Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2930(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0209/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0078

Συνοπτικά πρακτικά
XML 9k
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.7. Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση διεξήχθη στις25 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2019).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Pascal Canfin και Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri και Gwendoline Delbos-Corfield, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019

—   Miriam Dalli και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019

—   Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska και Anna Zalewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re και Simona Baldassarre, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Στέλιος Κούλογλου, Pernando Barrena, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Luke Ming Flanagan, Πέτρος Κόκκαλης, Αλέξανδρος Γεωργούλης, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee και Anne-Sophie Pelletier, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0209/2019

(αντικαθιστά τις B9-0209/2019, B9-0212/2019 και B9-0220/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Miriam Dalli και Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Pascal Canfin και Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Στέλιος Κούλογλου, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Έλενα Κουντουρά, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo και Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0078)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 και B9-0218/2019 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Manuel Bompard.

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου