Indeks 
Protokół
PDF 278kWORD 78k
Poniedziałek, 25 listopada 2019 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Komunikaty Przewodniczącego
 6.Wnioski o uchylenie immunitetu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie)
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (podjęte działania)
 10.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 11.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa - Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (debata)
 15.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (debata)
 16.Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą *** (debata)
 17.Trzydziesta rocznica aksamitnej rewolucji: znaczenie walki o wolność i demokrację w Europie Środkowo-Wschodniej dla historycznego zjednoczenia Europy (debata)
 18.Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 14 listopada 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.06.


3. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wydał oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet, w którym wezwał do wspólnego działania na rzecz równouprawnienia, eliminacji przemocy wobec kobiet i ochrony ofiar. Zwrócił się do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej o jak najszybszą ratyfikację konwencji stambulskiej.

Przewodniczący poinformował, że Parlament bierze udział w inicjatywie Orange the World i że dziś wieczorem budynek Parlamentu zostanie oświetlony na pomarańczowo na znak solidarności z kobietami, które padły ofiarą przemocy.

Parlament uczcił minutą ciszy pamięć tych ofiar.


4. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 13 listopada 2019 r. i z dnia 14 listopada 2019 r. zostały zatwierdzone.

°
° ° °

Álvaro Amaro poinformował, że był obecny na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2019 r., ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Álvaro Amaro był obecny na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2019 r., ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności.


5. Komunikaty Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 176 ust. 1 Regulaminu postanowił nałożyć sankcję na Manon Aubry w związku z jej apelem o zajęcie Parlamentu Europejskiego skierowanym do aktywistów z ruchu Extinction Rebellion w filmie nagranym w pomieszczeniach Parlamentu i zamieszczonym na jej kontach YouTube i Twitter w dniu 17 października 2019 r. Takie zachowanie stanowi poważne naruszenie art. 10 ust. 2 Regulaminu.

Sankcja polega na udzieleniu nagany.

Przewodniczący postanowił również zgodnie z art. 176 ust. 1 Regulaminu nałożyć sankcję na Pierre'a Larrouturou w związku z zachowaniem niektórych osób, którym ułatwił on wejście do budynków Parlamentu w dniu 16 października 2019 r. i którym miał obowiązek towarzyszyć. Takie zachowanie stanowi poważne naruszenie art. 10 ust. 2 i 7 Regulaminu.

Przewodniczący przypomniał, że posłowie są odpowiedzialni za zachowanie gości, których przyjmują w Parlamencie.

Sankcja polega na udzieleniu nagany.

O decyzjach poinformowano zainteresowanych posłów, którzy zgodnie z art. 177 Regulaminu mogą wnieść do Prezydium wewnętrzne odwołanie.


6. Wnioski o uchylenie immunitetu

Właściwe władze niemieckie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Gunnara Becka w związku ze wznowieniem dochodzenia przeciw niemu przez prokuraturę generalną w Düsseldorfie.

Właściwe władze bułgarskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Eleny Yonchevej w ramach toczącego się przeciw niej postępowania karnego przed wyspecjalizowaną prokuraturą.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wnioski te zostały przekazane właściwej komisji, tj. komisji JURI.


7. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR oraz z sekretariatu posłów niezrzeszonych następujące decyzje o zmianie składu komisji i delegacji:

komisja CULT: Gilbert Collard zamiast Catherine Griset

komisja JURI: Jean-Paul Garraud zamiast Gilberta Collarda

Delegacja do spraw Stosunków z Kanadą: Ruža Tomašić zamiast Johana Van Overtveldta

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


8. Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie)

Sprostowania P8_TA-PROV(2019)0178(COR01), P8_TA-PROV(2019)0374(COR01), P8_TA-PROV(2019)0376(COR01) i P8_TA-PROV(2019)0375(COR01) zostały ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w środę 13 listopada 2019 r. (pkt 10 protokołu z dnia 13.11.2019).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie sprostowań pod głosowanie zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu, sprostowania te uważa się za zatwierdzone.


9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu) (podjęte działania)

Przewodniczący ogłosił, że nie wpłynął do niego wniosek złożony przez posłów lub grupę polityczną (grupy polityczne) w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonej w protokole ze środy 13 listopada 2019 r. (pkt 8 protokołu z 13.11.2019 r.).

Komisja LIBE mogła w związku z tym rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 71 ust. 2 Regulaminu.


10. Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 27 listopada 2019 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (00081/2019/LEX - C9-0184/2019 - 2017/0048(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek (00084/2019/LEX - C9-0183/2019 - 2018/0114(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 631/2009, (UE) nr 406/2010, (UE) nr 672/2010, (UE) nr 1003/2010, (UE) nr 1005/2010, (UE) nr 1008/2010, (UE) nr 1009/2010, (UE) nr 19/2011, (UE) nr 109/2011, (UE) nr 458/2011, (UE) nr 65/2012, (UE) nr 130/2012, (UE) nr 347/2012, (UE) nr 351/2012, (UE) nr 1230/2012 i (UE) 2015/166 (00082/2019/LEX - C9-0182/2019 - 2018/0145(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (00083/2019/LEX - C9-0179/2019 - 2018/0090(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (00080/2019/LEX - C9-0177/2019 - 2017/0359(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniająca dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (00079/2019/LEX - C9-0176/2019 - 2017/0358(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (00087/2019/LEX - C9-0171/2019 - 2018/0179(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej oraz unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, a także ujawniania informacji dotyczących wskaźników referencyjnych w związku z kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju (00090/2019/LEX - C9-0170/2019 - 2018/0180(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające dyrektywę 2014/65/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP (00089/2019/LEX - C9-0169/2019 - 2018/0165(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (00085/2019/LEX - C9-0168/2019 - 2018/0042(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniająca dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (00086/2019/LEX - C9-0167/2019 - 2018/0043(COD)).


11. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Do porządku obrad wpisano następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty (art. 136 Regulaminu):

—   O-000029/2019, które skierowali Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska i Mick Wallace, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania) (B9-0055/2019);

—   O-000030/2019, które skierowali Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska i Mick Wallace, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania) (B9-0056/2019);

—   O-000035/2019, które skierował Tomas Tobé, w imieniu komisji DEVE, do Rady: Trwające negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw AKP (B9-0057/2019);

—   O-000036/2019, które skierował Tomas Tobé, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Trwające negocjacje na temat nowej umowy o partnerstwie między UE a grupą państw AKP (B9-0058/2019);

—   O-000037/2019, które skierowali Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein i Edina Tóth, w imieniu grupy PPE, do Komisji: Numery infolinii 0800 (B9-0059/2019).


12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021 (COM(2019)0581 - C9-0162/2019 - 2019/0254(COD))
Zgodnie z art. 145 ust. 1 i art. 146 ust. 1 Regulaminu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

Zgodnie z art. 322 ust. 1 Traktatu Przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.
odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI
opinia: DEVE, BUDG, CONT, ENVI, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw oraz rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w zakresie współpracy administracyjnej i wymiany informacji do celów monitorowania i prawidłowego stosowania procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw (13952/2019 - C9-0166/2019 - 2018/0006(CNS))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Mianowanie członka zarządu Europejskiego Banku Centralnego (13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r. (12928/2019 - C9-0175/2019 - 2019/0210(NLE))
odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH
opinia: DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady podjętej w porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji, w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które Rada proponuje mianować na stanowiska członków Komisji, oraz uchylenia i zastąpienia decyzji (UE) 2019/1393 (12763/2019 - C9-0185/2019 - 2019/2109 (INS))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, CONT, FEMM, PETI

2) przez komisje parlamentarne

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (COM(2018)0631[[02]] - C8-0150/2019 - 2018/0330B(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A9-0022/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy, w imieniu Unii, w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Enikő Győri (A9-0024/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego (15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Nikolaosa Milionisa na członka Trybunału Obrachunkowego (12531/2019 - C9-0125/2019 - 2019/0812(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Sándor Rónai (A9-0027/2019)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego (12532/2019 - C9-0126/2019 - 2019/0813(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Klausa-Heinera Lehnego na członka Trybunału Obrachunkowego (12497/2019 - C9-0124/2019 - 2019/0811(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019)

- Sprawozdanie w sprawie powołania Joëlle Elvinger na członka Trybunału Obrachunkowego (12534/2019 - C9-0122/2019 - 2019/0815(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawca: Olivier Chastel (A9-0030/2019)

- Sprawozdanie w sprawie powołania François-Rogera Cazali na członka Trybunału Obrachunkowego (12533/2019 - C9-0121/2019 - 2019/0814(NLE)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Isabel García Muñoz (A9-0031/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)) - komisja DEVE - Sprawozdawca: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii (COM(2019)0192 - C9-0003/2019 - 2019/0096(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Paul Tang (A9-0034/2019)

3) przez komitet pojednawczy

- Wspólny tekst dotyczący budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 (14283/2019 - C9-0186/2019 - 2019/2028(BUD))

4) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego

- Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020, zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej (11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)) - komisja BUDE - Sprawozdawczynie: Monika Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)


13. Porządek obrad

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji w listopadzie 2019 r. (PE 643.308/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 158 Regulaminu):

Po konsultacjach z grupami politycznymi Przewodniczący zaproponował następujące zmiany:

Poniedziałek

Oświadczenie Komisji na temat środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (pkt 33 końcowego projektu porządku obrad) zostałoby przesunięte na wtorkowe popołudnie, przed oświadczenie Komisji w sprawie kryzysu w Organie Apelacyjnym WTO (pkt 42 końcowego projektu porządku obrad). Wtorkowe posiedzenie zostałoby przedłużone do godz. 23.

Czwartek

Głosowanie odbyłoby się wcześniej. Jego początek zaplanowano na godz. 11.30 a koniec na godz. 13.30.

Parlament wyraził zgodę na powyższe propozycje.

Przewodniczący otrzymał ponadto wnioski o wprowadzenie następujących zmian:

Wtorek

Wniosek grupy GUE/NGL o zamknięcie debaty pt. Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI” (pkt 48 końcowego projektu porządku obrad) złożeniem projektów rezolucji poddanych pod głosowanie podczas kolejnej sesji.

Głos zabrała Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, która umotywowała wniosek.

W GI (przy 248 głosach za, 146 głosach przeciw, 17 wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy ID o dodanie oświadczenia Komisji w sprawie zakazu amunicji ołowianej jako ostatniej debaty tego dnia.

Głos zabrał Markus Buchheit w imieniu grupy ID, który umotywował wniosek.

W GI (przy 64 głosach za, 339 głosach przeciw, 15 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie oświadczeń Rady i Komisji w sprawie niedopuszczalnych warunków podczas transportu zwierząt do państw trzecich po oświadczeniu Komisji w sprawie kryzysu w Organie Apelacyjnym WTO (pkt 42 końcowego projektu porządku obrad).

Głos zabrali: Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, która umotywowała wniosek, i Fredrick Federley w imieniu grupy Renew, który zaproponował przeprowadzenie debaty i głosowania podczas kolejnej sesji. Anja Hazekamp zgodziła się na propozycję Fredricka Federley'a.

Środa

Wniosek grupy Verts/ALE o dodanie jako trzeciego punktu oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie sytuacji Ujgurów w Chinach (w świetle tzw. China cables). Debata zostałaby zamknięta złożeniem projektów rezolucji poddanych pod głosowanie podczas kolejnej sesji.

Głos zabrali: Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która umotywowała wniosek, i Michael Gahler w imieniu grupy PPE, który zaproponował przeprowadzenie debaty i głosowania podczas kolejnej sesji. Ska Keller zgodziła się na propozycję Michaela Gahlera.

Czwartek

Wniosek grupy S&D o zmianę tytułu debaty w sprawie uwięzienia obrońców praw człowieka i wolności wyznania w Algierii (pkt 54 końcowego projektu porządku obrad) na „Poszanowanie swobód w Algieriiˮ.

Głos zabrali: Raphaël Glucksmann w imieniu grupy S&D, który umotywował wniosek, i Marco Dreosto, który był przeciwny wnioskowi.

Parlament przyjął wniosek.

Głos zabrała Željana Zovko.

Niniejszym ustalono porządek obrad.


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

14. Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa - Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (2019/2930(RSP))

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000029/2019), które skierowali Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska i Mick Wallace, do Rady: Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania) (B9-0055/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000030/2019), które skierowali Pascal Canfin, Peter Liese, Mohammed Chahim, Nils Torvalds, Pär Holmgren, Jadwiga Wiśniewska i Mick Wallace, do Komisji: Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania) (B9-0056/2019)

Kimmo Tiilikainen (urzędujący przewodniczący Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Pascal Canfin rozwinął pytania.

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Jytte Guteland w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds w imieniu grupy Renew, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Sylvia Limmer w imieniu grupy ID, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Manuel Bompard w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi niezrzeszona, Pernille Weiss, Mohammed Chahim, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jadwigę Wiśniewską, Fredrick Federley, Pär Holmgren, Catherine Griset, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Pietro Fiocchi, Mick Wallace, Ioannis Lagos, Christophe Hansen, Nicolás González Casares, Catherine Chabaud, Karima Delli, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Danilo Oscar Lancini, Anna Zalewska, Nikolaj Villumsen, Márton Gyöngyösi, Hildegard Bentele, Delara Burkhardt i María Soraya Rodríguez Ramos.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Aileen McLeod, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Silvia Sardone, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Marian-Jean Marinescu, Evin Incir, Ville Niinistö, Dolors Montserrat, która uczciła również pamięć zmarłego niedawno byłego posła Francesca Gambúsa (Przewodniczący zgodził się z jej słowami), César Luena, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Andreas Glück, Ernest Urtasun, Maria da Graça Carvalho, Martin Hojsík, Damien Carême, Norbert Lins, Katalin Cseh, Jutta Paulus, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Roberta Rowlanda, Jessica Polfjärd, Véronique Trillet-Lenoir, Barbara Thaler, Irena Joveva, Massimiliano Salini, Adam Jarubas, Edina Tóth, Markus Pieper, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly i Radan Kanev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ljudmila Novak, Robert Hajšel, Billy Kelleher, João Ferreira, Matthew Patten, Franc Bogovič, Julie Ward, Mauri Pekkarinen i Robert Rowland.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Kimmo Tiilikainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 136 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Pascal Canfin, w imieniu komisji ENVI, Peter Liese, w imieniu grupy PPE, Mohammed Chahim, w imieniu grupy S&D, Nils Torvalds, w imieniu grupy Renew, Pär Holmgren, w imieniu grupy Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, i Mick Wallace, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu 2019 (COP25) w Madrycie (Hiszpania) (2019/2712(RSP)) (B9-0174/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 28.11.2019 i pkt 8.8 protokołu z dnia 28.11.2019.


15. Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (2019/2855(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Miguel Arias Cañete (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Arba Kokalari w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Ivan David w imieniu grupy ID (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Eugenia Rodríguez Palop w imieniu grupy GUE/NGL, Milan Uhrík niezrzeszony, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek, Yana Toom, Christine Anderson, Andżelika Anna Możdżanowska, Malin Björk, Belinda De Lucy, Ewa Kopacz, Pina Picierno, Chrysoula Zacharopoulou, Isabella Tovaglieri, Angel Dzhambazki, Miroslav Radačovský, Frances Fitzgerald, Annika Bruna, Isabella Adinolfi i Mathilde Androuët.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Evelyn Regner, Marcel Kolaja, Ruža Tomašić, Sandra Pereira i Tudor Ciuhodaru.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 28.11.2019.


16. Umowa UE-Ukraina zmieniająca preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą *** (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy, w imieniu Unii, w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony [10720/2019 - C9-0105/2019 - 2019/0132(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Enikő Győri (A9-0024/2019)

Enikő Győri przedstawiła zalecenie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Zbigniew Kuźmiuk (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Christophe Hansen w imieniu grupy PPE, Marek Belka w imieniu grupy S&D, Karin Karlsbro w imieniu grupy Renew, Sarah Wiener w imieniu grupy Verts/ALE, Mazaly Aguilar w imieniu grupy ECR, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Ivo Hristov i Bert-Jan Ruissen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Tudor Ciuhodaru, Mick Wallace i Anne Sander.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Phil Hogan i Enikő Győri.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 26.11.2019.


17. Trzydziesta rocznica aksamitnej rewolucji: znaczenie walki o wolność i demokrację w Europie Środkowo-Wschodniej dla historycznego zjednoczenia Europy (debata)

Oświadczenie Komisji: Trzydziesta rocznica aksamitnej rewolucji: znaczenie walki o wolność i demokrację w Europie Środkowo-Wschodniej dla historycznego zjednoczenia Europy (2019/2931(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, Robert Hajšel w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy Renew, Marcel Kolaja w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Ivan Štefanec, Attila Ara-Kovács i Robert Biedroń.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić, Martin Hlaváček, Clare Daly i Kostas Papadakis.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


18. Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (2019/2938(RSP))

Tytti Tuppurainen (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali: Rasa Juknevičienė w imieniu grupy PPE, Juozas Olekas w imieniu grupy S&D, Petras Auštrevičius w imieniu grupy Renew, Bronis Ropė w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Andrius Kubilius i Evin Incir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Billy Kelleher, Stanislav Polčák, Vilija Blinkevičiūtė i Liudas Mažylis.

Głos zabrały Věra Jourová i Tytti Tuppurainen.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 28.11.2019.


19. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 172 Regulaminu następujący posłowie w wystąpieniach jednominutowych zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Eugen Tomac, Maria Grapini, Irena Joveva, Aurelia Beigneux, Helmut Geuking, Sandra Pereira, Claire Fox, Maria da Graça Carvalho, Milan Brglez, Billy Kelleher, André Rougé, Angel Dzhambazki, Stanislav Polčák, Adriana Maldonado López, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Mazaly Aguilar, Tomislav Sokol, Sándor Rónai, Vlad-Marius Botoş, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Isabel Santos, Julie Ward i Robert Hajšel.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 643.308/OJMA).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.40.

Klaus Welle

Pedro Silva Pereira

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Conte Rosanna, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão Marques Maria Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoş, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Ritchie Sheila, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Toia Patrizia, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności