Index 
Notulen
PDF 232kWORD 67k
Donderdag 14 november 2019 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.De situatie van migranten in Bosnië, met name in Bihać (debat)
 3.De situatie in de hotspots op de Griekse eilanden, met name het geval van Moria (debat)
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Stemmingen
  5.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes (stemming)
  5.2.Afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen * (stemming)
  5.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/001BE/Carrefour - België (stemming)
  5.4.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (stemming)
  5.5.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-89788-1) (stemming)
  5.6.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9 (stemming)
  5.7.Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert (stemming)
  5.8.Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Ingekomen stukken
 9.Besluiten inzake bepaalde documenten
 10.Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen
 12.Sluiting van de vergadering
 13.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Marcel KOLAJA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. De situatie van migranten in Bosnië, met name in Bihać (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De situatie van migranten in Bosnië, met name in Bihać (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Karlo Ressler, namens de PPE-Fractie, Dietmar Köster, namens de S&D-Fractie, Tineke Strik, namens de Verts/ALE-Fractie, Dominique Bilde, namens de ID-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Naomi Long, namens de Renew-Fractie, Ivan Vilibor Sinčić, niet-fractiegebonden lid, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino en Fabienne Keller.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol en Domènec Ruiz Devesa.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

VOORZITTER: Katarina BARLEY
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.


3. De situatie in de hotspots op de Griekse eilanden, met name het geval van Moria (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De situatie in de hotspots op de Griekse eilanden, met name het geval van Moria (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de Renew-Fractie, Erik Marquardt, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Paul Garraud, namens de ID-Fractie, Emmanouil Fragkos, namens de ECR-Fractie, Konstantinos Arvanitis, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu en Nikos Androulakis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis en Tudor Ciuhodaru.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Tytti Tuppurainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Pedro SILVA PEREIRA
Ondervoorzitter

4. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.36 uur hervat.


5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


5.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van José Manuel Fernandes [2019/2005(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2019)0051)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)


5.2. Afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 wat betreft de bepalingen inzake afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen van goederen [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2019)0052)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)


5.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/001BE/Carrefour - België (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Meerderheid van de leden van het Parlement en 3/5 van de uitgebrachte stemmen voor aanneming van de ontwerpresolutie)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0053)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

Het woord werd gevoerd door:

José Manuel Fernandes (rapporteur), vóór de stemming.


5.4. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerd katoen LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Verantwoordelijke leden: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0054)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)


5.5. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja MON 89788 (MON-89788-1) (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlenging van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde sojabonen MON 89788 (MON-89788-1) overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Verantwoordelijke leden: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0055)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)


5.6. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en subcombinaties MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 en NK603 × DAS-40278-9 overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Verantwoordelijke leden: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0056)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)


5.7. Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie, vier of vijf van de afzonderlijke transformatiestappen Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21 combineert (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI, overeenkomstig artikel 112, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie, vier of vijf van de “events” Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 en GA21, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Verantwoordelijke leden: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0057)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)


5.8. Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op maandag 21 oktober 2019 (punt 17 van de notulen van 21.10.2019).

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner en Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller en Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela en Moritz Körner, namens de Renew-Fractie, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak en Marie Toussaint, namens de Verts/ALE-Fractie, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de criminalisering van seksuele voorlichting in Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over strafbaarstelling van seksuele voorlichting in Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil en Maximilian Krah, namens de ID-Fractie, over strafbaarstelling van seksuele voorlichting in Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0166/2019

Aangenomen (P9_TA(2019)0058)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

(Ontwerpresoluties B9-0167/2019 en B9-0168/2019 komen te vervallen.)


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Criminalisering van seksuele voorlichting in Polen - B9-0166/2019, B9-0167/2019 en B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák en Daniel Hannan.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 1/2019 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 3/2019 - Comité van de Regio's (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 23/2019 - Afdeling III - Commissie (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 24/2019 - Afdeling III - Commissie (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving DEC 25/2019 - Afdeling III - Commissie (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 4/2019 - Comité van de Regio's (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

2) van de leden

- Raffaele Stancanelli. Ontwerpresolutie over de strategie om van Sicilië het voornaamste logistieke centrum van de EU te maken voor de handel met Afrika (B9-0162/2019)

verwezen naar

bevoegd :

INTA


9. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing (artikel 56 van het Reglement)

commissies IMCO, AGRI, PETI

- Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

verwezen naar de bevoegde commissie: AFCO
advies: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Goedkeuring van de notulen van deze vergaderperiode en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering en de notulen van de vergadering van gisteren ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


11. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 25 november 2019 t/m 28 november 2019.


12. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.18 uur gesloten.


13. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Verontschuldigd:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Laatst bijgewerkt op: 7 januari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid