Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 6k
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

16. Εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας (2019/2934(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernhard Zimniok, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernhard Zimniok, Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski και Siegfried Mureşan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Klára DOBREV
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Andrzej Halicki, Neena Gill, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Traian Băsescu, Bernard Guetta, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomislav Sokol, Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου