Index 
Protokoll
PDF 259kWORD 71k
Onsdagen den 13 november 2019 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Trettioårsminnet av Berlinmurens fall
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Begäraden om upphävande av immunitet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)
 9.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)
 10.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)
 12.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 14.Inkomna dokument
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 16.Arbetsplan
 17.Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (debatt)
 18.EU:s stålsektor: Hur ska man skydda de europeiska arbetstagarna och produktionskedjan? (debatt)
 19.Turkiets borrningsverksamhet i EU-vatten i östra Medelhavet (debatt)
 20.Situationen i Bolivia (debatt)
 21.Situationen i Chile (debatt)
 22.Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister (debatt)
 23.Återuppblossandet av Ebola i Östafrika (debatt)
 24.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 24 oktober 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 15.03.


3. Trettioårsminnet av Berlinmurens fall

Trettioårsminnet av Berlinmurens fall (2019/2827(RSP))

Talmannen och Wolfgang Schäuble, talman i den tyska förbundsdagen, höll tal med anledning av 30-årsdagen av Berlinmurens fall.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Jörg Meuthen för ID-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Mislav Kolakušić, grupplös.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande).

(Sammanträdet avbröts kl. 16.32.)


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 16.37.


5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


6. Begäraden om upphävande av immunitet

De behöriga portugisiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av Álvaro Amaros immunitet inom ramen för ett brottmålsförfarande som åklagarmyndigheten i distriktet Guarda inlett mot honom.

De behöriga polska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av Guy Verhofstadts immunitet inom ramen för ett brottmålsförfarande som åklagarmyndigheten i distriktet Warszawa-Śródmieście i Warszawa inlett mot honom.

Dessa begäranden hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


7. Utskottens och delegationernas sammansättning

De grupplösa ledamöternas sekretariat hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Fabio Massimo Castaldo i stället för Marco Zullo

Detta beslut träder i kraft innevarande dag.


8. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att LIBE-utskottet beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 72 i arbetsordningen om:

—   betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/JAI (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD)). Föredragande: Roberta Metsola (A9-0022/2019).

I enlighet med artikel 71.2 i arbetsordningen du règlement får ledamöter, senast vid slutet av den dag som följer på tillkännagivandet i kammaren, eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära omröstning om ett utskottsbeslut om att inleda förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


9. Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 72 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att utskotten BUDG, CONT och PECH beslutat att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 72 i arbetsordningen:

BUDG-utskottet, CONT

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den du 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0349;

PECH-utskottet

—   Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD)) – ståndpunkt vid första behandlingen P8_TA-PROV(2019)0343.

Parlamentets ståndpunkter vid första behandlingen, som utgör mandat för dessa förhandlingar, finns på parlamentets webbplats.


10. Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen)

De ansvariga utskotten hade översänt följande rättelser till texter som antagits av Europaparlamentet:

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0178(COR01) till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/787 av den 17 april 2019 om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008 P8_TA-PROV(2019)0178 (COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD)) – ENVI-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0374(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och förordning (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel P8_TA-PROV(2019)0374 (COM(2018)0646 – C8-0409/2018 – 2017/0230(COD)) – ECON-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0376(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) samt direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism P8_TA-PROV(2019)0376 (COM(2017)0537 – C8-0318/2017 – 2017/0231(COD)) – ECON-utskottet;

—   Rättelse P8_TA-PROV(2019)0375(COR01) till Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd P8_TA-PROV(2019)0375 (COM(2017)0538 – C8-0317/2017 – 2017/0232(COD)) – ECON-utskottet.

I enlighet med artikel 241.4 i arbetsordningen ska dessa rättelser anses godkända om det inte senast 24 timmar efter tillkännagivandet inkommit en begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att rättelsen ska bli föremål för omröstning.

Rättelserna finns tillgängliga på parlamentets webbplats.


11. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande i dag, onsdagen den 13 november 2019, hade undertecknat följande rättsakt som hade antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 (00033/2019/LEX - C9-0164/2019 - 2018/0330A(COD)).


12. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas (C(2019)07611 - 2019/2902(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 29 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärdet för koncessioner (C(2019)07691 - 2019/2904(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar (C(2019)07692 - 2019/2905(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärdena för offentlig upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar (C(2019)07693 - 2019/2903(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten (C(2019)07696 - 2019/2906(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 30 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 31 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta nyttofordon som typgodkänns etappvis (C(2019)07819 - 2019/2908(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 31 oktober 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


13. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller mikrobiologiska krav för färskt sällskapsdjursfoder, krav avseende godkända anläggningar, tekniska parametrar för den alternativa metoden Brookes förgasning och hydrolys av utsmält fett samt export av bearbetad naturgödsel, visst blod och vissa blodprodukter och mellanprodukter (D061269/04 - 2019/2910(RPS) - tidsfrist: 6 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om upprättande av en förteckning över avsedda användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov och om upphävande av direktiv 2008/38/EG (D063616/02 - 2019/2911(RPS) - tidsfrist: 6 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (D064244/02 - 2019/2894(RPS) - tidsfrist: 23 november 2019)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 39 samt International Financial Reporting Standard 7 och 9 (D064618/01 - 2019/2912(RPS) - tidsfrist: 7 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 57 i arbetsordningen)


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, Island och Konungariket Norge till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som skall ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Island eller Norge vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15791/2018 - C9-0155/2019 - 2018/0419(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön (COM(2019)0564 - C9-0161/2019 - 2019/0246(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller finansiell disciplin från och med budgetåret 2021 och förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller flexibilitet mellan pelare avseende kalenderåret 2020 (COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor (COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

- Betänkande om begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet (2019/2005(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)


15. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelanden om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioderna mars I, II 2019 och april I, II 2019 finns på parlamentets webbplats.


16. Arbetsplan

Talare: Jérôme Rivière.

°
° ° °

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna november I 2019 (PE 643.306/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 158 i arbetsordningen:

Efter samråd med de politiska grupperna förslog talmannen följande ändringar av föredragningslistan.

Onsdag

Uttalanden av rådet och kommissionens om barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (punkt 20 i föredragningslistan) flyttas fram och blir första punkt efter fastställandet av arbetsplanen.

Torsdag

Invändning enligt artikel 112: Förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller har framställts av den genetiskt modifierade rapsen T45 till följd av saluföring av denna raps i tredjeländer till och med 2005 hade dragits tillbaka och därmed tagits bort från omröstningslistan.

JURI-utskottet har antagit ett betänkande om att upphäva José Manuel Fernandes immunitet - Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019).

I enlighet med artikel 9.9 i arbetsordningen kommer detta betänkande att läggas fram för omröstning på torsdag.

Parlamentet godkände dessa förslag.

Talmannen tagit emot följande begäranden om ändringar:

Onsdag

En begäran från GUE/NGL-gruppen om att ändra titeln på förklaringen från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Bolivia (punkt 23 i föredragningslistan) till "Situationen i Bolivia efter statskuppen".

Talare: Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, som redogjorde för begäran, och Pilar del Castillo Vera, som yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (41 röster för, 234 röster emot, 88 nedlagda röster).

En begäran från PPE-gruppen om att avsluta debatten om förklaringen från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Bolivia (punkt 23 i föredragningslistan) med framläggande av förslag till resolution, som ska läggas fram för omröstning vid nästa plenarsammanträdesperiod.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, som redogjorde för begäran, och Mick Wallace, som yttrade sig mot den.

Parlamentet godkände denna begäran genom elektronisk omröstning (215 röster för, 165 röster emot, 4 nedlagda röster).

Begäran från S&D- och GUE/NGL-grupperna om att efter debatten om situationen i Bolivia införa en förklaring från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Chile.

GUE/NGL-gruppen begärde också att denna debatt skulle avslutas med framläggande av förslag till resolution, som ska läggas fram för omröstning vid nästa plenarsammanträdesperiod.

Talare: Kati Piri för S&D-gruppen, som redogjorde för begäran, och Leopoldo López Gil, som yttrade sig mot den.

Talmannen Föreslog att de två förslagen skulle vara föremål för en enda omröstning (Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, vägrade detta).

Parlamentet godkände S&D- och GUE/NGL-gruppens begäran genom omröstning med namnupprop (187 röster för, 155 röster emot, 44 nedlagda röster).

Parlamentet förkastade GUE-NGL-gruppens begäran genom omröstning med namnupprop (167 röster för, 201 röster emot, 18 nedlagda röster).

Begäran från ID-gruppen om att efter debatten om barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (punkt 20 i föredragningslistan), införa en förklaring från kommissionen om EU:s stålsektor: Hur ska man skydda de nationella arbetstagarna och produktionskedjan.

Talare: Paolo Borchia för ID-gruppen, som redogjorde för begäran, och Simona Bonafè, som stödde begäran men föreslog att titeln skulle lyda «EU:s stålsektor: Hur ska man skydda de europeiska arbetstagarna och produktionskedjan?». Paolo Borchia accepterade detta förslag.

Parlamentet godkände denna begäran genom omröstning med namnupprop (292 röster för, 78 röster emot, 10 nedlagda röster).

Begäran från ID-gruppen om att efter debatten om situationen i Bolivia, införa en förklaring från vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Kashmir. Debatten skulle avslutas med framläggande av förslag till resolution, som ska läggas fram för omröstning vid nästa plenarsammanträdesperiod.

Talare: Bernhard Zimniok för ID-gruppen, som redogjorde för begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (82 röster för, 274 röster emot, 16 nedlagda röster).

Begäran från ID-gruppen om att, före anföranden på en minut om frågor av politisk vikt, införa en förklaring från kommissionen om våld mot kvinnor och situationen för kvinnor i kvinnojourer. Debatten skulle avslutas med framläggande av förslag till resolution, som ska läggas fram för omröstning vid nästa plenarsammanträdesperiod.

Talare: Christine Anderson för ID-gruppen, som redogjorde för begäran, och Alice Kuhnke, som yttrade sig mot begäran och förklarade att framläggande av resolutioner i detta ämne skulle vara mer lämpligt för att avsluta den debatt om rådets och kommissionens förklaringar om Istanbulkonventionen och andra åtgärder mot könsbaserat våld som har planerats till nästa plenarsammanträde.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (79 röster för, 264 röster emot, 22 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

17. Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (2019/2876(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ewa Kopacz för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Jaak Madison för ID-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Anne-Sophie Pelletier för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara, grupplös, Dubravka Šuica, Caterina Chinnici, Laurence Farreng, Diana Riba i Giner, Lucia Vuolo, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Miroslav Radačovský, György Hölvényi, Bettina Vollath, Dragoş Pîslaru, Tilly Metz, Christine Anderson, Elżbieta Rafalska, Ignazio Corrao, Karlo Ressler, Javier Moreno Sánchez, Lucy Nethsingha, Ciarán Cuffe och Mathilde Androuët.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Assita Kanko, Peter Pollák, Maria Arena, Mounir Satouri, Beata Szydło, Cindy Franssen, Raphaël Glucksmann, Francisco Guerreiro, Raffaele Stancanelli, Michaela Šojdrová och David Lega.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ljudmila Novak, Julie Ward, Ruža Tomašić, Mick Wallace, Lefteris Nikolaou-Alavanos och Tudor Ciuhodaru.

Talare: Věra Jourová och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


18. EU:s stålsektor: Hur ska man skydda de europeiska arbetstagarna och produktionskedjan? (debatt)

Uttalande av kommissionen: EU:s stålsektor: Hur ska man skydda de europeiska arbetstagarna och produktionskedjan? (2019/2920(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Carlo Calenda för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska, Christophe Grudler för Renew-gruppen, Andrea Caroppo för ID-gruppen, Marc Botenga för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato, grupplös, Antonio Tajani, Nicolás González Casares, Bogusław Liberadzki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jadwiga Wiśniewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru, Izaskun Bilbao Barandica, Anna Bonfrisco, Beata Kempa och Kateřina Konečná.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Turkiets borrningsverksamhet i EU-vatten i östra Medelhavet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Turkiets borrningsverksamhet i EU-vatten i östra Medelhavet (2019/2875(RSP))

Federica Mogherini (ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Catherine Rowett för Verts/ALE-gruppen, Anna Bonfrisco för ID-gruppen, Emmanouil Fragkos för ECR-gruppen, Giorgos Georgiou för GUE/NGL-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Michael Gahler, Nacho Sánchez Amor, Lars Patrick Berg, Andrey Slabakov, Márton Gyöngyösi, David McAllister och Demetris Papadakis.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Antony Hook, Paolo Borchia, Vangelis Meimarakis, Evin Incir, Thierry Mariani, Loucas Fourlas, Jérôme Rivière, Manolis Kefalogiannis, Ivan David och Stelios Kympouropoulos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru, Costas Mavrides, Ruža Tomašić, Mick Wallace och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Situationen i Bolivia (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Bolivia (2019/2896(RSP))

Federica Mogherini (ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen, Maria Manuel Leitão Marques för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för Renew-gruppen, Benoît Biteau för Verts/ALE-gruppen, Markus Buchheit för ID-gruppen, Hermann Tertsch för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Leopoldo López Gil, Javi López, José Ramón Bauzá Díaz, Anna Cavazzini, Idoia Villanueva Ruiz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Inma Rodríguez-Piñero och Massimiliano Smeriglio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru, Julie Ward, Sandra Pereira och Mick Wallace.

Talare: Federica Mogherini.

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


21. Situationen i Chile (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Chile (2019/2916(RSP))

Federica Mogherini (ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Leopoldo López Gil för PPE-gruppen, Inma Rodríguez-Piñero för S&D-gruppen, Jordi Cañas för Renew-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Javi López och Brando Benifei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juozas Olekas.

ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Hermann Tertsch och Pernando Barrena Arza.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister (2019/2878(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, Alice Kuhnke för Verts/ALE-gruppen, Marco Dreosto för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Clare Daly för GUE/NGL-gruppen, Dino Giarrusso, grupplös, Peter Pollák, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Gwendoline Delbos-Corfield, Gilles Lebreton, Jorge Buxadé Villalba, Javier Zarzalejos, Tudor Ciuhodaru, Christophe Grudler, Hannah Neumann, Mathilde Androuët, David Casa, Daniel Freund, Radan Kanev och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jude Kirton-Darling, Manon Aubry och Carmen Avram.

Talare: Julian King och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Återuppblossandet av Ebola i Östafrika (debatt)

Uttalande av kommissionen: Återuppblossandet av Ebola i Östafrika (2019/2897(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Lukas Mandl för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Martin Horwood för Renew-gruppen, Petra De Sutter för Verts/ALE-gruppen, Joanna Kopcińska för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Mónica Silvana González, María Soraya Rodríguez Ramos, Rory Palmer, Véronique Trillet-Lenoir och Maria Arena.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tudor Ciuhodaru.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


24. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 172 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Traian Băsescu, Carmen Avram, Klemen Grošelj, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Hermann Tertsch, João Ferreira, Matthew Patten, Stanislav Polčák, Jude Kirton-Darling, Valter Flego, Clare Daly, Valdemar Tomaševski, Sabrina Pignedoli, Peter Pollák, Rory Palmer, Jessica Stegrud, Michaela Šojdrová, Cristina Maestre Martín De Almagro, Sylwia Spurek och John Howarth.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 643.306/OJJE).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.10.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilera, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson, Anderson, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Aubry, Auštrevičius, Avram, Balt, Bardella, Barley, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Bogovič, Bompard, Bonafè, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Buschmann, Buşoi, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Ceccardi, Cerdas, Chabaud, Chahim, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, D'Amato, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Doleschal, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Durá Ferrandis, Durand, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Edtstadler, Ehler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Evren, Fajon, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Fest, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fox, Fragkos, Frankowski, Franssen, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gamon, García Del Blanco, García-Margallo y Marfil, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Gieseke, Glancy, Glück, Glucksmann, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Gregorová, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hook, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jongerius, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kalniete, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Kloc, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Kouloglou, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagodinsky, Lagos, Lalucq, Lange, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, López, López Aguilar, López Gil, López-Istúriz White, Luena, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mandl, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Możdżanowska, Müller, Mummery, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Penkova, Pereira Sandra, Petersen, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pirbakas, Piri, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Reintke, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez-Piñero, Rodríguez Ramos, Rooken, Roos, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Séjourné, Semedo, Sidl, Silva Pereira, Sinčić, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Spyraki, Stancanelli, Stedman-Bryce, Štefanec, Ştefănuță, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tarabella, Tardino, Tennant, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Toia, Tolleret, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Toussaint, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vălean, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Vitanov, Voaden, Vollath, Vondra, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wieland, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Yon-Courtin, Yoncheva, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Číž, Czarnecki, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Senaste uppdatering: 4 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy