Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

15. Παρέμβαση από άλλες χώρες στις δημοκρατίες και τις εκλογές μας (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
CRE

Παρέμβαση από άλλες χώρες στις δημοκρατίες και τις εκλογές μας (2019/2941(RSP))

Παρεμβαίνει η Caroline Voaden η οποία ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας Renew.

Παρεμβαίνουν οι Tytti Tuppurainen (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Sergey Lagodinsky, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jordan Bardella, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki και Bartosz Arłukowicz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino και Ondřej Kovařík.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Tytti Tuppurainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου