Index 
Protokoll
PDF 231kWORD 66k
Torsdagen den 14 november 2019 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Situationen för migranter i Bosnien, särskilt i Bihać (debatt)
 3.Situationen i hotspot-områdena på de grekiska öarna, särskilt Moria (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  
5.1.Begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet (omröstning)
  
5.2.Distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor * (omröstning)
  
5.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgien (omröstning)
  
5.4.Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (omröstning)
  
5.5.Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna MON 89788 (MON-89788-1) (omröstning)
  
5.6.Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9 (omröstning)
  
5.7.Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21 (omröstning)
  
5.8.Kriminalisering av sexualundervisning i Polen (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Inkomna dokument
 9.Beslut om vissa dokument
 10.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avslutande av sammanträdet
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Situationen för migranter i Bosnien, särskilt i Bihać (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen för migranter i Bosnien, särskilt i Bihać (2019/2900(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Karlo Ressler för PPE-gruppen, Dietmar Köster för S&D-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Naomi Long för Renew-gruppen, Ivan Vilibor Sinčić, grupplös, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Romeo Franz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol, Elena Lizzi, Malin Björk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karlo Ressler, Milan Zver, Pietro Bartolo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol, Željana Zovko, Bettina Vollath, Pierfrancesco Majorino och Fabienne Keller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Tudor Ciuhodaru, Joachim Stanisław Brudziński, Julie Ward, Tomislav Sokol och Domènec Ruiz Devesa.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

Talare: Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Situationen i hotspot-områdena på de grekiska öarna, särskilt Moria (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i hotspot-områdena på de grekiska öarna, särskilt Moria (2019/2898(RSP))

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för Renew-gruppen, Erik Marquardt för Verts/ALE-gruppen, Jean-Paul Garraud för ID-gruppen, Emmanouil Fragkos för ECR-gruppen, Konstantinos Arvanitis för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, Malik Azmani, Damien Carême, Gianantonio Da Re, Nicola Procaccini, Miguel Urbán Crespo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Ioannis Lagos, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Maite Pagazaurtundúa, Alice Kuhnke, Teuvo Hakkarainen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Joachim Stanisław Brudziński, Maria Walsh, Sylvie Guillaume, Michal Šimečka, Tineke Strik, Jordan Bardella, Traian Băsescu och Nikos Androulakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Loucas Fourlas, Domènec Ruiz Devesa, Billy Kelleher, Julie Ward, Dimitrios Papadimoulis och Tudor Ciuhodaru.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.36.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


5.1. Begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet [2019/2005(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0023/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0051)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)


5.2. Distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 vad gäller bestämmelserna om distansförsäljning av varor och vissa inhemska leveranser av varor [COM(2018)0819 - C8-0017/2019 - 2018/0415(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ondřej Kovařík (A9-0019/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0052)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)


5.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2019/001 BE/Carrefour - Belgien (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour) [COM(2019)0442 - C9-0127/2019 - 2019/2114(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes (A9-0021/2019)

(En majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna krävs för antagande av resolutionsförslaget)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0053)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

Inlägg:

José Manuel Fernandes (föredragande), före omröstningen.


5.4. Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (omröstning)

Resolutionsförslag ingivet av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D061870/04 - 2019/2856(RSP)) (B9-0170/2019) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0054)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


5.5. Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad sojaböna MON 89788 (MON-89788-1) (omröstning)

Resolutionsförslag ingivet av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 89788 (MON-89788-1) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D061871/04 - 2019/2857(RSP)) (B9-0169/2019) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0055)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)


5.6. Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9 (omröstning)

Resolutionsförslag ingivet av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och klyvningsprodukterna MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 och NK603 × DAS-40278-9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003. (D062828/04 - 2019/2859(RSP)) (B9-0171/2019) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0056)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)


5.7. Invändning enligt artikel 112: Genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21 (omröstning)

Resolutionsförslag ingivet av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 112.2 och 112.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre, fyra eller fem av de enskilda transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 och GA21 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (D063846/02 - 2019/2860(RSP)) (B9-0172/2019) - Ansvariga ledamöter: Tilly Metz, Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi och Sirpa Pietikäinen

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0057)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)


5.8. Kriminalisering av sexualundervisning i Polen (omröstning)

Debatten hade ägt rum den måndagen den 21 oktober 2019 (punkt 17 i protokollet av den 21.10.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Danuta Maria Hübner och Frances Fitzgerald, för PPE-gruppen, Evelyn Regner, Robert Biedroń, Tudor Ciuhodaru, Maria Noichl, Birgit Sippel, Rovana Plumb, Lina Gálvez Muñoz, Sylwia Spurek, Włodzimierz Cimoszewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Pina Picierno, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Łukasz Kohut, Alessandra Moretti, Monika Beňová, Leszek Miller och Bogusław Liberadzki, för S&D-gruppen, Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Sylvie Brunet, Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Antony Hook, Susana Solís Pérez, Naomi Long, Chrysoula Zacharopoulou, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Samira Rafaela och Moritz Körner, för Renew-gruppen, Terry Reintke, Monika Vana, Henrike Hahn, Rasmus Andresen, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner, Alice Kuhnke, Gwendoline Delbos-Corfield, Pierrette Herzberger-Fofana, Heidi Hautala, Yannick Jadot, Kim Van Sparrentak och Marie Toussaint, för Verts/ALE-gruppen, Silvia Modig, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Mick Wallace, Malin Björk, Anne-Sophie Pelletier, Manuel Bompard, Manon Aubry och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om kriminalisering av sexualundervisning i Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0166/2019);

—   Ryszard Antoni Legutko, Anna Zalewska och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen, om kriminalisering av sexualundervisning i Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0167/2019);

—   Jörg Meuthen, Christine Anderson, Gunnar Beck, Annika Bruna, Markus Buchheit, Nicolaus Fest, Joachim Kuhs, Guido Reil och Maximilian Krah, för ID-gruppen, om kriminalisering av sexualundervisning i Polen (2019/2891(RSP)) (B9-0168/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0166/2019

Antogs (P9_TA(2019)0058)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

(Resolutionsförslagen B9-0167/2019 och B9-0168/2019 bortföll.)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Kriminalisering av sexualundervisning i Polen - B9-0166/2019, B9-0167/2019 och B9-0168/2019
Annika Bruna, Michaela Šojdrová, Guido Reil, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Angel Dzhambazki, Klára Dobrev, Jackie Jones, Julie Ward, Stanislav Polčák och Daniel Hannan.


7. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2019 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N9-0040/2019 - C9-0156/2019 - 2019/2142(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2019 – Regionkommittén (N9-0041/2019 - C9-0157/2019 - 2019/2143(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 23/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0042/2019 - C9-0158/2019 - 2019/2144(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 24/2019 - Avsnitt III – Kommissionen (N9-0043/2019 - C9-0159/2019 - 2019/2145(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 25/2019- Avsnitt III – Kommissionen (N9-0044/2019 - C9-0160/2019 - 2019/2146(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2019 – Regionkommittén (N9-0045/2019 - C9-0165/2019 - 2019/2148(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna

- Raffaele Stancanelli. Förslag till resolution om strategin för att utnyttja Sicilien som EU:s viktigaste logistiknav för handeln med Afrika (B9-0162/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA


9. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)

IMCO-, AGRI-, PETI-utskotten

- Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (2115/3/2018 – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
yttrande: AFET, INTA, EMPL, ENVI, IMCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE, PETI


10. Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


11. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 25 november 201928 november 2019.


12. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 12.18.


13. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz, Ademov, Adinolfi Matteo, Agius Saliba, Aguilar, Aguilera, Ainslie, Alexandrov Yordanov, Alfonsi, Alieva-Veli, Allard, Al-Sahlani, Ameriks, Anderson Christine, Androuët, Androulakis, Ansip, Ara-Kovács, Arena, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Arvanitis, Asimakopoulou, Aubry, Auken, Auštrevičius, Avram, Azmani, Baldassarre, Balt, Bardella, Barley, Barrena Arza, Bartolo, Băsescu, Basso, Bauzá Díaz, Bay, Bearder, Beck, Beer, Beghin, Beigneux, Belka, Bellamy, Benea, Benifei, Benjumea Benjumea, Bennion, Beňová, Bentele, Berendsen, Berg, Berger, Bergkvist, Bernhuber, Bielan, Bijoux, Bilbao Barandica, Bilde, Bischoff, Biteau, Bizzotto, Björk, Blaga, Blaško, Blinkevičiūtė, Bloss, Bocskor, Boeselager, Bogovič, Bompard, Bonafè, Bonfrisco, Borchia, Borzan, Botenga, Botoş, Bourgeois, Boyer, Breyer, Brglez, Brophy, Brudziński, Bruna, Buchheit, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bunting, Burkhardt, Buschmann, Bütikofer, Buxadé Villalba, Buzek, Calenda, Campomenosi, Cañas, Canfin, Carême, Caroppo, Carthy, Carvalhais, Carvalho, Casa, Casanova, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavazzini, Cerdas, Chabaud, Chaibi, Charanzová, Chastel, Chinnici, Chowns, Christensen, Christoforou, Cimoszewicz, Ciocca, Ciuhodaru, Colin-Oesterlé, Collard, Conte, Corbett, Corrao, Cozzolino, Crețu, Cutajar, van Dalen, Dalli, Daly, Dance, Danielsson, Danjean, Danti, Da Re, David, Davies, De Castro, Decerle, Delbos-Corfield, Deli, Delli, De Lucy, De Man, Demirel, Deparnay-Grunenberg, De Sutter, Deutsch, Didier, Dlabajová, Dobrev, Donato, Dorfmann, Dowding, Dreosto, Duda, Durá Ferrandis, Durand, Edtstadler, Eickhout, England Kerr, Eppink, Ernst, Eroglu, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Falcă, Farreng, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fest, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Flanagan, Flego, Fotyga, Fourlas, Fragkos, Frankowski, Franz, Freund, Fritzon, Fuglsang, Furore, Gade, Gahler, Gál, Gálvez Muñoz, Gamon, García Del Blanco, García Muñoz, Gardiazabal Rubial, Garicano, Garraud, Gebhardt, Gemma, Georgiou, Georgoulis, Geuking, Ghinea, Giarrusso, Gibson, Giegold, Gieseke, Gill Neena, Glancy, Goerens, González, González Casares, González Pons, Grant, Grapini, Griffin, Griset, Grošelj, Grudler, Gualmini, Guerreiro, Guillaume, Gusmão, Guteland, Gyöngyösi, Győri, Gyürk, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider, Hajšel, Hakkarainen, Halicki, Hannan, Hansen, Häusling, Hautala, Hava, Hayer, Hazekamp, Heaver, Heide, Heinäluoma, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hlaváček, Hohlmeier, Hojsík, Holmgren, Hölvényi, Homs Ginel, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huhtasaari, Huitema, Incir, in 't Veld, Jadot, Jahr, Jakeliūnas, Jaki, Jamet, Jarubas, Jones, Jordan, Juknevičienė, Jurgiel, Jurzyca, Kaili, Kalinowski, Kaljurand, Kammerevert, Kanev, Karas, Karleskind, Karlsbro, Karski, Katainen, Kefalogiannis, Kelleher, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly, Kempa, Kirton-Darling, Kizilyürek, Knotek, Kofod, Kohut, Kokkalis, Kolaja, Kolakušić, Konečná, Konstantinou, Kopacz, Kopcińska, Körner, Kósa, Köster, Kountoura, Kovařík, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kruk, Kubilius, Kuhnke, Kuhs, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kympouropoulos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lagos, Lalucq, Lancini, Lange, de Lange, Langensiepen, Laporte, Larrouturou, Lebreton, Lechanteux, Lega, Lenaers, Liberadzki, Limmer, Lins, Lizzi, Loiseau, Løkkegaard, Long, López Aguilar, López Gil, Luena, Łukacijewska, Lundgren, Lutgen, McAllister, McGuinness, McIntyre, McLeod, Madison, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldeikienė, Maldonado López, Manda, Manders, Mariani, Marinescu, Marquardt, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello, Matić, Maurel, Mavrides, Maxová, Maydell, Mayer, Mazurek, Mažylis, Meimarakis, Melbārde, Melchior, Mélin, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikser, Milazzo, Millán Mon, Miller, Modig, Molnár, Monteiro de Aguiar, Monteith, Montserrat, Moraes, Morano, Moreno Sánchez, Moretti, Mortler, Możdżanowska, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nethsingha, Nica, Niebler, Niedermayer, Nienaß, Niinistö, Nikolaou-Alavanos, Noichl, Novak, Novakov, Oetjen, Olbrycht, Olekas, Olivier, Omarjee, Paet, Pagazaurtundúa, Palmer, Panza, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Patriciello, Patten, Paulus, Pedicini, Pekkarinen, Peksa, Pelletier, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen, Petersen, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno, Picula, Pieper, Pietikäinen, Pignedoli, Pineda, Pîslaru, Pizarro, Polčák, Polfjärd, Pollák, Poręba, Procaccini, Pugh, Radačovský, Radev, Radtke, Rafaela, Rafalska, Rangel, Regimenti, Rego, Reil, Ressler, Riba i Giner, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivière, Rodríguez Ramos, Rónai, Rondinelli, Rooken, Roos, Roose, Ropė, Rougé, Rowett, Rowland, Ruissen, Ruiz Devesa, Rzońca, Salini, Sánchez Amor, Sander, Sant, Sardone, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Satouri, Schaldemose, Schieder, Schmiedtbauer, Schmit, Schneider, Scholz, Schreijer-Pierik, Schreinemacher, Schulze, Schwab, Seekatz, Semedo, Semsrott, Sidl, Silva Pereira, Šimečka, Simon, Sinčić, Sippel, Skyttedal, Slabakov, Smeriglio, Smith, Šojdrová, Sokol, Solís Pérez, Sonneborn, Spurek, Stancanelli, Stanishev, Stedman-Bryce, Štefanec, Stegrud, Strik, Strugariu, Šuica, Szájer, Szydło, Tajani, Tarabella, Tardino, Tax, Tennant, Terheş, Tertsch, Thaler, Thun und Hohenstein, Tinagli, Tobiszowski, Toia, Tolleret, Tomac, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tóth, Tovaglieri, Trillet-Lenoir, Trócsányi, Tudose, Uhrík, Ujhelyi, Urbán Crespo, Urtasun, Ušakovs, Uspaskich, Vaidere, Vana, Van Brempt, Vandendriessche, Van Orden, Van Overtveldt, Van Sparrentak, Vautmans, Vedrenne, Verheyen, Verhofstadt, Vilimsky, Villanueva Ruiz, Vincze, Vind, Virkkunen, Voaden, Vollath, Von Wiese, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Vrecionová, Vuolo, Wallace, Walsh, Walsmann, Warborn, Ward, Waszczykowski, Weimers, Weiss, Wiener, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Wiśniewska, Wölken, Wolters, Yon-Courtin, Zagorakis, Zahradil, Zalewska, Zambelli, Zanni, Zarzalejos, Zdechovský, Zīle, Zimniok, Złotowski, Zoido Álvarez, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Andrieu, Annemans, Biedroń, Bilčík, Ceccardi, Číž, Czarnecki, Evren, Fajon, Fitzgerald, Herzberger-Fofana, Joron, Matias, Mohammed, Neuser, Ochojska, Rees-Mogg, Regner, Rodríguez Palop, Tobé, Zacharopoulou

Senaste uppdatering: 7 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy