Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2896(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0187/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0077

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.6. Η κατάσταση στη Βολιβία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις13 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík και Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner και Marie Toussaint, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Στέλιος Κούλογλου, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Özlem Demirel, Marc Botenga, Γιώργος Γεωργίου, José Gusmão, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Urbán Crespo και Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019

—   Javi López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0187/2019

(αντικαθιστά τις B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 και B9-0192/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary και Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Javi López και Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans και Marie-Pierre Vedrenne, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0077)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0188/2019 και B9-0190/2019 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου