Indeks 
Protokol
XML 193kPDF 309kWORD 82k
Torsdag den 28. november 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Beskyttelse af skov- og miljøforkæmpere i EU (forhandling)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
3.1.Situationen for frihedsrettighederne i Algeriet
  
3.2.Cuba, sagen José Daniel Ferrer
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)
  
5.1.Haiti
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Udnævnelse af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 8.Afstemningstid
  
8.1.Situationen for frihedsrettighederne i Algeriet (afstemning)
  
8.2.Cuba, sagen José Daniel Ferrer (afstemning)
  
8.3.Haiti (afstemning)
  
8.4.Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet (henstilling) *** (afstemning)
  
8.5.Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet (beslutning) (afstemning)
  
8.6.Situationen i Bolivia (afstemning)
  
8.7.Klima- og miljøkrise (afstemning)
  
8.8.FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25) (afstemning)
  
8.9.EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (afstemning)
  
8.10.Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (afstemning)
  
8.11.Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (afstemning)
  
8.12.Krisen i WTO's Appelinstans (afstemning)
  
8.13.De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Kundeservicenummer, som begynder med 0800 (forhandling)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Andragender
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Hævelse af mødet
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Beskyttelse af skov- og miljøforkæmpere i EU (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Beskyttelse af skov- og miljøforkæmpere i EU (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Daniel Buda for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, Marie Toussaint for Verts/ALE-Gruppen, Aurelia Beigneux for ID-Gruppen, Andrey Slabakov for ECR-Gruppen, Petros Kokkalis for GUE/NGL-Gruppen, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel og Nicolás González Casares, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen og Mick Wallace.

Taler: Neven Mimica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 27.11.2019).


3.1. Situationen for frihedsrettighederne i Algeriet

Forslag til beslutning B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 og B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta og Charlie Weimers forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Lukas Mandl for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Phil Bennion for Renew-Gruppen, Salima Yenbou for Verts/ALE-Gruppen, Gilbert Collard for ID-Gruppen, Bert-Jan Ruissen for ECR-Gruppen, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba og Jérôme Rivière.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly og Loucas Fourlas.

Taler: Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 28.11.2019.


3.2. Cuba, sagen José Daniel Ferrer

Forslag til beslutning B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 og B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda og Dita Charanzová forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Maria Arena for S&D-Gruppen, Javier Nart for Renew-Gruppen, Guido Reil for ID-Gruppen, og Lefteris Nikolaou-Alavanos, løsgænger.

FORSÆDE: Nicola BEER
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira og Clare Daly.

Taler: Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 28.11.2019.

(fortsættelse af forhandlingen: punkt 5 i protokollen af 28.11.2019


4. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-Gruppen modtaget følgende afgørelser om ændring af udvalgenes og delegationernes sammensætning:

ENVI: Dan-Ştefan Motreanu i stedet for Cristian-Silviu Buşoi

ITRE: Cristian-Silviu Buşoi i stedet for Adina-Ioana Vălean

Afgørelserne finder anvendelse fra dags dato.


5. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (fortsat forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 27.11.2019).


5.1. Haiti

Forslag til beslutning B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 og B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo og Irena Joveva forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Neena Gill for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos for Renew-Gruppen, og Isabella Adinolfi, løsgænger.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák og Julie Ward.

Taler: Federica Mogherini (næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik), der takkede Parlamentet for den støtte, det havde givet hende i hele hendes mandatperiode (formanden takkede Federica Mogherini på Parlamentets vegne).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 28.11.2019.

(Mødet afbrudt kl. 11.12 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Klára DOBREV
næstformand

6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 11.33.


7. Udnævnelse af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Formanden meddelte, at Formandskonferencen i overensstemmelse med artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 på sit møde den 28. november 2019 og efter drøftelserne i LIBE havde godkendt Parlamentets og Rådets fælles udnævnelse af Wojciech Rafał Wiewiórowski som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Formanden underskrev afgørelsen om udnævnelsen sammen med formanden for Rådet.

°
° ° °

Talere: Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold og Sophia in 't Veld.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Situationen for frihedsrettighederne i Algeriet (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 og B9-0199/2019

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0193/2019

(erstatter B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 og B9-0199/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev og Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen

—   Kati Piri og Raphaël Glucksmann for S&D-Gruppen

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans og Marie-Pierre Vedrenne for Gruppen Renew

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers og Bert-Jan Ruissen for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2019)0072)

(Forslag til beslutning B9-0195/2019 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)


8.2. Cuba, sagen José Daniel Ferrer (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 og B9-0213/2019

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0200/2019

(erstatter B9-0200/2019, B9-0202/2019 og B9-0213/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman og Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans og Marie-Pierre Vedrenne for Gruppen Renew

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen

—   Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2019)0073)

(Forslag til beslutning B9-0205/2019, B9-0207/2019 og B9-0210/2019 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)


8.3. Haiti (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 og B9-0223/2019

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0214/2019

(erstatter B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 og B9-0223/2019):

stillet af:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman og Antonio López-Istúriz White for PPE-Gruppen

—   Kati Piri, Norbert Neuser for S&D-Gruppen

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans og Marie-Pierre Vedrenne for Gruppen Renew

—   Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen

—   Ruža Tomašić for ECR-Gruppen

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz og Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

—   Assita Kanko og Fabio Massimo Castaldo.

Vedtaget (P9_TA(2019)0074)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)


8.4. Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet (henstilling) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P9_TA(2019)0075)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)


8.5. Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet (beslutning) (afstemning)

Betænkning med forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014) [2019/0142M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0076)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)


8.6. Situationen i Bolivia (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 13. november 2019 (punkt 20 i protokollen af 13.11.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík og Paulo Rangel for PPE-Gruppen om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019)

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner og Marie Toussaint for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019)

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch og Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019)

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo og Idoia Villanueva Ruiz for GUE/NGL-Gruppen om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019)

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans og Marie-Pierre Vedrenne for Gruppen Renew om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019)

—   Javi López, for S&D-Gruppen om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0187/2019

(erstatter B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 og B9-0192/2019):

stillet af:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary og Paulo Rangel for PPE-Gruppen

—   Javi López og Kati Piri for S&D-Gruppen

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans og Marie-Pierre Vedrenne for Gruppen Renew

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki og Raffaele Fitto for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2019)0077)

(Forslag til beslutning B9-0188/2019 og B9-0190/2019 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)


8.7. Klima- og miljøkrise (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 25. november 2019 (punkt 14 i protokollen af 25.11.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Pascal Canfin og Nils Torvalds for Gruppen Renew om klima- og miljøkrisen (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019)

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri og Gwendoline Delbos-Corfield for Verts/ALE-Gruppen om klima- og miljøkrisen (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019)

—   Miriam Dalli og Jytte Guteland for S&D-Gruppen om klima- og miljøkrisen (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019)

—   Peter Liese for PPE-Gruppen om klima- og miljøsituationens presserende karakter (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019)

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska og Anna Zalewska for ECR-Gruppen om klima- og miljøkrisen (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019)

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re og Simona Baldassarre for ID-Gruppen om klima- og miljøkrisen (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019)

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee og Anne-Sophie Pelletier for GUE/NGL-Gruppen om klima- og miljøkrisen (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0209/2019

(erstatter B9-0209/2019, B9-0212/2019 og B9-0220/2019):

stillet af:

—   Miriam Dalli og Jytte Guteland for S&D-Gruppen

—   Pascal Canfin og Nils Torvalds for Gruppen Renew

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo og Eugenia Rodríguez Palop for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2019)0078)

(Forslag til beslutning B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 og B9-0218/2019 bortfaldt).

Indlæg

Manuel Bompard.

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)


8.8. FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25) (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0174/2019

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0079)

Indlæg

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska og Marc Tarabella.

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)


8.9. EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 25. november 2019 (punkt 15 i protokollen af 25.11.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa og Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen om EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019)

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz og Frances Fitzgerald for PPE-Gruppen, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut og Robert Biedroń for S&D-Gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese og Chrysoula Zacharopoulou for Gruppen Renew, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield og Marie Toussaint for Verts/ALE-Gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019)

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David og Isabella Tovaglieri for ID-Gruppen om EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0224/2019

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B9-0225/2019

Vedtaget (P9_TA(2019)0080)

(Forslag til beslutning B9-0226/2019 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)


8.10. Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 25. november 2019 (punkt 18 i protokollen af 25.11.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius og Michael Gahler for PPE-Gruppen om Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019)

—   Sergey Lagodinsky og Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen om Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019)

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski og Veronika Vrecionová for ECR-Gruppen om Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019)

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas og Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen om Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019)

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu og Marie-Pierre Vedrenne for Gruppen Renew om Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0182/2019

(erstatter B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 og B9-0186/2019):

stillet af:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius og Michael Gahler for PPE-Gruppen

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė og Sven Mikser for S&D-Gruppen

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu og Marie-Pierre Vedrenne for Gruppen Renew

—   Sergey Lagodinsky og Tineke Strik, Bronis Ropė for Verts/ALE-Gruppen

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová og Jacek Saryusz-Wolski for ECR-Gruppen.

Vedtaget (P9_TA(2019)0081)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)


8.11. Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 26. november 2019 (punkt 16 i protokollen af 26.11.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen og Carlo Fidanza for ECR-Gruppen om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019)

—   Paolo De Castro for S&D-Gruppen om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019)

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr og Benoît Lutgen for PPE-Gruppen om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019)

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne og Jordi Cañas for Gruppen Renew om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019)

—   Benoît Biteau for Verts/ALE-Gruppen om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019)

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz og Eugenia Rodríguez Palop for GUE/NGL-Gruppen om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019)

—   Gilles Lebreton og Mara Bizzotto for ID-Gruppen om foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B9-0197/2019

(erstatter RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 og RC-B9-0203/2019):

stillet af:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander og Norbert Lins for PPE-Gruppen

—   Paolo De Castro og Clara Aguilera for S&D-Gruppen

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne og Jordi Cañas for Gruppen Renew

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini og Carlo Fidanza for ECR-Gruppen

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli og Dino Giarrusso.

Vedtaget (P9_TA(2019)0082)

(Forslag til beslutning B9-0204/2019, B9-0206/2019 og B9-0208/2019 bortfaldt).

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)


8.12. Krisen i WTO's Appelinstans (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 25. november 2019 (punkt 17 i protokollen af 26.11.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 132, stk. 2):

—   Anna-Michelle Asimakopoulou for INTA om krisen i WTO's appelinstans (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0083)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)


8.13. De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater (afstemning)

Forslag til beslutning B9-0175/2019

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2019)0084)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af stemmeforklaringerne.)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 194, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag den 27. november 2019)

Valg af Kommissionen

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten og Judith Bunting.

Betænkning: Monika Hohlmeier og Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil og Veronika Vrecionová.

(Afstemningstid: torsdag den 28. november 2019)

Situationen i Bolivia - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Klima- og miljøkrise - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland og Younous Omarjee.

FN's konference om klimaændringer 2019 (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki og Seán Kelly.

EU's tiltrædelse af Istanbulkonventionen og andre foranstaltninger til bekæmpelse af kønsbaseret vold - B9-0224/2019 og B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer og Seán Kelly.

Den Russiske Føderations seneste foranstaltninger over for litauiske dommere, anklagere og efterforskere, der er involveret i undersøgelsen af de tragiske begivenheder, der fandt sted i Vilnius den 13. januar 1991 - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka og Jiří Pospíšil.

Foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne for europæisk landbrug af WTO's afgørelse om Airbus-striden - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki og Michaela Šojdrová.

Krisen i WTO's Appelinstans - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.25.)


FORSÆDE: Dita CHARANZOVÁ
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Kundeservicenummer, som begynder med 0800 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000037/2019) af Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein og Edina Tóth for PPE-Gruppen til Kommissionen: Kundeservicenumre, som begynder med 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab begrundede spørgsmålet.

Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Róża Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Miapetra Kumpula-Natri for S&D-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, og Angel Dzhambazki.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly.

Taler: Mariya Gabriel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra andre institutioner

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Serbien om tiltag, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i Republikken Serbien (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om ændring af den internationale konvention om bevarelse af tunfiskebestanden i Atlanterhavet (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

2) fra medlemmerne

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om risikoen for nye terrorangreb i EU (B9-0163/2019)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om indledning af forhandlinger med Albanien og Nordmakedonien (B9-0164/2019)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om væggelusplagen i Europa (B9-0165/2019)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Paolo Borchia. Forslag til beslutning om indførelse af en entydig europæisk grænseværdi for formaldehydemissioner i træbaserede produkter (B9-0173/2019)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE


15. Andragender

Andragenderne fra nr. 0967-19 til nr. 1106-19 var blevet optaget i registret den 26. november 2019 og var blevet henvist til det kompetente udvalg, jf. forretningsordenens artikel 226, stk. 9 og 10.

Formanden havde i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 226, stk. 15, den 26. november 2019 til det kompetente udvalg fremsendt andragender, som Europa-Parlamentet havde modtaget fra fysiske eller juridiske personer, som hverken er borgere i Den Europæiske Union eller har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat.


16. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Betænkninger, der indeholder forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning, inden for rammerne af godkendelsesproceduren (forretningsordenens artikel 105, stk. 2)

(Efter underretning af Udvalgsformandskonferencen den 22. oktober 2019)

INTA

- Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(rådg.udv.: AGRI)


17. Godkendelse af protokollen fra dette møde og fremsendelse af vedtagne tekster

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 202, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


18. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 16. december 2019 - 19. december 2019.


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.22.


20. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Fritaget:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Seneste opdatering: 17. februar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik