά με τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τις τεχνικές παραμέτρους που εφαρμόζονται στην εναλλακτική μέθοδο διεργασίας εξαερίωσης «Brookes» και στην υδρόλυση των τετηγμένων λιπών, και τις εξαγωγές μεταποιημένης κόπρου, αίματος, προϊόντων αίματος και ενδιάμεσων προϊόντων (D061269/04 - 2019/2910(RPS) - προθεσμία: 6 Φεβρουαρίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την κατάρτιση καταλόγου σκοπουμένων χρήσεων των ζωοτροφών που προορίζονται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς και για την κατάργηση της οδηγίας 2008/38/ΕΚ (D063616/02 - 2019/2911(RPS) - προθεσμία: 6 Φεβρουαρίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (D064244/02 - 2019/2894(RPS) - προθεσμία: 23 Νοεμβρίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς IFRS 7 και IFRS 9 (D064618/01 - 2019/2912(RPS) - προθεσμία: 7 Φεβρουαρίου 2020)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 57 του Κανονισμού)


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από άλλα όργανα

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά τη θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 145 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

- Εκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του José Manuel Fernandes (2019/2005(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)


15. Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου Μαρτίου I και Μαρτίου II 2019 και των περιόδων συνόδου Απριλίου I και Απριλίου II 2019 διατίθενται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.


16. Διάταξη των εργασιών

Παρεμβαίνει ο Jérôme Rivière.

°
° ° °

Έχει διανεμηθεί το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Νοεμβρίου I 2019 (PE 643.306/PDOJ), στο οποίο προτάθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Κατόπιν διαβουλεύσεων, ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής τροποποιήσεις.

Τετάρτη

Οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (σημείο 20 του PDOJ) θα συζητηθούν νωρίτερα και θα αποτελέσουν το πρώτο σημείο μετά τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Πέμπτη

Η αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη T45 και τα οποία προέρχονται από την εμπορία της ελαιοκράμβης αυτής σε τρίτες χώρες έως το 2005 αποσύρεται και άρα αποσύρεται και από την ώρα των ψηφοφοριών.

Η επιτροπή JURI ενέκρινε έκθεση σχετικά με το αίτημα άρσης ασυλίας του José Manuel Fernandes - Εισηγητής: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019).

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9 του Κανονισμού, η έκθεση αυτή θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη.

Το Σώμα συμφωνεί με αυτές τις προτάσεις.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος έλαβε τα εξής αιτήματα τροποποίησης:

Τετάρτη

Αίτημα της ομάδας GUE/NGL για τροποποίηση του τίτλου της δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπουτης Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, από «Η κατάσταση στη Βολιβία» (σημείο 23 του PDOJ) σε «Η κατάσταση στη Βολιβία μετά το πραξικόπημα»

Παρεμβαίνουν οι Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, που τάσσεται υπέρ, και Pilar del Castillo Vera, που τάσσεται κατά του αιτήματος.

Με ΟΚ (41 υπέρ, 234 κατά, 88 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της ομάδας PPE με την οποία ζητείται να ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της δήλωσης στην οποία θα προβεί η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα «Η κατάσταση στη Βολιβία» (σημείο 23 του PDOJ) με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Leopoldo López Gil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, που τάσσεται υπέρ, και Mick Wallace, που τάσσεται κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (215 υπέρ, 165 κατά, 4 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα των ομάδων S&D και GUE/NGL με το οποίο ζητείται να εγγραφεί μετά τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην Βολιβία δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στη Χιλή.

Η ομάδα GUE/NGL ζητεί επίσης να ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, που τάσσεται υπέρ, και Leopoldo López Gil, που τάσσεται κατά του αιτήματος.

Ο Πρόεδρος προτείνει να γίνει μία ψηφοφορία και για τα δύο αιτήματα (Ο Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, αρνείται).

Με ΟΚ (187 υπέρ, 155 κατά, 44 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα των ομάδων S&D και GUE/NGL.

Με ΟΚ (167 υπέρ, 201 κατά, 18 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα της ομάδας GUE/NGL.

Αίτημα της ομάδας ID με την οποία ζητείται να εγγραφεί μετά την συζήτηση με θέμα «Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (σημείο 20 του PDOJ) δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον τομέα της χαλυβουργίας στην ΕΕ και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευθούν οι εθνικοί εργαζόμενοι και η αλυσίδα παραγωγής.

Παρεμβαίνει ο Paolo Borchia, εξ ονόματος της Ομάδας ID, που τάσσεται υπέρ του αιτήματος, και η Simona Bonafè, που τάσσεται υπέρ αλλά προτείνει ο τίτλος να είναι «Xαλυβουργικός τομέας της ΕΕ: με ποιον τρόπο θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τη βιομηχανία της Ευρώπης;». Ο Paolo Borchia δέχεται την πρόταση.

Με ΟΚ (292 υπέρ, 78 κατά, 10 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Αίτημα της ομάδας ID με την οποία ζητείται να εγγραφεί μετά την συζήτηση με θέμα «Η κατάσταση στη Βολιβία» δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα την κατάσταση στο Κασμίρ. Ζητείται να ολοκληρωθεί η συζήτηση με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνει ο Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της Ομάδας ID, υπέρ του αιτήματος

Με ΟΚ (82 υπέρ, 274 κατά, 16 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Αίτημα της ομάδας ID με την οποία ζητείται να εγγραφεί πριν τις αγορεύσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στα καταφύγια γυναικών. Ζητείται επίσης να ολοκληρωθεί η συζήτηση με κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την επόμενη περίοδο συνόδου.

Παρεμβαίνουν οι Christine Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας ID, που τάσσεται υπέρ, και Alice Kuhnke, που τάσσεται κατά του αιτήματος, εξηγώντας ότι η κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος επί του ζητήματος αυτού θα είναι καλύτερο να γίνει μετά το πέρας της συζήτησης επί των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την προσχώρηση της Ένωσης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και με άλλα μέτρα καταπολέμησης της έμφυλης βίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη περίοδο συνόδου.

Με ΟΚ (79 υπέρ, 264 κατά, 22 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

17. Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2019/2876(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ewa Kopacz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Saskia Bricmont, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaak Madison, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, μη εγγεγραμμένη, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, Laurence Farreng, Diana Riba i Giner, Lucia Vuolo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Miroslav Radačovský, György Hölvényi, Bettina Vollath, Dragoş Pîslaru, Tilly Metz, Christine Anderson, Elżbieta Rafalska, Ignazio Corrao, Karlo Ressler, Javier Moreno Sánchez, Lucy Nethsingha, Ciarán Cuffe και Mathilde Androuët.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Assita Kanko, Peter Pollák, Maria Arena, Mounir Satouri, Beata Szydło, Cindy Franssen, Raphaël Glucksmann, Francisco Guerreiro, Raffaele Stancanelli, Michaela Šojdrová και David Lega.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ljudmila Novak, Julie Ward, Ruža Tomašić, Mick Wallace, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος και Tudor Ciuhodaru.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tytti Tuppurainen.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


18. Xαλυβουργικός τομέας της ΕΕ: με ποιον τρόπο θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τη βιομηχανία της Ευρώπης; (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Xαλυβουργικός τομέας της ΕΕ: με ποιον τρόπο θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους και τη βιομηχανία της Ευρώπης; (2019/2920(RSP))

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Massimiliano Salini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlo Calenda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα Jadwiga Wiśniewska, Christophe Grudler, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Andrea Caroppo, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Marc Botenga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, μη εγγεγραμμένη, Antonio Tajani, Nicolás González Casares, Bogusław Liberadzki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτατης Jadwiga Wiśniewska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Bonfrisco, Beata Kempa και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο (2019/2875(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Λευτέρης Χριστοφόρου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Catherine Rowett, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Bonfrisco, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Εμμανουήλ Φράγκος, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Γιώργος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor, Lars Patrick Berg, Andrey Slabakov, Márton Gyöngyösi, David McAllister και Δημήτρης Παπαδάκης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Antony Hook, Paolo Borchia, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Evin Incir, Thierry Mariani, Λουκάς Φουρλάς, Jérôme Rivière, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ivan David και Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Κώστας Μαυρίδης, Ruža Tomašić, Mick Wallace και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Η κατάσταση στη Βολιβία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Manuel Leitão Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Benoît Biteau, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Markus Buchheit, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Hermann Tertsch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manu Pineda, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ivan Vilibor Sinčić, μη εγγεγραμμένος, Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Anna Cavazzini, Idoia Villanueva Ruiz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Inma Rodríguez-Piñero και Massimiliano Smeriglio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tudor Ciuhodaru, Julie Ward, Sandra Pereira και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


21. Η κατάσταση στη Χιλή (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Χιλή (2019/2916(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Leopoldo López Gil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inma Rodríguez-Piñero, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Javi López και Brando Benifei.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Juozas Olekas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Dita CHARANZOVÁ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Hermann Tertsch και Pernando Barrena Arza.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για εγκλήματα κατά δημοσιογράφων (2019/2878(RSP))

Οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Julian King (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ramona Strugariu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Alice Kuhnke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Dreosto, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Clare Daly, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dino Giarrusso, μη εγγεγραμμένος, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gwendoline Delbos-Corfield, Gilles Lebreton, Jorge Buxadé Villalba, Javier Zarzalejos, Tudor Ciuhodaru, Christophe Grudler, Hannah Neumann, Mathilde Androuët, David Casa, Daniel Freund, Radan Kanev και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jude Kirton-Darling, Manon Aubry και Carmen Avram.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.


23. Η επανεμφάνιση του Έμπολα στην Ανατολική Αφρική (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η επανεμφάνιση του Έμπολα στην Ανατολική Αφρική (2019/2897(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Lukas Mandl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martin Horwood, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Petra De Sutter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joanna Kopcińska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mónica Silvana González, María Soraya Rodríguez Ramos, Rory Palmer, Véronique Trillet-Lenoir και Maria Arena.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Tudor Ciuhodaru.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.


24. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 172 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Traian Băsescu, Carmen Avram, Klemen Grošelj, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, João Ferreira, Matthew Patten, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Valter Flego, Clare Daly, Valdemar Tomaševski, Sabrina Pignedoli, Peter Pollák, Rory Palmer, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Cristina Maestre Martín De Almagro, Sylwia Spurek και John Howarth.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 643.306/OJJE).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.10.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson, Anderson, Androuët, Ανδρουλάκης, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Aubry, Auštrevičius, Avram, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Buschmann, Buşoi, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Χριστοφόρου, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Φουρλάς, Fox, Φράγκος, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Γεωργίου, Γεωργούλης, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Καϊλή, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Κεφαλογιάννης, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Κιζιλγιουρέκ, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Κόκκαλης, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Κωνσταντίνου, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Κούλογλου, Κουντουρά, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Κυμπουρόπουλος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lange, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer, Mažylis, Μεϊμαράκης, Melbārde, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Νικολάου-Αλαβάνος, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κώστας, Παπαδημούλης, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Petersen, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rooken, Roos, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Σπυράκη, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tarabella, Tardino, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Vrecionová, Vuolo, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yon-Courtin, Yoncheva, Ζαγοράκης, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Číž, Czarnecki, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Τελευταία ενημέρωση: 4 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου