Index 
Protokoll
XML 160kPDF 275kWORD 78k
Onsdagen den 27 november 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Den valda kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  
6.1.Val av kommissionen (omröstning)
  
6.2.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (omröstning)
  
6.3.Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (omröstning)
  
6.4.Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020 (omröstning)
  
6.5.Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)
 12.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)
 13.Inkomna dokument
 14.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 15.Andra länders inblandning i våra demokratier och val (debatt om en aktuell fråga)
 16.Utvecklingen i det östra grannskapet (debatt)
 17.Situationen i Israel och Palestina, även bosättningarna (debatt)
 18.Situationen i Mellanöstern i stort, inklusive krisen i Iran, Irak och Libanon (debatt)
 19.De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.10.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen för friheterna i Algeriet (2019/2927(RSP))

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Adam Bielan, Andrey Slabakov, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om situationen för friheterna i Algeriet (B9-0193/2019);

—   Raphaël Glucksmann och Kati Piri, för S&D-gruppen, om situationen för friheterna i Algeriet (B9-0194/2019);

—   Lars Patrick Berg, Joachim Kuhs, Jaak Madison, Jörg Meuthen och Bernhard Zimniok, för ID-gruppen, om situationen för friheterna i Algeriet (B9-0195/2019);

—   Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere och Jiří Pospíšil, för PPE-gruppen, om situationen för friheterna i Algeriet (B9-0196/2019);

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, om situationen för friheterna i Algeriet (B9-0199/2019).

II.   Kuba, fallet José Daniel Ferrer (2019/2929(RSP))

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Loránt Vincze, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen, om Kuba, fallet José Daniel Ferrer (B9-0200/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Beata Kempa, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Kuba, fallet José Daniel Ferrer (B9-0202/2019);

—   Kati Piri och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen, om Kuba, fallet José Daniel Ferrer (B9-0205/2019);

—   Manu Pineda, Konstantinos Arvanitis, Sira Rego, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou och Niyazi Kizilyürek, Manuel Bompard, för GUE/NGL-gruppen, om Kuba, fallet José Daniel Ferrer (B9-0207/2019);

—   Molly Scott Cato och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, om Kuba, fallet José Daniel Ferrer (B9-0210/2019);

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Susana Solís Pérez, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, om Kuba, fallet José Daniel Ferrer (B9-0213/2019).

III.   Haiti (2019/2928(RSP))

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen, om Haiti (B9-0214/2019);

—   Ernest Urtasun och Hannah Neumann, för Verts/ALE-gruppen, om Haiti (B9-0217/2019);

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Assita Kanko, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Haiti (B9-0219/2019);

—   Kati Piri och Norbert Neuser, för S&D-gruppen, om Haiti (B9-0221/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, José Gusmão, Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Alexis Georgoulis, Pernando Barrena Arza, Giorgos Georgiou och Niyazi Kizilyürek, för GUE/NGL-gruppen, om Haiti (B9-0222/2019);

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, om Haiti (B9-0223/2019).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 171 i arbetsordningen.


3. Den valda kommissionsordförandens presentation av kommissionskollegiet och dess program (debatt)

Ursula von der Leyen (kommissionens tillträdande ordförande) presenterade kommissionskollegiet och dess program (2019/2801(RSP)).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Jordan Bardella för ID-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin, grupplös, och Daniel Caspary.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Simona Bonafè, Stéphane Séjourné, Alyn Smith, Paolo Borchia, Roberts Zīle, Anja Hazekamp, Ivan Vilibor Sinčić, Andrzej Halicki, Sergei Stanishev, Caroline Voaden, Gwendoline Delbos-Corfield, Maximilian Krah, Derk Jan Eppink, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Petros Kokkalis; Konstantinos Arvanitis, Márton Gyöngyösi, Siegfried Mureşan, Miriam Dalli, Malik Azmani, Bas Eickhout, Gerolf Annemans, Assita Kanko, José Gusmão, Lucy Elizabeth Harris, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alyn Smith; Dolors Montserrat, Kati Piri, Sophia in 't Veld, Ernest Urtasun, Harald Vilimsky, Hermann Tertsch, Kostas Papadakis, Antonio Tajani, Heléne Fritzon, Hilde Vautmans, Ivan David, Matthew Patten, Paulo Rangel, Claude Moraes, Charles Goerens, Jaak Madison, Michaela Šojdrová och Andrius Kubilius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Milan Brglez, Martin Horwood, Ruža Tomašić, João Ferreira, Seán Kelly, Pedro Marques, Izaskun Bilbao Barandica, Dimitrios Papadimoulis, Ljudmila Novak, Leszek Miller, Franc Bogovič och Maria Grapini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 27.11.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.52.)

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman


4. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.01.


5. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från Japans parlament, Diet, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av Itsunori Onodera.

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en grupp ungdomar som hade kommit för att redogöra för sin förklaring om planetens rättigheter, och som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Talare: Yannick Jadot (talmannen uppmanade parlamentet att hålla en tyst minut till minne av offren för den helikopterolycka i Mali där 13 franska soldater, som arbetade med terrorismbekämpning, hade omkommit).

Parlamentet höll en tyst minut.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


6.1. Val av kommissionen (omröstning)

Talare: Claire Fox, grupplös, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Marco Zanni för ID-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, och Manfred Weber för PPE-gruppen.

Talmannen gjorde förtydliganden avseende förfarandet för valet av kommissionen.

Val av kommissionen (omröstning)

(enkel majoritet erfordrades)

Antogs (P9_TA(2019)0067)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

Inlägg:

Talmannen gjorde ett uttalande och undertecknade sedan skrivelsen avseende valet av kommissionen.


6.2. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland [COM(2019)0496 - C9-0144/2019- 2019/2137(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eva Kaili (A9-0040/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0068)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )


6.3. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär [COM(2019)0251 - C9-0007/2019- 2019/2026(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0069)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )


6.4. Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2020 (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalningar av förskott från unionens allmänna budget för 2020 [COM(2019)0252 - C9-0008/2019- 2019/2027(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0070)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )


6.5. Budgetförfarandet för 2020: gemensamt förslag (omröstning)

Betänkande om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet [11734/2019 - C9-0119/2019 - 2019/2028(BUD)] - Europaparlamentets delegation till budgetförlikningskommittén. Föredragande: Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial (A9-0035/2019)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfodrades för att avvisa det gemensamma förslaget)

GEMENSAMT FÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0071)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

Inlägg:

Kimmo Tiilikainen (rådets tjänstgörande ordförande) framhöll det goda samarbetet i samband med budgetförfarandet 2020.

Innan talmannen undertecknade budgeten för budgetåret 2020 gjorde han följande uttalande:

Förlikningskommittén uppnådde enighet om det gemensamma förslaget den 18 november 2019, och det har godkänts av både parlamentet och rådet. Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Budgetförfarandet för budgetåret kan således betraktas som avslutat. Jag förklarar härmed att budgeten för budgetåret 2020 är slutgiltigt antagen.

Talmannen undertecknade budgeten i närvaro av Johan Van Overtveldt (ordförande för utskottet BUDG) och Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial (föredragande för den allmänna budgeten 2020).


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar avges torsdagen den 28 november 2019.


8. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.33.)

°
° ° °

(Ceremoni: Utdelning av LUX-priset)

°
° ° °


ORDFÖRANDESKAP: Katarina BARLEY
Vice talman

9. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.01.


10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg vad avser säkerhetskrav för passagerarfartyg som används på inrikes resor (C(2019)07940 - 2019/2926(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 19 november 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 med fastställande av tekniska tillsynsstandarder för att specificera den information som ska lämnas i enlighet med kraven för STS-anmälan (C(2019)08008 - 2019/2921(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 12 november 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2019)08368 - 2019/2942(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 november 2019

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och rättelse av den förordningen (C(2019)07227 – 2019/2843(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 4 oktober 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månaders förlängning på begäran av parlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, IMCO (artikel 57 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (C(2019)07772 – 2019/2907(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 31 oktober 2019

Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månaders förlängning på begäran av parlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


12. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om rättelse av vissa språkversioner av förordning (EG) nr 124/2009 om fastställande av högsta tillåtna halter av koccidiostatika eller histomonostatika i livsmedel till följd av oundviklig korskontamination av foder som de inte är avsedda för (D063926/03 - 2019/2923(RPS) - tidsfrist: 15 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller kraven på animaliska biprodukter och därav framställda produkter med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (D064516/02 - 2019/2919(RPS) - tidsfrist: 13 februari 2020)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till anslagsöverföring DEC 26/2019 - avsnitt III – kommissionen (N9-0046/2019 - C9-0172/2019 - 2019/2151(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-18/T/19 – Revisionsrätten (N9-0047/2019 - C9-0174/2019 - 2019/2152(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4//2019 – avsnitt IV – domstolen (N9-0048/2019 - C9-0181/2019 - 2019/2153(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalningar av förskott från unionens allmänna budget för 2020 (COM(2019)0252 - C9-0008/2019 - 2019/2027(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0036/2019)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) (2019/0142M(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Bernd Lange (A9-0037/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) (10681/2019 - C9-0107/2019 - 2019/0142(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Bernd Lange (A9-0038/2019)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2019)0251 - C9-0007/2019 - 2019/2026(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Hohlmeier (A9-0039/2019)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (COM(2019)0496 - C9-0144/2019 - 2019/2137(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Eva Kaili (A9-0040/2019)


14. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Europeiska unionens råd hade, i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen, underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 23/2019, DEC 24/2019 och DEC 25/2019 - Avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 31.4 i budgetförordningen, beslutat att godkänna anslagsöverföring DEC 26/2019 – Avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade, i enlighet med artikel 29 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 4/2019 från Regionkommittén.


15. Andra länders inblandning i våra demokratier och val (debatt om en aktuell fråga)

Andra länders inblandning i våra demokratier och val (2019/2941(RSP))

Talare: Caroline Voaden inledde den debatt som föreslagits av Renew-gruppen.

Talare: Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Pascal Durand för Renew-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Jordan Bardella för ID-gruppen, Peter Lundgren för ECR-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Jeroen Lenaers, Claude Moraes, Martin Horwood, Alice Kuhnke, Laura Huhtasaari, Angel Dzhambazki, Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Simona Bonafè, Nathalie Loiseau, Christian Allard, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Michaela Šojdrová, Domènec Ruiz Devesa, Lucy Nethsingha, Catherine Rowett, Silvia Sardone, Zdzisław Krasnodębski, Javier Zarzalejos, Tonino Picula, Barbara Ann Gibson, Ellie Chowns, Hélène Laporte, Ruža Tomašić, Frances Fitzgerald, Juan Fernando López Aguilar, Katalin Cseh, Maximilian Krah, Ryszard Czarnecki och Bartosz Arłukowicz.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Jaak Madison, Geoffroy Didier, Maria Grapini, Irina Von Wiese, Mathilde Androuët, Isabel Benjumea Benjumea, Raphaël Glucksmann, Naomi Long, Stanislav Polčák, Włodzimierz Cimoszewicz, Petras Auštrevičius, Milan Zver, Klára Dobrev, Ivars Ijabs, Brando Benifei, Maite Pagazaurtundúa, Tanja Fajon, Michal Šimečka, Pierfrancesco Majorino och Ondřej Kovařík.

Talare: Věra Jourová och Tytti Tuppurainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Utvecklingen i det östra grannskapet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Utvecklingen i det östra grannskapet (2019/2934(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: David McAllister för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Petras Auštrevičius för Renew-gruppen, Viola Von Cramon-Taubadel för Verts/ALE-gruppen, Bernhard Zimniok för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Andrius Kubilius, Tonino Picula, Urmas Paet, Heidi Hautala, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernhard Zimniok; Thierry Mariani, Angel Dzhambazki, Radosław Sikorski, Marina Kaljurand, Ilhan Kyuchyuk, Witold Jan Waszczykowski och Siegfried Mureşan.

ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

Talare: Sven Mikser, Klemen Grošelj, Zdzisław Krasnodębski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol; Andrzej Halicki, Neena Gill, som avböjde en fråga ("blått kort") från Traian Băsescu; Bernard Guetta, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomislav Sokol; Traian Băsescu, Petar Vitanov, Ramona Strugariu, Ryszard Czarnecki, Željana Zovko, Leszek Miller, Tomislav Sokol, Monika Beňová, Jarosław Duda och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Robert Hajšel, Mick Wallace, Tudor Ciuhodaru och Julie Ward.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Situationen i Israel och Palestina, även bosättningarna (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Israel och Palestina, även bosättningarna (2019/2935(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Grace O'Sullivan för Verts/ALE-gruppen, Nicolaus Fest för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Lance Forman, grupplös, Željana Zovko, Maria Arena, Javier Nart, Mounir Satouri, Elena Lizzi, Alexandr Vondra, Martina Anderson, Fabio Massimo Castaldo, Lukas Mandl, Evin Incir, Klemen Grošelj, Gina Dowding och Jan Zahradil.

ORDFÖRANDESKAP: Marcel KOLAJA
Vice talman

Talare: Miguel Urbán Crespo, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Anna-Michelle Asimakopoulou, Carmen Avram, Martin Horwood, Magid Magid, Martina Michels, Sven Mikser, José Ramón Bauzá Díaz, Niyazi Kizilyürek, Isabel Santos, Nikolaj Villumsen, Nacho Sánchez Amor, Pierfrancesco Majorino, Tanja Fajon och Alex Agius Saliba.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Billy Kelleher, Joachim Stanisław Brudziński, Karoline Edtstadler, Julie Ward, Mick Wallace och Tudor Ciuhodaru.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Situationen i Mellanöstern i stort, inklusive krisen i Iran, Irak och Libanon (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Mellanöstern i stort, inklusive krisen i Iran, Irak och Libanon (2019/2917(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Ivan Štefanec för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Bernard Guetta för Renew-gruppen, Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen, Jérôme Rivière för ID-gruppen, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Stelios Kympouropoulos, Maria Arena, Klemen Grošelj, Ernest Urtasun, Elena Lizzi, Charlie Weimers, Idoia Villanueva Ruiz, François-Xavier Bellamy, Brando Benifei, Abir Al-Sahlani, Bernhard Zimniok, Beata Kempa, Domènec Ruiz Devesa, Ilhan Kyuchyuk, Thierry Mariani, Jan Zahradil, Jytte Guteland, Martin Horwood, Silvia Sardone och Javi López.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: María Soraya Rodríguez Ramos, Lars Patrick Berg, Andreas Schieder, Elena Yoncheva, Eero Heinäluoma och Tudor Ciuhodaru.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Anthea McIntyre, Clare Daly, Mick Wallace och Matthew Patten.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000035/2019) från Tomas Tobé, för utskottet DEVE, till rådet: De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (B9-0057/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000036/2019) från Tomas Tobé, för utskottet DEVE, till kommissionen: De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (B9-0057/2019)

Tomas Tobé utvecklade frågorna.

Tytti Tuppurainen (rådets tjänstgörande ordförande) och Neven Mimica (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Chrysoula Zacharopoulou för Renew-gruppen, Pierrette Herzberger-Fofana för Verts/ALE-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Álvaro Amaro, Monica Semedo, Tineke Strik, João Ferreira, Pietro Bartolo, Marie-Pierre Vedrenne, Evin Incir, Alex Agius Saliba och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar och Irena Joveva.

Talare: Neven Mimica och Tytti Tuppurainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Tomas Tobé, för utskottet DEVE, om de pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (2019/2832(RSP)) (B9-0175/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 28.11.2019.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 643.308/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.21.

Klaus Welle

Dita Charanzová

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Casanova Massimo, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciocca Angelo, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Lucy Belinda, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evans Jill, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Forman Lance, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geese Alexandra, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glancy James Alexander, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harris Lucy Elizabeth, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Melchior Karen, Mélin Joëlle, Melo Nuno, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mummery June Alison, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patriciello Aldo, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Phillips Alexandra Lesley, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Porritt Luisa, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schirdewan Martin, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Orden Geoffrey, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Vondra Alexandr, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Senaste uppdatering: 7 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy