Rodyklė 
Protokolas
XML 194kPDF 310kWORD 84k
Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 28 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Miškų ir aplinkos gynėjų apsauga ES (diskusijos)
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
3.1.Laisvių padėtis Alžyre
  
3.2.Kuba, José Daniel Ferrer atvejis
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijų tęsinys)
  
5.1.Haitis
 6.Posėdžio atnaujinimas
 7.Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno skyrimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Laisvių padėtis Alžyre (balsavimas)
  
8.2.Kuba, José Daniel Ferrer atvejis (balsavimas)
  
8.3.Haitis (balsavimas)
  
8.4.ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo (rekomendacija) *** (balsavimas)
  
8.5.ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo (rezoliucija) (balsavimas)
  
8.6.Padėtis Bolivijoje (balsavimas)
  
8.7.Kritinė klimato ir aplinkos padėtis (balsavimas)
  
8.8.2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25) (balsavimas)
  
8.9.ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės (balsavimas)
  
8.10.Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje (balsavimas)
  
8.11.Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (balsavimas)
  
8.12.PPO apeliacinio komiteto krizė (balsavimas)
  
8.13.Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.0800 - klientų aptarnavimo numeris (diskusijos)
 14.Gauti dokumentai
 15.Peticijos
 16.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 17.Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas
 18.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 19.Posėdžio pabaiga
 20.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Miškų ir aplinkos gynėjų apsauga ES (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Miškų ir aplinkos gynėjų apsauga ES (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu, Marie Toussaint Verts/ALE frakcijos vardu, Aurelia Beigneux ID frakcijos vardu, Andrey Slabakov ECR frakcijos vardu, Petros Kokkalis GUE/NGL frakcijos vardu, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel ir Nicolás González Casares (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen ir Mick Wallace.

Kalbėjo Neven Mimica.

Diskusijos baigtos.


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2019 11 27 protokolo 2 punktas)


3.1. Laisvių padėtis Alžyre

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 ir B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta ir Charlie Weimers pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Lukas Mandl PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Phil Bennion Renew frakcijos vardu, Salima Yenbou Verts/ALE frakcijos vardu, Gilbert Collard ID frakcijos vardu, Bert-Jan Ruissen ECR frakcijos vardu, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba ir Jérôme Rivière.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly ir Loucas Fourlas.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 11 28 protokolo 8.1 punktas


3.2. Kuba, José Daniel Ferrer atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 ir B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda ir Dita Charanzová pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Maria Arena S&D frakcijos vardu, Javier Nart Renew frakcijos vardu, Guido Reil ID frakcijos vardu, ir Lefteris Nikolaou-Alavanos, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Nicola BEER
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira ir Clare Daly.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 11 28 protokolo 8.2 punktas

(Diskusijų tęsinys: 2019 11 28 protokolo 5 punktas)


4. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos sprendimus dėl dėl komitetų ir delegacijų sudėties pakeitimo:

ENVI komitetas: Dan-Ştefan Motreanu vietoj Cristian-Silviu Buşoi

ITRE komitetas: Cristian-Silviu Buşoi vietoj Adina-Ioana Vălean

Šie sprendimai įsigalioja šiandien.


5. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijų tęsinys)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2019 11 27 protokolo 2 punktas)


5.1. Haitis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ir B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo ir Irena Joveva pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos Renew frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Isabella Adinolfi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák ir Julie Ward.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai), ji padėkojo Parlamentui už palaikymą visos jos kadencijos metu (pirmininkė jai perdavė Parlamento padėką).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 11 28 protokolo 8.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.12 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Klára DOBREV
Pirmininko pavaduotoja

6. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 11.33 val.


7. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno skyrimas

Pirmininkas pranešė, kad vadovaudamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/1725 53 straipsniu Pirmininkų sueiga 2019 m. lapkričio 28 d. savo posėdyje, po LIBE komiteto komiteto svarstymų patvirtino bendrą Parlamento ir Tarybos Wojciech Rafało Wiewiórowski kandidatūrą į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno postą.

Pirmininkas pasirašys skyrimo sprendimą kartu su einančiuoju Tarybos pirmininko pareigas.

°
° ° °

Kalbėjo Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold ir Sophia in 't Veld.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Laisvių padėtis Alžyre (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 ir B9-0199/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0193/2019

(keičia B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 ir B9-0199/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev ir Krzysztof Hetman, PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri ir Raphaël Glucksmann, S&D frakcijos vardu;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers ir Bert-Jan Ruissen, ECR frakcijos vardu.

Priimta (P9_TA(2019)0072)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0195/2019 anuliuotas.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)


8.2. Kuba, José Daniel Ferrer atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 ir B9-0213/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0200/2019

(keičia B9-0200/2019, B9-0202/2019 ir B9-0213/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman ir Antonio López-Istúriz White, PPE frakcijos vardu;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch ir Tomasz Piotr Poręba, ECR frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P9_TA(2019)0073)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0205/2019, B9-0207/2019 ir B9-0210/2019 anuliuoti.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)


8.3. Haitis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ir B9-0223/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0214/2019

(keičia B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 ir B9-0223/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman ir Antonio López-Istúriz White, PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, S&D frakcijos vardu;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu;

—   Ernest Urtasun, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ruža Tomašić, ECR frakcijos vardu

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz ir Stelios Kouloglou, GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Assita Kanko ir Fabio Massimo Castaldo.

Priimta (P9_TA(2019)0074)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)


8.4. ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo (rekomendacija) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2019)0075)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)


8.5. ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014) [2019/0142M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0076)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)


8.6. Padėtis Bolivijoje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. lapkričio 13 d. (2019 11 13 protokolo 20 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík ir Paulo Rangel, PPE frakcijos vardu, dėl padėties Bolivijoje (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner ir Marie Toussaint, Verts/ALE frakcijos vardu, dėl padėties Bolivijoje (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch ir Valdemar Tomaševski, ECR frakcijos vardu, dėl padėties Bolivijoje (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo ir Idoia Villanueva Ruiz, GUE/NGL frakcijos vardu, dėl padėties Bolivijoje (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu, dėl padėties Bolivijoje (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, S&D frakcijos vardu, dėl padėties Bolivijoje (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0187/2019

(keičia B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 ir B9-0192/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary ir Paulo Rangel, PPE frakcijos vardu;

—   Javi López ir Kati Piri, S&D frakcijos vardu;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki ir Raffaele Fitto, ECR frakcijos vardu.

Priimta (P9_TA(2019)0077)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0188/2019 ir B9-0190/2019 anuliuoti.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)


8.7. Kritinė klimato ir aplinkos padėtis (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. lapkričio 25 d. (2019 11 25 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Pascal Canfin ir Nils Torvalds, RENEW frakcijos vardu, dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri ir Gwendoline Delbos-Corfield, Verts/ALE frakcijos vardu, dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli ir Jytte Guteland, S&D frakcijos vardu, dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, PPE frakcijos vardu, dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska ir Anna Zalewska, ECR frakcijos vardu, dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re ir Simona Baldassarre, ID frakcijos vardu, dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee ir Anne-Sophie Pelletier, GUE/NGL frakcijos vardu, dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0209/2019

(keičia B9-0209/2019, B9-0212/2019 ir B9-0220/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Miriam Dalli ir Jytte Guteland, S&D frakcijos vardu;

—   Pascal Canfin ir Nils Torvalds, RENEW frakcijos vardu;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo ir Eugenia Rodríguez Palop, GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P9_TA(2019)0078)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 ir B9-0218/2019 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Manuel Bompard.

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)


8.8. 2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0174/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0079)

Kalbėjo:

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska ir Marc Tarabella.

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)


8.9. ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. lapkričio 25 d. (2019 11 25 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa ir Zdzisław Krasnodębski, ECR frakcijos vardu, dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz ir Frances Fitzgerald, PPE frakcijos vardu, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut ir Robert Biedroń, S&D frakcijos vardu, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese ir Chrysoula Zacharopoulou, RENEW frakcijos vardu, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield ir Marie Toussaint, Verts/ALE frakcijos vardu, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou ir Marisa Matias, GUE/NGL frakcijos vardu, dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David ir Isabella Tovaglieri, ID frakcijos vardu, dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0224/2019

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B9-0225/2019

Priimta (P9_TA(2019)0080)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0226/2019 anuliuotas.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)


8.10. Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. lapkričio 25 d. (2019 11 25 protokolo 18 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius ir Michael Gahler, PPE frakcijos vardu, dėl naujausių Rusijos Federacijos veiksmų, nukreiptų prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky ir Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu, dėl naujausių Rusijos Federacijos veiksmų, nukreiptų prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski ir Veronika Vrecionová, ECR frakcijos vardu, dėl naujausių Rusijos Federacijos veiksmų, nukreiptų prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas ir Vilija Blinkevičiūtė, S&D frakcijos vardu, dėl naujausių Rusijos Federacijos veiksmų, nukreiptų prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu, dėl naujausių Rusijos Federacijos veiksmų, nukreiptų prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0182/2019

(keičia B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 ir B9-0186/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius ir Michael Gahler, PPE frakcijos vardu;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė ir Sven Mikser, S&D frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu ir Marie-Pierre Vedrenne, RENEW frakcijos vardu;

—   Sergey Lagodinsky ir Tineke Strik, Bronis Ropė, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová ir Jacek Saryusz-Wolski, ECR frakcijos vardu.

Priimta (P9_TA(2019)0081)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)


8.11. Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. lapkričio 26 d. (2019 11 26 protokolo 16 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį, siekiant užbaigti diskusijas:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen ir Carlo Fidanza, ECR frakcijos vardu, dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, S&D frakcijos vardu, dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr ir Benoît Lutgen, PPE frakcijos vardu, dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne ir Jordi Cañas, RENEW frakcijos vardu, dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, Verts/ALE frakcijos vardu, dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz ir Eugenia Rodríguez Palop, GUE/NGL frakcijos vardu, dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton ir Mara Bizzotto, ID frakcijos vardu, dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B9-0197/2019

(keičia RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 ir RC-B9-0203/2019):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander ir Norbert Lins, PPE frakcijos vardu;

—   Paolo De Castro ir Clara Aguilera, S&D frakcijos vardu;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne ir Jordi Cañas, RENEW frakcijos vardu;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini ir Carlo Fidanza, ECR frakcijos vardu,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli ir Dino Giarrusso.

Priimta (P9_TA(2019)0082)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B9-0204/2019, B9-0206/2019 ir B9-0208/2019 anuliuoti.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)


8.12. PPO apeliacinio komiteto krizė (balsavimas)

Diskusijos vyko 2019 m. lapkričio 25 d. (2019 11 26 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį.

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, au nom de la commission INTA, dėl PPO apeliacinio komiteto krizės (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0083)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)


8.13. Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0175/2019

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2019)0084)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki paaiškinimų dėl balsavimo laiko.)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(trečiadienio, 2019 m. lapkričio 27 d., balsuoti skirtas laikas)

Komisijos rinkimai

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten ir Judith Bunting.

Pranešimas: Monika Hohlmeier ir Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil ir Veronika Vrecionová.

(ketvirtadienio, 2019 m. lapkričio 28 d., balsuoti skirtas laikas)

Padėtis Bolivijoje - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Kritinė klimato ir aplinkos padėtis - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland ir Younous Omarjee.

2019 m. JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencija (COP 25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki ir Seán Kelly.

ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos ir kitos kovos su smurtu dėl lyties priemonės - B9-0224/2019 ir B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer ir Seán Kelly.

Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka ir Jiří Pospíšil.

Priemonės, skirtos PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki ir Michaela Šojdrová.

PPO apeliacinio komiteto krizė - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Vykstančios derybos dėl naujo ES ir AKR partnerystės susitarimo - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.25 val.)


PIRMININKAVO: Dita CHARANZOVÁ
Pirmininko pavaduotoja

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. 0800 - klientų aptarnavimo numeris (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000037/2019), kurį pateikė Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein ir Edina Tóth, PPE frakcijos vardu, Komisijai: 0800-ieji klientų aptarnavimo numeriai (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab pateikė klausimą.

Mariya Gabriel (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Róża Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Miapetra Kumpula-Natri S&D frakcijos vardu, Adam Bielan ECR frakcijos vardu, ir Angel Dzhambazki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly.

Kalbėjo Mariya Gabriel.

Diskusijos baigtos.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) kitų institucijų

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

DEVE, BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros Serbijos Respublikoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Tarptautinė konvencija dėl Atlanto tunų apsaugos, sudarymo Europos Sąjungos vardu (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI

2) Parlamento narių

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų teroristinių išpuolių ES rizikos (B9-0163/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (B9-0164/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl patalinių blakių problemos Europoje (B9-0165/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Paolo Borchia. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendro leistino iš medienos produktų išsiskiriančio formaldehido kiekio nustatymo Europos lygmeniu (B9-0173/2019)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ITRE


15. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 9 ir 10 dalis peticijos 0967-19–1106-19 buvo įtrauktos į registrą 2019 m. lapkričio 26 d. ir persiųstos atsakingam komitetui.

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 15 dalį 2019 m. lapkričio 26 d. atsakingam komitetui perdavė Europos Parlamento gautas peticijas, pateiktas fizinių ar juridinių asmenų, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai ir negyvena jokioje valstybėje narėje ar neturi joje registruotos buveinės.


16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Pranešimai su ne teisėkūros pasiūlymais dėl rezoliucijų pagal pritarimo procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 2 dalis)

(Gavus Komitetų pirmininkų sueigos pranešimą 2019 m. spalio 22 d.)

INTA komitetas

- ES ir JAV susitarimas dėl aukštos kokybės galvijienos importo tarifinės kvotos dalies skyrimo (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(Nuomonė: AGRI)


17. Šio posėdžio protokolo tvirtinimas ir priimtų tekstų perdavimas

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 3 dalimi, šio posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui pritarus, per šią mėnesinę sesiją priimti tekstai bus išsiųsti adresatams.


18. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2019 m. gruodžio 16 d. 2019 m. gruodžio 19 d..


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.22 val.


20. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Leista nedalyvauti:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Atnaujinta: 2021 m. vasario 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika