Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 227kWORD 67k
Neljapäev, 14. november 2019 - Brüssel
1.Istungi algus
 2.Rändajate olukord Bosnias, täpsemalt Bihaćis (arutelu)
 3.Olukord Kreeka saartel asuvates esmase vastuvõtu keskustes, eelkõige Morias (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)
  5.2.Kaupade kaugmüük ja omamaised tarned * (hääletus)
  5.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (hääletus)
  5.4.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (hääletus)
  5.5.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 89788 (MON-89788-1) (hääletus)
  5.6.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ning alakombinatsioonid MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja NK603 × DAS-40278-9 (vote)
  5.7.Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm, neli või viis Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ja GA21 ühekordset transformatsiooni (vote)
  5.8.Seksuaalhariduse kriminaliseerimine Poolas (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Esitatud dokumendid
 9.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 10.Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine
 11.Järgmiste istungite ajakava
 12.Istungi lõpp
 13.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Marcel KOLAJA
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Rändajate olukord Bosnias, täpsemalt Bihaćis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rändajate olukord Bosnias, täpsemalt Bihaćis (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Karlo Ressler fraktsiooni PPE nimel, Dietmar Köster fraktsiooni S&D nimel, Tineke Strik fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ID nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Naomi Long fraktsiooni Renew nimel, Ivan Vilibor Sinčić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino ja Fabienne Keller.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol ja Domènec Ruiz Devesa.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

ISTUNGI JUHATAJA: Katarina BARLEY
asepresident

Sõna võttis Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.


3. Olukord Kreeka saartel asuvates esmase vastuvõtu keskustes, eelkõige Morias (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Kreeka saartel asuvates esmase vastuvõtu keskustes, eelkõige Morias (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, Claude Moraes fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni Renew nimel, Erik Marquardt fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Paul Garraud fraktsiooni ID nimel, Emmanouil Fragkos fraktsiooni ECR nimel, Konstantinos Arvanitis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Lefteris Nikolaou-Alavanos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu ja Nikos Androulakis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis ja Tudor Ciuhodaru.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Tytti Tuppurainen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati hääletamise eel mõneks minutiks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pedro SILVA PEREIRA
asepresident

4. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 11.36.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


5.1. José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotlus (hääletus)

Raport José Manuel Fernandese puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2019/2005(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0051)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)


5.2. Kaupade kaugmüük ja omamaised tarned * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse 28. novembri 2006. aasta nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja teatavaid omamaiseid tarneid käsitlevate sätete osas [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2019)0052)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)


5.3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häälte absoluutsest enamusest)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0053)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

Sõnavõtud

José Manuel Fernandes (raportöör) enne hääletust.


5.4. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud puuvill LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud puuvilla LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0054)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)


5.5. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 89788 (MON-89788-1) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon, vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 89788 (MON-89788-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0055)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)


5.6. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ning alakombinatsioonid MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja NK603 × DAS-40278-9 (vote)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ja alakombinatsioone MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ning NK603 × DAS-40278-9 sisaldavaid, nendest koosnevaid või nendest valmistatud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0056)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)


5.7. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: geneetiliselt muundatud mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ja geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm, neli või viis Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ja GA21 ühekordset transformatsiooni (vote)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon vastavalt kodukorra artikli 112 lõigetele 2 ja 3 komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks, kolm, neli või viis Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 ja GA21 ühekordset transformatsiooni, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Vastutavad parlamendiliikmed: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi ja Sirpa Pietikäinen

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2019)0057)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)


5.8. Seksuaalhariduse kriminaliseerimine Poolas (hääletus)

Arutelu toimus esmaspäeval, 21. oktoobril 2019 (21.10.2019 protokollipunkt 17).

Resolutsiooni ettepanek, mis esitati arutelu lõpus kodukorra artikli 132 lõike 2 alusel:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner ja Frances Fitzgerald fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller ja Bogusław Liberadzki fraktsiooni S&D nimel, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela ja Moritz Körner fraktsiooni Renew nimel, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak ja Marie Toussaint fraktsiooni Verts/ALE nimel, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel seksuaalkasvatuse kriminaliseerimise kohta Poolas (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel seksuaalkasvatuse kriminaliseerimise kohta Poolas (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil ja Maximilian Krah fraktsiooni ID nimel seksuaalhariduse kriminaliseerimise kohta Poolas (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B9-0166/2019

Vastu võetud (P9_TA(2019)0058)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

(Resolutsiooni ettepanekud B9-0167/2019 ja B9-0168/2019 muutusid kehtetuks.)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud hääletuse selgitused:

Kodukorra artikli 194 kohased kirjalikud hääletuse selgitused avaldatakse parlamendiliikme lehel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Seksuaalhariduse kriminaliseerimine Poolas - B9-0166/2019, B9-0167/2019 ja B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák ja Daniel Hannan.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Euroopa Parlamendi veebisaidil (Täiskogu – Täiskogu istungid – Hääletused – Hääletustulemused (Nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste ja hääletuskavatsuste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


8. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) teiste institutsioonide poolt

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2019 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2019 - Regioonide Komitee (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 23/2019 - III jagu - Komisjon (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 24/2019 – III jagu –Komisjon (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 25/2019 - III jagu - Komisjon (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 4/2019 – Regioonide Komitee (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmete poolt

- Raffaele Stancanelli. Resolutsiooni ettepanek strateegia kohta, mis aitaks väärtustada Sitsiiliat kui ELi ja Aafrika vahelise kaubanduse peamist logistikakeskust (B9-0162/2019)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA


9. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56)

IMCO, AGRI, PETI

- Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
Nõuandvad komisjonid: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Osaistungjärgu istungite protokollide kinnitamine ja vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 202 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi ja eelmise päeva istungi protokollid parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi heakskiidul edastatakse käesoleva osaistungjärgu jooksul vastu võetud tekstid nüüd adressaatidele.


11. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 25. novembrist 2019 kuni 28. novembrini 2019.


12. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 12.18.


13. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Viimane päevakajastamine: 7. jaanuar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika