Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2927(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0193/2019

Συζήτηση :

PV 28/11/2019 - 3.1
CRE 28/11/2019 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0072

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.1. Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 και B9-0199/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0193/2019

(αντικαθιστά τις B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 και B9-0199/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Λευτέρης Χριστοφόρου, Λουκάς Φούρλας, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev και Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Kati Piri και Raphaël Glucksmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers και Bert-Jan Ruissen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0072)

(Η πρόταση ψηφίσματος B9-0195/2019 καταπίπτει.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου