Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 ноември 2019 г. - Страсбург

6.1. Избиране на Комисията (гласуване)
CRE

Изказаха се Claire Fox, независим член на ЕП, Manon Aubry, от името на групата GUE/NGL, Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Marco Zanni, от името на групата ID, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Dacian Cioloş, от името на групата Renew, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, и Manfred Weber, от името на групата PPE.

Председателят направи уточнения във връзка с процедурата за избиране на Комисията.

Избиране на Комисията (гласуване)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

Приема се (P9_TA(2019)0067)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Изказвания

Председателят направи изявление и пристъпи към подписване на придружителното писмо във връзка с избирането на Комисията.

Последно осъвременяване: 7 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност