Rodyklė 
Protokolas
PDF 262kWORD 73k
Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 13 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.30-osios Berlynos sienos griūties metinės
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 6.Prašymai atšaukti imunitetą
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)
 9.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)
 11.Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)
 13.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)
 14.Gauti dokumentai
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 16.Darbų programa
 17.Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines (diskusijos)
 18.ES plieno sektorius: kaip apsaugoti Europos darbuotojus ir įmones? (diskusijos)
 19.Turkijos vykdoma gręžimo veikla ES vandenyse rytinėje Viduržemo jūros dalyje (diskusijos)
 20.Padėtis Bolivijoje (diskusijos)
 21.Padėtis Čilėje (diskusijos)
 22.Tarptautinė nebaudžiamumo už nusikaltimus prieš žurnalistus panaikinimo diena (diskusijos)
 23.Nauji susirgimai Ebola Rytų Afrikoje (diskusijos)
 24.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 15.03 val.


3. 30-osios Berlynos sienos griūties metinės

30-osios Berlynos sienos griūties metinės (2019/2827(RSP))

Parlamento Pirmininkas ir Vokietijos Bundestago pirmininkas Wolfgang Schäuble pasakė kalbas, skirtas paminėti 30-ąsias Berlyno sienos griūties metines.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Dacian Cioloş Renew frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Jörg Meuthen ID frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Mislav Kolakušić.

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

(Posėdis sustabdytas 16.32 val.)


4. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 16.37 val.


5. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


6. Prašymai atšaukti imunitetą

Kompetentingos Portugalijos valdžios institucijos perdavė prašymą atšaukti Álvaro Amaro imunitetą dėl to, kad Gvardos apygardos teisme jam buvo iškelta baudžiamoji byla.

Kompetentingos Lenkijos valdžios institucijos perdavė prašymą panaikinti Guy Verhofstadt imunitetą dėl to, kad Varšuvos-Šrodmiešcie apygardos teisme privataus asmens jam iškelta baudžiamoji byla.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymai buvo perduoti atsakingam JURI komitetui.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį Nepriklausomų narių sekretoriato sprendimą dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Fabio Massimo Castaldo vietoj Marco Zullo.

Šis sprendimas įsigalioja šiandien.


8. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnis)

Pirmininkas, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsniu, pranešė LIBE komiteto sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas dėl:

—   pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)). Pranešėja: Roberta Metsola (A9-0022/2019).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 71 straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali raštu iki rytojaus, 2019 m. lapkričio 14 d., ketvirtadienio, vidurnakčio paprašyti, kad dėl komiteto sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


9. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Taryboje (Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie šiuos BUDG, CONT ir PECH komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį:

BUDG komitetas, CONT

—   2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA-PROV(2019)0349;

PECH komitetas

—   2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)) – pozicija per pirmąjį svarstymą P8_TA-PROV(2019)0343.

Su Parlamento pozicijomis per pirmąjį svarstymą, kurios laikomos įgaliojimu vesti derybas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


10. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnis)

Atsakingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

—   2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 P8_TA-PROV(2019)0178 klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2019)0178(COR01) (COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD)) – ENVI komitetas;

—   Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, ir Reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas P8_TA-PROV(2019)0374 klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2019)0374(COR01) (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD)) – ECON komitetas;

—   Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (MokumasII) ir Direktyva (ES)2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos P8_TA-PROV(2019)0376 klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2019)0376(COR01) (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)) – ECON komitetas;

—   Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo P8_TA-PROV(2019)0375 klaidų ištaisymas P8_TA-PROV(2019)0375(COR01)(COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)) – ECON komitetas.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 241 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas nuo jų paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo dėl jų balsuoti.

Su klaidų ištaisymais galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


11. Teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku šiandien, 2019 m. lapkričio 13 d., trečiadienį, pasirašė šį teisės aktą, priimtą pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624 (00033/2019/LEX - C9-0164/2019 - 2018/0330A(COD)).


12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 2 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl informacijos, susijusios su neatidėliotinomis priemonėmis ekstremaliose sveikatai situacijose, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (C(2019)07611 - 2019/2902(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl koncesijos sutarčių vertės ribų iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES (C(2019)07691 - 2019/2904(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo ir projektų konkursų vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES (C(2019)07692 - 2019/2905(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo ir projektų konkursų vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES (C(2019)07693 - 2019/2903(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl viešojo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių vertės ribų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB (C(2019)07696 - 2019/2906(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/631 I ir III priedų nuostatos dėl naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurioms taikomas pakopinis tipo patvirtinimas, išmetamo CO2 kiekio stebėsenos (C(2019)07819 - 2019/2908(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2019 m. spalio 31 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI


13. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 142/2011 nuostatos dėl žalio gyvūnų augintinių ėdalo mikrobiologinių standartų, su patvirtintomis įmonėmis susijusių reikalavimų, alternatyviam metodui – Brookes dujinimo procesui – ir lydytų riebalų hidrolizei taikomų techninių parametrų ir perdirbto mėšlo, tam tikro kraujo, kraujo produktų ir tarpinių produktų eksporto (D061269/04 - 2019/2910(RPS) - Terminas: 2020 m. vasario 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas specialiojo pašaro numatytų paskirčių sąrašas ir panaikinama Direktyva 2008/38/EB (D063616/02 - 2019/2911(RPS) - Terminas: 2020 m. vasario 6 d.)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (D064244/02 - 2019/2894(RPS) - Terminas: 2019 m. lapkričio 23 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 7-ojo ir 9-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D064618/01 - 2019/2912(RPS) - Terminas: 2020 m. vasario 7 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis)


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos ir Norvegijos Karalystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos pajėgumų apribojimo, duomenų rinkimo ir kontrolės priemonių įvedimo Baltijos jūroje iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139 ir dėl rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių žvejybos laivų veiklos nutraukimo visam laikui iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 508/2014 (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinės drausmės nuo 2021 finansinių metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 145 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

BUDG

2) Parlamento komitetų:

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos, susijusios su nuotoline prekyba prekėmis ir tam tikromis šalies viduje tiekiamomis prekėmis (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Belgijos paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“ (COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą (2019/2005(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)


15. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2019 m. kovo mėn. I ir 2019 m. balandžio I ir II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti Parlamento interneto svetainėje.


16. Darbų programa

Kalbėjo Jérôme Rivière.

°
° ° °

Buvo išdalytas galutinis 2019 m. lapkričio mėn. I sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 643.306/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 158 straipsnis):

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė tokius pakeitimus:

Trečiadienis

Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl „Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines(galutinio darbotvarkės projekto 20 punktas) būtų paankstinti ir įrašyti pirmu punktu po darbų programos nustatymo.

Ketvirtadienis

„Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra arba jie pagaminti iš genetiškai modifikuotų T45 aliejinių rapsų, atsiradusių komercializuojant šiuos aliejinius rapsus trečiosiose šalyse iki 2005 m., pratęsimas“ buvo atsiimtas ir todėl išbrauktas iš darbotvarkės.

JURI komitetas priėmė pranešimą dėl prašymo panaikinti José Manuel Fernandes imunitetą - Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 9 dalį dėl šio pranešimo bus balsuojama ketvirtadienį.

Parlamentas pritarė šiems pasiūlymams.

Be to, Pirminkui taip pat buvo pateikti prašymai dėl šių pakeitimų:

Trečiadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama pakeisti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo pavadinimą „Padėtis Bolivijoje“ (galutinio darbotvarkės projekto 23 punktas) pakeisti į „Padėtis Bolivijoje po valstybės perversmo“.

Kalbėjo Manu Pineda GUE/NGL frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Pilar del Castillo Vera – prieš prašymą.

Po vardinio balsavimo (41 už, 234 prieš, 88 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PPE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo „Padėtis Bolivijoje“ (galutinio darbotvarkės projekto 23 punktas) pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama kitos sesijos metu.

Kalbėjo Leopoldo López Gil PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Mick Wallace – prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (215 balsavo už, 165 – prieš, 4 susilaikė) pritarė prašymui.

S&D ir GUE/NGL frakcijų prašymai, kuriais siekiama po diskusijų dėl padėties Bolivijoje, į darbotvarkę įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pareiškimą dėl padėties Čilėje.

GUE/NGL frakcija taip pat paprašė, kad šios diskusijos būtų užbaigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama kitos sesijos metu.

Kalbėjo Kati Piri S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Leopoldo López Gil – prieš prašymą.

Pirmininkas pasiūlė, kad dėl abiejų prašymų būtų balsuojama kartu (Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu nesutiko).

Vardiniu balsavimu (187 už, 155 prieš, 44 susilaikė), Parlamentas pritarė S&D ir GUE/NGL frakcijų prašymams.

Vardiniu balsavimu (167 už, 201 prieš, 18 susilaikė), Parlamentas atmetė GUE/NGL frakcijos prašymą.

ID frakcijos prašymas, kuriuo siekiama po diskusijų dėl „Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines“ (galutinio darbotvarkės projekto 20 punktas) į darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą dėl „ES plieno sektorius: kaip atsaugoti ES darbuotojus ir gamybos grandinę“.

Kalbėjo Paolo Borchia ID frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Simona Bonafè, ji palaikė prašymą, bet pasiūlė tokį pavadinimą:„ES plieno sektorius: kaip apsaugoti Europos darbuotojus ir įmones?“. Paolo Borchia sutiko su šiuo pasiūlymu.

Po vardinio balsavimo (292 už, 78 prieš, 10 susilaikė) Parlamentas prašymą patvirtino.

ID frakcijos prašymas, kuriuo siekiama po diskusijų dėl punkto „Padėtis Bolivijoje“, punktu į darbotvarkę įtraukti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl padėties Kašmyre. Diskusijos būtų užbaigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama kitos sesijos metu.

Kalbėjo Bernhard Zimniok ID frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (82 už, 274 prieš, 16 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

ID frakcijos prašymas, kuriuo siekiama prieš vienos minutės kalbas svarbiais politiniais klausimais į darbotvarkę įtraukti Komisijos pareiškimą dėl smurto prieš moteris ir moterų pabėgėlių padėties. Diskusijos būtų užbaigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijos, dėl kurių būtų balsuojama kitos sesijos metu.

Kalbėjo Christine Anderson ID frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Alice Kuhnke – prieš prašymą, ji nurodė, kad pateikti pasiūlymus dėl rezoliucijos šia tema labiau tiktų užbaigiant diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir kitų kovos su seksistinio pobūdžio smurto priemonių, kuris numatytas kitos sesijos metu.

Po vardinio balsavimo (79 už, 264 prieš, 22 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

Darbų programa patvirtinta.


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

17. Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Vaiko teisės minint Vaiko teisių konvencijos 30-ąsias metines (2019/2876(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Ewa Kopacz PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu, Saskia Bricmont Verts/ALE frakcijos vardu, Jaak Madison ID frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara, nepriklausoma Parlamento narė, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, Laurence Farreng, Diana Riba i Giner, Lucia Vuolo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Miroslav Radačovský, György Hölvényi, Bettina Vollath, Dragoş Pîslaru, Tilly Metz, Christine Anderson, Elżbieta Rafalska, Ignazio Corrao, Karlo Ressler, Javier Moreno Sánchez, Lucy Nethsingha, Ciarán Cuffe ir Mathilde Androuët.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Assita Kanko, Peter Pollák, Maria Arena, Mounir Satouri, Beata Szydło, Cindy Franssen, Raphaël Glucksmann, Francisco Guerreiro, Raffaele Stancanelli, Michaela Šojdrová ir David Lega.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ljudmila Novak, Julie Ward, Ruža Tomašić, Mick Wallace, Lefteris Nikolaou-Alavanos ir Tudor Ciuhodaru.

Kalbėjo Věra Jourová ir Tytti Tuppurainen.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


18. ES plieno sektorius: kaip apsaugoti Europos darbuotojus ir įmones? (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES plieno sektorius: kaip apsaugoti Europos darbuotojus ir įmones? (2019/2920(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Massimiliano Salini PPE frakcijos vardu, Carlo Calenda S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska), Christophe Grudler Renew frakcijos vardu, Andrea Caroppo ID frakcijos vardu, Marc Botenga GUE/NGL frakcijos vardu, Rosa D'Amato, nepriklausoma Parlamento narė, Antonio Tajani, Nicolás González Casares, Bogusław Liberadzki (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jadwiga Wiśniewska).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Bonfrisco, Beata Kempa ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.


19. Turkijos vykdoma gręžimo veikla ES vandenyse rytinėje Viduržemo jūros dalyje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Turkijos vykdoma gręžimo veikla ES vandenyse rytinėje Viduržemo jūros dalyje (2019/2875(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Lefteris Christoforou PPE frakcijos vardu, Tonino Picula S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau Renew frakcijos vardu, Catherine Rowett Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Bonfrisco ID frakcijos vardu, Emmanouil Fragkos ECR frakcijos vardu, Giorgos Georgiou GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Kostas Papadakis, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor, Lars Patrick Berg, Andrey Slabakov, Márton Gyöngyösi, David McAllister ir Demetris Papadakis.

PIRMININKAVO: Ewa KOPACZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Antony Hook, Paolo Borchia, Vangelis Meimarakis, Evin Incir, Thierry Mariani, Loucas Fourlas, Jérôme Rivière, Manolis Kefalogiannis, Ivan David ir Stelios Kympouropoulos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Mick Wallace ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


20. Padėtis Bolivijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Bolivijoje (2019/2896(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Maria Manuel Leitão Marques S&D frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica Renew frakcijos vardu, Benoît Biteau Verts/ALE frakcijos vardu, Markus Buchheit ID frakcijos vardu, Hermann Tertsch ECR frakcijos vardu, Manu Pineda GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ivan Vilibor Sinčić, Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Anna Cavazzini, Idoia Villanueva Ruiz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Inma Rodríguez-Piñero ir Massimiliano Smeriglio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru, Julie Ward, Sandra Pereira ir Mick Wallace.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


21. Padėtis Čilėje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Čilėje (2019/2916(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Leopoldo López Gil PPE frakcijos vardu, Inma Rodríguez-Piñero S&D frakcijos vardu, Jordi Cañas Renew frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Javi López ir Brando Benifei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juozas Olekas.

PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Hermann Tertsch ir Pernando Barrena Arza.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


22. Tarptautinė nebaudžiamumo už nusikaltimus prieš žurnalistus panaikinimo diena (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tarptautinė nebaudžiamumo už nusikaltimus prieš žurnalistus panaikinimo diena (2019/2878(RSP))

Tytti Tuppurainen (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Ramona Strugariu Renew frakcijos vardu, Alice Kuhnke Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Dreosto ID frakcijos vardu, Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Clare Daly GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dino Giarrusso, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gwendoline Delbos-Corfield, Gilles Lebreton, Jorge Buxadé Villalba, Javier Zarzalejos, Tudor Ciuhodaru, Christophe Grudler, Hannah Neumann, Mathilde Androuët, David Casa, Daniel Freund, Radan Kanev ir Michaela Šojdrová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jude Kirton-Darling, Manon Aubry ir Carmen Avram.

Kalbėjo Julian King ir Tytti Tuppurainen.

Diskusijos baigtos.


23. Nauji susirgimai Ebola Rytų Afrikoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Nauji susirgimai Ebola Rytų Afrikoje (2019/2897(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Lukas Mandl PPE frakcijos vardu, Carlos Zorrinho S&D frakcijos vardu, Martin Horwood Renew frakcijos vardu, Petra De Sutter Verts/ALE frakcijos vardu, Joanna Kopcińska ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Mónica Silvana González, María Soraya Rodríguez Ramos, Rory Palmer, Véronique Trillet-Lenoir ir Maria Arena.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tudor Ciuhodaru.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Diskusijos baigtos.


24. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Traian Băsescu, Carmen Avram, Klemen Grošelj, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, João Ferreira, Matthew Patten, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Valter Flego, Clare Daly, Valdemar Tomaševski, Sabrina Pignedoli, Peter Pollák, Rory Palmer, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Cristina Maestre Martín De Almagro, Sylwia Spurek ir John Howarth.


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 643.306/OJJE).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.10 val.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson, Anderson, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Aubry, Auštrevičius, Avram, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Buschmann, Buşoi, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lange, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Petersen, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rooken, Roos, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tarabella, Tardino, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yon-Courtin, Yoncheva, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Číž, Czarnecki, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Atnaujinta: 2020 m. vasario 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika