Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2895(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0197/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0082

Συνοπτικά πρακτικά
XML 11k
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο

8.11. Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις26 Νοεμβρίου 2019 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2019).

Οι προτάσεις ψηφίσματος κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού, κατά την περάτωση της συζήτησης.

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019

—   Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr και Benoît Lutgen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne και Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019

—   Benoît Biteau, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Στέλιος Κούλογλου, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Πέτρος Κόκκαλης, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz και Eugenia Rodríguez Palop, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019

—   Gilles Lebreton και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της ομάδας ID, σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B9-0197/2019

(αντικαθιστά τις RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 και RC-B9-0203/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander και Norbert Lins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Paolo De Castro και Clara Aguilera, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne και Jordi Cañas, εξ ονόματος της Ομάδας Renew·

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini και Carlo Fidanza, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli και Dino Giarrusso.

Εγκρίνεται (P9_TA(2019)0082)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B9-0204/2019, B9-0206/2019 και B9-0208/2019 καταπίπτουν.)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 11)

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου