Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 10k
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

3. Συζητήσεις για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.11.2019)


3.1. Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 και B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Οι Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta και Charlie Weimers παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Lukas Mandl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Salima Yenbou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilbert Collard, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba και Jérôme Rivière.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly και Λουκάς Φουρλάς.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019.


3.2. Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 και B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Οι Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda και Dita Charanzová παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Guido Reil, εξ ονόματος της Ομάδας ID, και Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Nicola BEER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira και Clare Daly.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019.

(συνέχεια των συζητήσεων: σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2019)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου