Indeks 
Protokół
XML 116kPDF 235kWORD 67k
Czwartek, 14 listopada 2019 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja migrantów w Bośni, w szczególności w Bihaciu (debata)
 3.Sytuacja w punktach szybkiej rejestracji migrantów na wyspach greckich, w szczególności przypadek Morii (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  
5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa (głosowanie)
  
5.2.Sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów * (głosowanie)
  
5.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour (głosowanie)
  
5.4.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (głosowanie)
  
5.5.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja MON 89788 (MON-89788-1) (głosowanie)
  
5.6.Sprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 oraz jej subkombinacje MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9 (głosowanie)
  
5.7.Sprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 oraz genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć spośród modyfikacji genetycznych Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21 (głosowanie)
  
5.8.Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 7.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 8.Składanie dokumentów
 9.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 10.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 11.Kalendarz następnych posiedzeń
 12.Zamknięcie posiedzenia
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Marcel KOLAJA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Sytuacja migrantów w Bośni, w szczególności w Bihaciu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja migrantów w Bośni, w szczególności w Bihaciu (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Karlo Ressler w imieniu grupy PPE, Dietmar Köster w imieniu grupy S&D, Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, Dominique Bilde w imieniu grupy ID, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Naomi Long w imieniu grupy Renew, Ivan Vilibor Sinčić niezrzeszony, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Elena Lizzi, Malin Björk, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Karla Resslera, Milan Zver, Pietro Bartolo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomislava Sokola, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino i Fabienne Keller.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol i Domènec Ruiz Devesa.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

PRZEWODNICTWO: Katarina BARLEY
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.


3. Sytuacja w punktach szybkiej rejestracji migrantów na wyspach greckich, w szczególności przypadek Morii (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w punktach szybkiej rejestracji migrantów na wyspach greckich, w szczególności przypadek Morii (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy Renew, Erik Marquardt w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Paul Garraud w imieniu grupy ID, Emmanouil Fragkos w imieniu grupy ECR, Konstantinos Arvanitis w imieniu grupy GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu i Nikos Androulakis.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis i Tudor Ciuhodaru.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Tytti Tuppurainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Pedro SILVA PEREIRA
Wiceprzewodniczący

4. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.36.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


5.1. Wniosek o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu José Manuela Fernandesa [2019/2005(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0051)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)


5.2. Sprzedaż towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. odnośnie do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych krajowych dostaw towarów [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0052)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)


5.3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku złożonego przez Belgię – EGF/2019/001 BE/Carrefour [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość posłów i 3/5 oddanych głosów.)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0053)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

Wystąpienia

José Manuel Fernandes (sprawozdawca), przed głosowaniem.


5.4. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Odpowiedzialni posłowie: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0054)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)


5.5. Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja MON 89788 (MON-89788-1) (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 89788 (MON-89788-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Odpowiedzialni posłowie: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0055)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)


5.6. Sprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 oraz jej subkombinacje MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 oraz subkombinacje MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 i NK603 × DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Odpowiedzialni posłowie: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0056)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)


5.7. Sprzeciw na mocy art. 112 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 oraz genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć spośród modyfikacji genetycznych Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21 (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję ENVI, zgodnie z art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 oraz rodzaje zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy łączące dwie, trzy, cztery lub pięć modyfikacji Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 i GA21 i produktów składających się z wymienionych rodzajów zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Odpowiedzialni posłowie: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi i Sirpa Pietikäinen

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0057)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)


5.8. Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce (głosowanie)

Debata odbyła się w poniedziałek 21 października 2019 r. (pkt 17 protokołu z dnia 21.10.2019).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner i Frances Fitzgerald, w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller i Bogusław Liberadzki, w imieniu grupy S&D, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela i Moritz Körner, w imieniu grupy Renew, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak i Marie Toussaint, w imieniu grupy Verts/ALE, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil i Maximilian Krah, w imieniu grupy ID, w sprawie penalizacji edukacji seksualnej w Polsce (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0166/2019

Przyjęto (P9_TA(2019)0058)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

(Projekty rezolucji B9-0167/2019 i B9-0168/2019 stały się bezprzedmiotowe.)


6. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Penalizacja edukacji seksualnej w Polsce - B9-0166/2019, B9-0167/2019 i B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák i Daniel Hannan.


7. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Parlamentu – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie internetowej Parlamentu będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


8. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2019 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2019 - Komitet Regionów (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 23/2019 - Sekcja III - Komisja (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2019 - Sekcja III - Komisja (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 25/2019 - Sekcja III - Komisja (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2019 - Komitet Regionów (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów

- Raffaele Stancanelli. Projekt rezolucji w sprawie strategii dla Sycylii jako głównego centrum logistycznego UE w stosunkach handlowych z Afryką (B9-0162/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA


9. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiana decyzji o przekazaniu (art. 56 Regulaminu)

komisje IMCO, AGRI, PETI

- Zawarcie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinie: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia oraz protokół posiedzenia z dnia wczorajszego zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


11. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 25 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r.


12. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.18.


13. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności