Hakemisto 
Pöytäkirja
XML 197kPDF 305kWORD 82k
Torstai 28. marraskuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Metsien ja ympäristön puolustajien suojelu EU:ssa (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
3.1.Vapauksien toteutuminen Algeriassa
  
3.2.Kuuba ja José Daniel Ferrerin tapaus
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)
  
5.1.Haiti
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Euroopan tietosuojavaltuutetun nimittäminen
 8.Äänestykset
  
8.1.Vapauksien toteutuminen Algeriassa (äänestys)
  
8.2.Kuuba ja José Daniel Ferrerin tapaus (äänestys)
  
8.3.Haiti (äänestys)
  
8.4.EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä (suositus) *** (äänestys)
  
8.5.EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä (päätöslauselma) (äänestys)
  
8.6.Bolivian tilanne (äänestys)
  
8.7.Ilmasto- ja ympäristöhätätila (äänestys)
  
8.8.YK:n ilmastokokous 2019 (COP 25) (äänestys)
  
8.9.EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (äänestys)
  
8.10.Venäjän federaation äskettäiset toimet Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan (äänestys)
  
8.11.Toimenpiteet, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (äänestys)
  
8.12.WTO:n valituselimen kriisi (äänestys)
  
8.13.EU:n ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.0800-alkuiset asiakaspalvelunumerot (keskustelu)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Vetoomukset
 16.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 17.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Istunnon päättäminen
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Metsien ja ympäristön puolustajien suojelu EU:ssa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Metsien ja ympäristön puolustajien suojelu EU:ssa (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta, Marie Toussaint Verts/ALE-ryhmän puolesta, Aurelia Beigneux ID-ryhmän puolesta, Andrey Slabakov ECR-ryhmän puolesta, Petros Kokkalis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, ja Nicolás González Casares, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Buda.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen ja Mick Wallace.

Neven Mimica käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 27.11.2019, kohta 2.)


3.1. Vapauksien toteutuminen Algeriassa

Päätöslauselmaesitykset B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 ja B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta ja Charlie Weimers esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Lukas Mandl PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Phil Bennion Renew-ryhmän puolesta, Salima Yenbou Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gilbert Collard ID-ryhmän puolesta, Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba ja Jérôme Rivière.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly ja Loucas Fourlas.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.11.2019, kohta 8.1.


3.2. Kuuba ja José Daniel Ferrerin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 ja B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda ja Dita Charanzová esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Javier Nart Renew-ryhmän puolesta, Guido Reil ID-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Lefteris Nikolaou-Alavanos.

Puhetta johti
varapuhemies Nicola BEER

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira ja Clare Daly.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.11.2019, kohta 8.2.

(jatkoa keskusteluille: istunnon pöytäkirja 28.11.2019, kohta 5)


4. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat päätökset valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanon muuttamisesta:

ENVI-valiokunta: Cristian-Silviu Buşoin tilalle Dan-Ştefan Motreanu

ITRE-valiokunta: Adina-Ioana Văleanin tilalle Cristian-Silviu Buşoi

Päätökset tulevat voimaan tänään.


5. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (jatkoa keskustelulle)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 27.11.2019, kohta 2.)


5.1. Haiti

Päätöslauselmaesitykset B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ja B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo ja Irena Joveva esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos Renew-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Isabella Adinolfi.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ja Julie Ward.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron kiittääkseen tuesta, jota hän on saanut parlamentilta koko toimikautensa ajan (puhemies vastasi hänelle esittämällä parlamentin kiitokset).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.11.2019, kohta 8.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.12 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Klára DOBREV

6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 11.33.


7. Euroopan tietosuojavaltuutetun nimittäminen

Puhemies ilmoitti, että Euroopan parlamentin ja neuvoston 23. lokakuuta 2018 antaman asetuksen (EU) 2018/1725 53 artiklan mukaisesti ja LIBE-valiokunnan tarkasteltua asiaa puheenjohtajakokous hyväksyi 28. marraskuuta 2019 pitämässään kokouksessa parlamentin ja neuvoston yhteisen päätöksen nimittää Wojciech Rafał Wiewiórowski Euroopan tietosuojavaltuutetuksi.

Puhemies allekirjoittaa nimityspäätöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa.

°
° ° °

Puheenvuorot: Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold ja Sophia in 't Veld.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


8.1. Vapauksien toteutuminen Algeriassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 ja B9-0199/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0193/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 ja B9-0199/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev ja Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri ja Raphaël Glucksmann S&D-ryhmän puolesta

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers ja Bert-Jan Ruissen ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0072)

(Päätöslauselmaesitys B9-0195/2019 raukesi.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)


8.2. Kuuba ja José Daniel Ferrerin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 ja B9-0213/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0200/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0200/2019, B9-0202/2019 ja B9-0213/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman ja Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0073)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0205/2019, B9-0207/2019 ja B9-0210/2019 raukesivat.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)


8.3. Haiti (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ja B9-0223/2019

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0214/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ja B9-0223/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman ja Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri, Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Assita Kanko ja Fabio Massimo Castaldo.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0074)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)


8.4. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä (suositus) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P9_TA(2019)0075)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)


8.5. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi sellaisista eläimistä saadun naudanlihan tuontia, joille ei ole annettu tiettyjä kasvua edistäviä hormoneja, sekä korotettuja tulleja, joita Yhdysvallat soveltaa tiettyihin Euroopan unionin tuotteisiin, koskevassa tarkistetussa yhteisymmärryspöytäkirjassa (2014) tarkoitetun korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöosuuden myöntämisestä Yhdysvalloille tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen sopimuksen tekemisestä [2019/0142M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0076)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)


8.6. Bolivian tilanne (äänestys)

Keskustelu käytiin 13. marraskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 13.11.2019, kohta 20).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík ja Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta Bolivian tilanteesta (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019)

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner ja Marie Toussaint Verts/ALE-ryhmän puolesta Bolivian tilanteesta (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019)

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Bolivian tilanteesta (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019)

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo ja Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL-ryhmän puolesta Bolivian tilanteesta (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019)

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Bolivian tilanteesta (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019)

—   Javi López S&D-ryhmän puolesta Bolivian tilanteesta (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0187/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 ja B9-0192/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary ja Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta

—   Javi López ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0077)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0188/2019 ja B9-0190/2019 raukesivat.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)


8.7. Ilmasto- ja ympäristöhätätila (äänestys)

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 25.11.2019, kohta 14).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Pascal Canfin ja Nils Torvalds Renew-ryhmän puolesta ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019)

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri ja Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE-ryhmän puolesta ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019)

—   Miriam Dalli ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019)

—   Peter Liese PPE-ryhmän puolesta ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019)

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska ja Anna Zalewska ECR-ryhmän puolesta ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019)

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re ja Simona Baldassarre ID-ryhmän puolesta ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019)

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee ja Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL-ryhmän puolesta ilmasto- ja ympäristöhätätilasta (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0209/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0209/2019, B9-0212/2019 ja B9-0220/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Miriam Dalli ja Jytte Guteland S&D-ryhmän puolesta

—   Pascal Canfin ja Nils Torvalds Renew-ryhmän puolesta

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo ja Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0078)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 ja B9-0218/2019 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Manuel Bompard.

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)


8.8. YK:n ilmastokokous 2019 (COP 25) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0174/2019

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0079)

Puheenvuorot:

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska ja Marc Tarabella.

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)


8.9. EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (äänestys)

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 25.11.2019, kohta 15).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta EU:n liittymisestä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevaan Istanbulin yleissopimukseen (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019)

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz ja Frances Fitzgerald PPE-ryhmän puolesta, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut ja Robert Biedroń S&D-ryhmän puolesta, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ja Chrysoula Zacharopoulou Renew-ryhmän puolesta, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield ja Marie Toussaint Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen ja muista toimenpiteistä sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019)

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David ja Isabella Tovaglieri ID-ryhmän puolesta EU:n liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen ja muista toimenpiteistä sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0224/2019

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B9-0225/2019

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0080)

(Päätöslauselmaesitys B9-0226/2019 raukesi.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)


8.10. Venäjän federaation äskettäiset toimet Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan (äänestys)

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 25.11.2019, kohta 18).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius ja Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta Venäjän federaation äskettäisistä toimista Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019)

—   Sergey Lagodinsky ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta Venäjän federaation äskettäisistä toimista Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019)

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski ja Veronika Vrecionová ECR-ryhmän puolesta Venäjän federaation äskettäisistä toimista Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019)

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas ja Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta Venäjän federaation äskettäisistä toimista Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019)

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta Venäjän federaation äskettäisistä toimista Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0182/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 ja B9-0186/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius ja Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė ja Sven Mikser S&D-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu ja Marie-Pierre Vedrenne Renew-ryhmän puolesta

—   Sergey Lagodinsky ja Tineke Strik, Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová ja Jacek Saryusz-Wolski ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0081)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)


8.11. Toimenpiteet, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (äänestys)

Keskustelu käytiin 26. marraskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 26.11.2019, kohta 16).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen ja Carlo Fidanza ECR-ryhmän puolesta toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019)

—   Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019)

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr ja Benoît Lutgen PPE-ryhmän puolesta toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019)

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne ja Jordi Cañas Renew-ryhmän puolesta toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019)

—   Benoît Biteau Verts/ALE-ryhmän puolesta toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019)

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz ja Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL-ryhmän puolesta toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019)

—   Gilles Lebreton ja Mara Bizzotto ID-ryhmän puolesta toimenpiteistä, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B9-0197/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 ja RC-B9-0203/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander ja Norbert Lins PPE-ryhmän puolesta

—   Paolo De Castro ja Clara Aguilera S&D-ryhmän puolesta

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne ja Jordi Cañas Renew-ryhmän puolesta

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini ja Carlo Fidanza ECR-ryhmän puolesta

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli ja Dino Giarrusso.

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0082)

(Päätöslauselmaesitykset B9-0204/2019, B9-0206/2019 ja B9-0208/2019 raukesivat.)

(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)


8.12. WTO:n valituselimen kriisi (äänestys)

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 26.11.2019, kohta 17).

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou INTA-valiokunnan puolesta WTO:n valituselimen kriisistä (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0083)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)


8.13. EU:n ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B9-0175/2019

(yksinkertainen enemmistö)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P9_TA(2019)0084)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestysselityksiä odotettaessa.)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 194 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 27. marraskuuta 2019)

Komission valitseminen

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten ja Judith Bunting.

Mietintö Monika Hohlmeier ja Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil ja Veronika Vrecionová.

(Äänestykset torstaina 28. marraskuuta 2019)

Bolivian tilanne - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Ilmasto- ja ympäristöhätätila - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland ja Younous Omarjee.

YK:n ilmastokokous 2019 (COP 25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki ja Seán Kelly.

EU:n liittyminen Istanbulin yleissopimukseen ja muut toimenpiteet sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi - B9-0224/2019 ja B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer ja Seán Kelly.

Venäjän federaation äskettäiset toimet Vilnassa 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden traagisten tapahtumien tutkimiseen osallistuneita liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka ja Jiří Pospíšil.

Toimenpiteet, joilla puututaan Airbus-kiistaa koskevan WTO:n päätöksen vaikutukseen Euroopan maatalouteen - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki ja Michaela Šojdrová.

WTO:n valituselimen kriisi - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

EU:n ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.25.)


Puhetta johti
varapuhemies Dita CHARANZOVÁ

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. 0800-alkuiset asiakaspalvelunumerot (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000037/2019) – Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein ja Edina Tóth PPE-ryhmän puolesta komissiolle: 0800-alkuiset asiakaspalvelunumerot (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab esitteli kysymyksen.

Mariya Gabriel (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Róża Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Miapetra Kumpula-Natri S&D-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta ja Angel Dzhambazki.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Seán Kelly.

Mariya Gabriel käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) muilta toimielimiltä

- Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Esitys neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston Serbian tasavallassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja Serbian tasavallan välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Atlantin tonnikalojen suojelusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

2) jäseniltä

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys uusien terrori-iskujen riskistä EU:ssa (B9-0163/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys neuvottelujen aloittamisesta Albanian ja Pohjois-Makedonian kanssa (B9-0164/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys Euroopan laajasta ludeongelmasta (B9-0165/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Paolo Borchia. Päätöslauselmaesitys yksiselitteisen eurooppalaisen raja-arvon käyttöönotosta puupohjaisten tuotteiden formaldehydipäästöille (B9-0173/2019)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE


15. Vetoomukset

Vetoomukset 0967-19 - 1106-19 on merkitty luetteloon 26. marraskuuta 2019 ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 226 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Puhemies lähetti työjärjestyksen 226 artiklan 15 kohdan mukaisesti 26. marraskuuta 2019 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Mietinnöt, joihin sisältyy päätöslauselmaesityksiä, jotka eivät liity lainsäädäntöön, hyväksyntämenettelyä varten (työjärjestyksen 105 artiklan 2 kohta)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 22. lokakuuta 2019)

INTA-valiokunta

- EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tuontitariffikiintiön osuuden myöntämisestä (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(lausuntoa varten: AGRI)


17. Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 202 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Tämän istuntojakson aikana hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


18. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 16. joulukuuta 2019 - 19. joulukuuta 2019.


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.22.


20. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Estyneet:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Päivitetty viimeksi: 17. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö