Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

18. Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στο Ιράν, το Ιράκ και τον Λίβανο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης στο Ιράν, το Ιράκ και τον Λίβανο (2019/2917(RSP))

Η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Isabel Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernard Guetta, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Hannah Neumann, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jérôme Rivière, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, μη εγγεγραμμένος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone και Javi López.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ewa KOPACZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma και Tudor Ciuhodaru.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace και Matthew Patten.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου