Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0166/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2019 - 5.8
CRE 14/11/2019 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0058

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες

5.8. Ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία (ψηφοφορία)
CRE

Η συζήτηση διεξήχθη στις 21 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner και Frances Fitzgerald, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller και Bogusław Liberadzki, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela και Moritz Körner, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak και Marie Toussaint, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry και Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019)·

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019)·

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil και Maximilian Krah, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B9-0166/2019

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0058)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0167/2019 και B9-0168/2019 καταπίπτουν.)

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιανουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου