Indekss 
Protokols
PDF 268kWORD 78k
Pirmdiena, 2019. gada 25. novembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Sēdes vadītāja paziņojumi
 6.Pieprasījumi atcelt imunitāti
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71.pants) (turpmākie pasākumi)
 10.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Darba kārtība
 14.Ārkārtas situācija klimata un vides jomā – ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) (debates)
 15.ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai (debates)
 16.ES un Ukrainas Nolīgums, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumā *** (debates)
 17.Samta revolūcijas 30. gadadiena: Centrāleiropas un Austrumeiropas cīņas par brīvību un demokrātiju nozīme vēsturiskajā Eiropas apvienošanā (debates)
 18.Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (debates)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2019. gada 14. novembrī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.06.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu, atzīmējot 2019. gada Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai, un aicināja kopīgiem spēkiem rīkoties, lai garantētu dzimumu līdztiesību, nepieļautu vardarbību pret sievietēm un aizsargātu cietušos. Viņš aicināja visas Eiropas Savienības dalībvalstis steidzami ratificēt Stambulas konvenciju.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka Parlaments piedalās iniciatīvas “Iekrāso pasauli oranžu” (“Orange the World”) īstenošanā un ka Parlamenta ēka šovakar būs izgaismota oranžā krāsā, tā apliecinot solidaritāti ar visām sievietēm, kuras cietušas no vardarbības.

Parlaments ieturēja klusuma brīdi, pieminot šādas vardarbības upurus.


4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2019. gada 13. novembra un 2019. gada 14. novembra sēžu protokoli tika apstiprināti.

°
° ° °

Álvaro Amaro ir darījis zināmu, ka viņš bija klāt 2019. gada 13. novembra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Álvaro Amaro bija klāt 2019. gada 14. novembra sēdē, bet viņa vārda apmeklējumu reģistrā nav.


5. Sēdes vadītāja paziņojumi

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir nolēmis saskaņā ar Reglamenta 176. panta 1. punktu noteikt sankcijas Manon Aubry, kura videoierakstā, kas tapis Parlamenta telpās un 2019. gada 17. oktobrī publicēts viņas YouTube un Twitter kontos, ir aicinājusi kustības “Sacelšanās pret izmiršanu” (“Extinction Rebellion”) aktīvistus ieņemt Eiropas Parlamentu. Šāda izturēšanās ir nopietns Reglamenta 10. panta 2. punkta pārkāpums.

Deputātei tiek izteikts rājiens.

Sēdes vadītājs turklāt ir nolēmis arī saskaņā ar Reglamenta 176. panta 1. punktu noteikt sankcijas Pierre Larrouturou par dažu personu izturēšanos, kurām viņš 2019. gada 16. oktobrī palīdzēja iekļūt Parlamenta ēkās un kuras viņam bija pienākums pavadīt. Attiecīgā izturēšanās ir nopietns Reglamenta 10. panta 2. un 7. punkta pārkāpums.

Sēdes vadītājs atgādināja, ka deputāti ir atbildīgi par to viesu izturēšanos, kurus viņi uzņem Parlamenta telpās.

Deputātam tiek izteikts rājiens.

Lēmumi ir paziņoti attiecīgajiem deputātiem, un viņi var iesniegt Prezidijam iekšēju pārsūdzību saskaņā ar Reglamenta 177. pantu.


6. Pieprasījumi atcelt imunitāti

Vācijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Gunnar Beck imunitāti saistībā ar izmeklēšanas procesa atjaunošanu, kuru pret viņu ierosinājis Diseldorfas pilsētas prokurors.

Bulgārijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Elena Yoncheva imunitāti saistībā ar kriminālprocesa turpināšanu, kuru īsteno specializētā prokuratūra.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu šie pieprasījumi ir nodoti atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis turpmāk minētos ECR grupas un pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta lēmumus, ar kuriem groza komiteju un delegāciju sastāvu.

CULT komiteja: Gilbert Collard aizstāj Catherine Griset.

JURI komiteja: Jean-Paul Garraud aizstāj Gilbert Collard.

Delegācija attiecībām ar Kanādu: Ruža Tomašić aizstāj Johan Van Overtveldt.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


8. Kļūdu labojumi (Reglamenta 241. pants) (turpmākie pasākumi)

Kļūdu labojumi P8_TA-PROV(2019)0178(COR01), P8_TA-PROV(2019)0374(COR01), P8_TA-PROV(2019)0376(COR01) un P8_TA-PROV(2019)0375(COR01) tika izsludināti trešdienas, 2019. gada 13. novembra, plenārsēdē (13.11.2019. protokola 10. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 241. panta 4. punktu nav pieprasījuši par tiem balsot, šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem.


9. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 71.pants) (turpmākie pasākumi)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, par kuru bija paziņots trešdienas, 2019. gada 13. novembra, sēdes protokolā (13.11.2019. protokola 8. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu.

Līdz ar to LIBE komiteja pēc Reglamenta 71. panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


10. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 79. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2019. gada 27. novembrī, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (00081/2019/LEX - C9-0184/2019 - 2017/0048(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu (00084/2019/LEX - C9-0183/2019 - 2018/0114(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166 (00082/2019/LEX - C9-0182/2019 - 2018/0145(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu (00083/2019/LEX - C9-0179/2019 - 2018/0090(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par prudenciālajām prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 806/2014 (00080/2019/LEX - C9-0177/2019 - 2017/0359(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES (00079/2019/LEX - C9-0176/2019 - 2017/0358(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (00087/2019/LEX - C9-0171/2019 - 2018/0179(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1011 attiecībā uz ES klimata pārejas etaloniem, Parīzes nolīgumam pielāgotiem ES etaloniem un ar ilgtspēju saistītu informācijas atklāšanu attiecībā uz etaloniem (00090/2019/LEX - C9-0170/2019 - 2018/0180(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Direktīvu 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 (00089/2019/LEX - C9-0169/2019 - 2018/0165(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (00085/2019/LEX - C9-0168/2019 - 2018/0042(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2009/65/EK un 2014/59/ES (00086/2019/LEX - C9-0167/2019 - 2018/0043(COD)).


11. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti šādi jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 136. pants):

—   O-000029/2019, kuru uzdeva Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska un Mick Wallace ENVI komitejas vārdā Padomei: ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) 2019. gada sanāksme Madridē (Spānijā) (B9-0055/2019);

—   O-000030/2019, kuru uzdeva Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska un Mick Wallace ENVI komitejas vārdā Komisijai: ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) 2019. gada sanāksme Madridē (Spānijā) (B9-0056/2019);

—   O-000035/2019, kuru uzdeva Tomas Tobé DEVE komitejas vārdā Padomei: Notiekošās sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupu (B9-0057/2019);

—   O-000036/2019, kuru uzdeva Tomas Tobé DEVE komitejas vārdā Komisijai: Notiekošās sarunas par jauno partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu (ĀKK) grupu (B9-0058/2019);

—   O-000037/2019, kuru uzdeva Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein un Edina Tóth PPE grupas vārdā Komisijai: Klientu apkalpošanas tālruņu numuri 0800 (B9-0059/2019).


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2021. gadam groza Regulu (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229/2013 un (ES) Nr. 1308/2013, un ar kuru attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 145. panta 1. punktu un 146. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 322. panta 1. punkta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI
atzinums: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem un Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza attiecībā uz administratīvu sadarbību un informācijas apmaiņu nolūkā uzraudzīt pareizu mazajiem uzņēmumiem paredzētā īpašā režīma piemērošanu (13952/2019 - C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS)).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana amatā (13651/2019 - C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE)).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī (12928/2019 - C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE)).
nodots atbildīgajai komitejai: PECH
atzinums: DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, kas pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju, ar ko pieņem pārējo personu sarakstu, kuras Padome ierosina iecelt par Komisijas locekļiem, un atceļ un aizstāj Lēmumu (ES) 2019/1393 (12763/2019 - C9-0185/2019 - 2019/2109 (INS)).
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, CONT, FEMM, PETI

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2018)0631[[02]] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Roberta Metsola (A9-0022/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Enikő Győri (A9-0024/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Nikolaos Milionis par Revīzijas palātas locekli (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Sándor Rónai (A9-0027/2019).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Alex Brenninkmeijer par Revīzijas palātas locekli (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Klaus-Heiner Lehne par Revīzijas palātas locekli (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt Joëlle Elvinger par Revīzijas palātas locekli (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)) - CONT komiteja - Referents: Olivier Chastel (A9-0030/2019).

- Ziņojums par priekšlikumu iecelt François-Roger Cazala par Revīzijas palātas locekli (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)) - CONT komiteja - Referente: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību („Lēmums par aizjūras asociāciju”) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)) - DEVE komiteja - Referents: Tomas Tobé (A9-0033/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Paul Tang (A9-0034/2019).

3. Samierināšanas komiteja

- Kopīgais dokuments par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu (14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD)).

4. Parlamenta delegācija Samierināšanas komitejā

- Ziņojums par Samierināšanas komitejā budžeta procedūras laikā apstiprināto kopīgo dokumentu par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)) - BUDE komiteja - Referentes: Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019).


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada novembra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 643.308/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 158. pants).

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja izdarīt šādus grozījumus.

Pirmdiena

Komisijas paziņojums par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (GDKP 33. punkts) tiktu pārcelts uz otrdienas pēcpusdienu, iekļaujot to pirms Komisijas paziņojuma par PTO Apelācijas institūcijas krīzi (GDKP 42. punkts). Otrdienas sēdei būtu jānotiek ilgāk, līdz plkst. 23.00.

Ceturtdiena

Balsošanas laiks notiktu agrāk. Tas sāktos plkst. 11.30 un beigtos plkst. 13.30.

Parlaments piekrita šiem ierosinājumiem.

Turklāt sēdes vadītājs ir saņēmis pieprasījumus izdarīt šādus grozījumus.

Otrdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums debates par publisku diskrimināciju un naida runu, kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp no LGBTI brīvām zonām (GDKP 48. punkts), slēgt, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem tiktu balsots nākamajā sēdē.

Uzstājās Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (248 par, 146 pret, 17 atturas).

ID grupas pieprasījums kā pēdējo otrdienas debatēs papildus iekļaut Komisijas paziņojumu par svinu saturošas munīcijas aizliegumu.

Uzstājās Markus Buchheit ID grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (64 par, 339 pret, 15 atturas).

GUE/NGL grupas pieprasījums aiz Komisijas paziņojuma par PTO Apelācijas institūcijas krīzi (GDKP 42. punkts) papildus iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par labturības ziņā nepieņemamiem apstākļiem, kādos dzīvnieki tiek pārvadāti uz trešām valstīm.

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, Fredrick Federley Renew grupas vārdā, kurš ierosināja debates un balsošanu rīkot nākamajā sēdē, un Anja Hazekamp, kura piekrita Fredrick Federley priekšlikumam.

Trešdiena

Verts/ALE grupas pieprasījums kā trešo punktu papildus iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par uiguru stāvokli Ķīnā (China Cables). Debates noslēgtos ar rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu, par kuriem tiktu balsots nākamajā sēdē.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, kura pamatoja pieprasījumu, un Michael Gahler PPE grupas vārdā, kurš ierosināja debates un balsošanu rīkot nākamajā sēdē. Ska Keller piekrita Michael Gahler priekšlikumam.

Ceturtdiena

S&D grupas pieprasījums virsrakstu debatēm par cilvēktiesību un reliģijas brīvības aizstāvju apcietināšanu Alžīrijā (GDKP 54. punkts) grozīt uz “Stāvoklis brīvību jomā Alžīrijā.

Uzstājās Raphaël Glucksmann S&D grupas vārdā, kurš pamatoja pieprasījumu, un Marco Dreosto, ID grupas vārdā, kurš iebilda pret pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās Željana Zovko.

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

14. Ārkārtas situācija klimata un vides jomā ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārkārtas situācija klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000029/2019) un kuru uzdeva Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska un Mick Wallace Padomei: ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) 2019. gada sanāksme Madridē (Spānijā) (B9-0055/2019).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000030/2019) un kuru uzdeva Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska un Mick Wallace Komisijai: ANO Klimata pārmaiņu konferences (COP 25) 2019. gada sanāksme Madridē (Spānijā) (B9-0056/2019).

Kimmo Tiilikainen (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Pascal Canfin izvērsa jautājumus.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Jytte Guteland S&D grupas vārdā, Nils Torvalds Renew grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Sylvia Limmer ID grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Manuel Bompard GUE/NGL grupas vārdā, Eleonora Evi, pie grupām nepiederoša deputāte, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Pär Holmgren, Catherine Griset, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland, Pietro Fiocchi, Mick Wallace, Ioannis Lagos, Christophe Hansen, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Karima Delli, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland, Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Nikolaj Villumsen, Márton Gyöngyösi, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt un María Soraya Rodríguez Ramos.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Aileen McLeod, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland, Silvia Sardone, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Marian-Jean Marinescu, Evin Incir, Ville Niinistö, Dolors Montserrat, kas arī godināja bijušā deputāta Francesc Gambús piemiņu, kurš nesen ir devies mūžībā (sēdes vadītājs pievienojās šim ieteikumam), César Luena, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland, Andreas Glück, Ernest Urtasun, Maria da Graça Carvalho, Martin Hojsík, Damien Carême, Norbert Lins, Katalin Cseh, Jutta Paulus, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Robert Rowland, Jessica Polfjärd, Véronique Trillet-Lenoir, Barbara Thaler, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Edina Tóth, Markus Pieper, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly un Radan Kanev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ljudmila Novak, Robert Hajšel, Billy Kelleher, João Ferreira, Matthew Patten, Franc Bogovič, Julie Ward, Mauri Pekkarinen un Robert Rowland.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājas: Kimmo Tiilikainen.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 136. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

- Pascal Canfin ENVI komitejas vārdā, Peter Liese PPE grupas vārdā, Mohammed Chahim S&D grupas vārdā, Nils Torvalds grupas “Renew” vārdā, Pär Holmgren Verts/ALE grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā un Mick Wallace GUE/NGL grupas vārdā – par ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 25) Madridē (Spānijā) (2019/2712(RSP)) (B9-0174/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.11.2019. protokola 8.7. punkts un 28.11.2019. protokola 8.8. punkts.


15. ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai (2019/2855(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Arba Kokalari PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos Renew grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Ivan David ID grupas vārdā (sēdes vadītājs precizēja teikto), Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL grupas vārdā, Milan Uhrík, pie grupām nepiederošs deputāts, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi un Mathilde Androuët.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira un Tudor Ciuhodaru.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Tytti Tuppurainen.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.11.2019. protokola 8.9. punkts.


16. ES un Ukrainas Nolīgums, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumā *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses [10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Enikő Győri (A9-0024/2019).

Enikő Győri iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Zbigniew Kuźmiuk (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Christophe Hansen PPE grupas vārdā, Marek Belka S&D grupas vārdā, Karin Karlsbro Renew grupas vārdā, Sarah Wiener Verts/ALE grupas vārdā, Mazaly Aguilar ECR grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Ivo Hristov un Bert-Jan Ruissen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace un Anne Sander.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Phil Hogan un Enikő Győri.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2019. protokola 8.1. punkts.


17. Samta revolūcijas 30. gadadiena: Centrāleiropas un Austrumeiropas cīņas par brīvību un demokrātiju nozīme vēsturiskajā Eiropas apvienošanā (debates)

Komisijas paziņojums: Samta revolūcijas 30. gadadiena: Centrāleiropas un Austrumeiropas cīņas par brīvību un demokrātiju nozīme vēsturiskajā Eiropas apvienošanā (2019/2931(RSP)).

Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, Robert Hajšel S&D grupas vārdā, Dita Charanzová Renew grupas vārdā, Marcel Kolaja Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Ivan Štefanec, Attila Ara-Kovács un Robert Biedroń.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Martin Hlaváček, Clare Daly un Kostas Papadakis.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


18. Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (2019/2938(RSP)).

Tytti Tuppurainen (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Rasa Juknevičienė PPE grupas vārdā, Juozas Olekas S&D grupas vārdā, Petras Auštrevičius Renew grupas vārdā, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Andrius Kubilius un Evin Incir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Stanislav Polčák, Vilija Blinkevičiūtė un Liudas Mažylis.

Uzstājās Věra Jourová un Tytti Tuppurainen.

Par rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, tiks paziņots vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.11.2019. protokola 8.10. punkts.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 172. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Eugen Tomac, Maria Grapini, Irena Joveva, Aurélia Beigneux, Helmut Geuking, Sandra Pereira, Claire Fox, Maria da Graça Carvalho, Milan Brglez, Billy Kelleher, André Rougé, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Adriana Maldonado López, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Mazaly Aguilar, Tomislav Sokol, Sándor Rónai, Vlad-Marius Botoş, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Julie Ward un Robert Hajšel.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 643.308/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.40.

Klaus Welle

Pedro Silva Pereira

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurélia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 31. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika