Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 7k
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург

3. Представяне, от страна на избрания председател на Комисията, на колегиума на членовете на Комисията и на неговата програма (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Ursula von der Leyen (новоизбран председател на Комисията) представи състава на Комисията и програмата на членовете ѝ (2019/2801(RSP)).

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Jordan Bardella, от името на групата ID, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, независим член на ЕП, и Daniel Caspary.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Сергей Станишев, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alyn Smith, Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová и Andrius Kubilius.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič и Maria Grapini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 27.11.2019 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.52 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

Последно осъвременяване: 7 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност