Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 27 november 2019 - Straatsburg

11. Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen, wat betreft de veiligheidseisen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 19 november 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 en tot vaststelling van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 november 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 november 2019

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van die verordening (C(2019)07227 - 2019/2843(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 oktober 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 extra maanden op verzoek van het Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, IMCO (artikel 57 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (C(2019)07772 - 2019/2907(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 oktober 2019

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 extra maanden op verzoek van het Parlement

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

Laatst bijgewerkt op: 7 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid