Indekss 
Protokols
XML 117kPDF 233kWORD 67k
Ceturtdiena, 2019. gada 14. novembris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Migrantu stāvoklis Bosnijā, jo īpaši Bihačā (debates)
 3.Stāvoklis saistībā ar karstajiem punktiem Grieķijas salās, jo īpaši Moriju (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Pieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti (balsošana)
  
5.2.Preču tālpārdošana un konkrētas preču piegādes iekšzemē * (balsošana)
  
5.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour (balsošana)
  
5.4.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (balsošana)
  
5.5.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 89788 (MON-89788-1) (balsošana)
  
5.6.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un apakškombinācijas MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un NK603 × DAS-40278-9 (balsošana)
  
5.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi, trīs, četri vai pieci no vienkāršiem transformācijas notikumiem Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 un GA21 (balsošana)
  
5.8.Seksuālās izglītības kriminalizācija Polijā (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 10.Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 11.Nākamo sēžu datumi
 12.Sēdes slēgšana
 13.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Marcel KOLAJA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Migrantu stāvoklis Bosnijā, jo īpaši Bihačā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Migrantu stāvoklis Bosnijā, jo īpaši Bihačā (2019/2900(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Karlo Ressler PPE grupas vārdā, Dietmar Köster S&D grupas vārdā, Tineke Strik Verts/ALE grupas vārdā, Dominique Bilde ID grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Naomi Long Renew grupas vārdā, Ivan Vilibor Sinčić, pie grupām nepiederošs deputāts, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino un Fabienne Keller.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol un Domènec Ruiz Devesa.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

SĒDI VADA: Katarina BARLEY
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tytti Tuppurainen.

Debates tika slēgtas.


3. Stāvoklis saistībā ar karstajiem punktiem Grieķijas salās, jo īpaši Moriju (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis saistībā ar karstajiem punktiem Grieķijas salās, jo īpaši Moriju (2019/2898(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld Renew grupas vārdā, Erik Marquardt Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Paul Garraud ID grupas vārdā, Emmanouil Fragkos ECR grupas vārdā, Konstantinos Arvanitis GUE/NGL grupas vārdā, Lefteris Nikolaou-Alavanos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu un Nikos Androulakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis un Tudor Ciuhodaru.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Tytti Tuppurainen.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Pedro SILVA PEREIRA
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11.36.


5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


5.1. Pieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt José Manuel Fernandes imunitāti [2019/2005(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0051).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)


5.2. Preču tālpārdošana un konkrētas preču piegādes iekšzemē * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz noteikumiem par preču tālpārdošanu un konkrētām preču piegādēm iekšzemē groza Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvu 2006/112/EK [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0052).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)


5.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — Beļģijas pieteikums EGF/2019/001 BE/Carrefour [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums un 3/5 nodoto balsu.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0053).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

Uzstāšanās

José Manuel Fernandes (referents) – pirms balsošanas.


5.4. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kokvilna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu iesniedza ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kokvilnu LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sastāv vai ir ražoti no tās (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0054).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)


5.5. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 89788 (MON-89788-1) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu iesniedza ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 89788 (MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0055).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)


5.6. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un apakškombinācijas MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un NK603 × DAS-40278-9 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu iesniedza ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un apakškombinācijas MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 un NK603 × DAS-40278-9, sastāv vai ir ražoti no tām (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0056).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)


5.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi, trīs, četri vai pieci no vienkāršiem transformācijas notikumiem Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 un GA21 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu iesniedza ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā kombinēti divi, trīs, četri vai pieci no vienkāršiem transformācijas notikumiem Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 un GA21, sastāv vai ir ražoti no tās (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Atbildīgie deputāti: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0057).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)


5.8. Seksuālās izglītības kriminalizācija Polijā (balsošana)

Debates notika pirmdien, 2019. gada 21. oktobrī (21.10.2019. protokola 17. punkts).

Debašu noslēgumā saskaņā ar 132. panta 2. punktu iesniegtie rezolūciju priekšlikumi:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner un Frances Fitzgerald PPE grupas vārdā, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller un Bogusław Liberadzki S&D grupas vārdā, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela un Moritz Körner grupas "Renew" vārdā, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak un Marie Toussaint Verts/ALE grupas vārdā, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdāpar seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdāpar seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil un Maximilian Krah ID grupas vārdā – par seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0166/2019

Pieņemts (P9_TA(2019)0058).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0167/2019 un B9-0168/2019 vairs nav spēkā.)


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Seksuālās izglītības kriminalizācija Polijā - B9-0166/2019, B9-0167/2019 un B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák un Daniel Hannan


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


8. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2019 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N9-0040/2019 – C9-0156/2019 – 2019/2142(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2019 — Reģionu komiteja (N9-0041/2019 – C9-0157/2019 – 2019/2143(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 23/2019 – III iedaļa – Komisija (N9-0042/2019 – C9-0158/2019 – 2019/2144(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 24/2019 – III iedaļa – Komisija (N9-0043/2019 – C9-0159/2019 – 2019/2145(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 25/2019 – III iedaļa – Komisija (N9-0044/2019 – C9-0160/2019 – 2019/2146(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2019 — Reģionu komiteja (N9-0045/2019 – C9-0165/2019 – 2019/2148(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputāti

- Raffaele Stancanelli. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stratēģijas izstrādi attiecībā uz Sicīliju kā galveno ES loģistikas mezglu tirdzniecībai ar Āfriku (B9-0162/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA


9. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 56. pants)

IMCO, AGRI, PETI komiteja

- Līguma noslēgšana par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Šīs sesijas protokolu apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu un iepriekšējās dienas sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


11. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2019. gada 25. novembra līdz 2019. gada 28. novembrim.


12. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 12.18.


13. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 7. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika