Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

2. Προστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Προστασία των υπερασπιστών των δασών και του περιβάλλοντος στην ΕΕ (2019/2939(RSP))

Ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Marie Toussaint, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Aurelia Beigneux, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Andrey Slabakov, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Πέτρος Κόκκαλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, και Nicolás González Casares, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen και Mick Wallace.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου