Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 25 ноември 2019 г. - Страсбург

15. Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с насилието, основано на пола (2019/2855(RSP))

Tytti Tuppurainen (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Arba Kokalari, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, от името на групата Renew, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Ivan David, от името на групата ID (Председателят напрани уточнения), Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Eugenia Rodríguez Palop, от името на групата GUE/NGL, Milan Uhrík, независим член на ЕП, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Ангел Джамбазки, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi и Mathilde Androuët.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira и Tudor Ciuhodaru.

Изказаха се Miguel Arias Cañete и Tytti Tuppurainen.

Предложенията за резолюция, които ще бъдат внесени в съответствие с член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 28.11.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност