Indekss 
Protokols
XML 205kPDF 311kWORD 83k
Ceturtdiena, 2019. gada 28. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Mežu un vides aizstāvju aizsardzība Eiropas Savienībā (debates)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
3.1.Stāvoklis brīvību jomā Alžīrijā
  
3.2.Kuba, Jose Daniel Ferrer lieta
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)
  
5.1.Haiti
 6.Sēdes atsākšana
 7.Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja iecelšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Stāvoklis brīvību jomā Alžīrijā (balsošana)
  
8.2.Kuba, Jose Daniel Ferrer lieta (balsošana)
  
8.3.Haiti (balsošana)
  
8.4.ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (ieteikums) *** (balsošana)
  
8.5.ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (rezolūcija) (balsošana)
  
8.6.Stāvoklis Bolīvijā (balsošana)
  
8.7.Ārkārtas situācija klimata un vides jomā (balsošana)
  
8.8.ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) (balsošana)
  
8.9.ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai (balsošana)
  
8.10.Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (balsošana)
  
8.11.Pasākumi nolūkā novērst "Airbus" strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (balsošana)
  
8.12.PTO Apelācijas institūcijas krīze (balsošana)
  
8.13.Pašreizējās sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.0800 — klientu apkalpošanas numurs (debates)
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Lūgumraksti
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana
 18.Nākamo sēžu datumi
 19.Sēdes slēgšana
 20.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Mežu un vides aizstāvju aizsardzība Eiropas Savienībā (debates)

Komisijas paziņojums: Mežu un vides aizstāvju aizsardzība Eiropas Savienībā (2019/2939(RSP)).

Neven Mimica (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Daniel Buda PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos Renew grupas vārdā, Marie Toussaint Verts/ALE grupas vārdā, Aurelia Beigneux ID grupas vārdā, Andrey Slabakov ECR grupas vārdā, Petros Kokkalis GUE/NGL grupas vārdā, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel un Nicolás González Casares, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen un Mick Wallace.

Uzstājās Neven Mimica.

Debates tika slēgtas.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 27.11.2019. protokola 2. punkts.)


3.1. Stāvoklis brīvību jomā Alžīrijā

Rezolūciju priekšlikumi B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 un B9-0199/2019 (2019/2927(RSP)).

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta un Charlie Weimers iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Lukas Mandl PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Phil Bennion Renew grupas vārdā, Salima Yenbou Verts/ALE grupas vārdā, Gilbert Collard ID grupas vārdā, Bert-Jan Ruissen ECR grupas vārdā, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba un Jérôme Rivière.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly un Loucas Fourlas.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētājas vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.11.2019. protokola 8.1. punkts.


3.2. Kuba, Jose Daniel Ferrer lieta

Rezolūciju priekšlikumi B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 un B9-0213/2019 (2019/2929(RSP)).

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda un Dita Charanzová iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Maria Arena S&D grupas vārdā, Javier Nart Renew grupas vārdā, Guido Reil ID grupas vārdā un Lefteris Nikolaou-Alavanos, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Nicola BEER
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira un Clare Daly.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētājas vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.11.2019. protokola 8.2. punkts.

(Debašu turpinājums: 28.11.2019. protokola 5. punkts.)


4. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis turpmāk minētos PPE grupas lēmumus, ar ko groza komiteju un delegāciju sastāvu.

ENVI komiteja: Dan-Ştefan Motreanu aizstāj Cristian-Silviu Buşoi.

ITRE komiteja: Cristian-Silviu Buşoi aizstāj Adina-Ioana Vălean.

Šie lēmumi stājas spēkā šajā dienā.


5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debašu turpinājums)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 27.11.2019. protokola 2. punkts.)


5.1. Haiti

Rezolūciju priekšlikumi B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 un B9-0223/2019 (2019/2928(RSP)).

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo un Irena Joveva iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Neena Gill S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos Renew grupas vārdā un Isabella Adinolfi, pie grupām nepiederoša deputāte.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák un Julie Ward.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētājas vietniece / Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos), kura pateicās Parlamentam par atbalstu, ko no tā ir saņēmusi visā savu pilnvaru laikā (sēdes vadītāja Parlamenta vārdā viņai pateicās).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.11.2019. protokola 8.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.12 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Klára DOBREV
Priekšsēdētāja vietniece

6. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 11.33.


7. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja iecelšana

Sēdes vadītājs paziņoja, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulas (ES) 2018/1725 53. pantu Priekšsēdētāju konference savā 2019. gada 28. novembra sanāksmē pēc apspriešanās ar LIBE komiteju apstiprināja Padomes un Parlamenta kopīgu Wojciech Rafał Wiewiórowski iecelšanu Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja amatā.

Priekšsēdētājs kopīgi ar pašreizējo Padomes priekšsēdētāju parakstīs lēmumu par iecelšanu.

°
° ° °

Uzstājās Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold un Sophia in 't Veld.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Stāvoklis brīvību jomā Alžīrijā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 un B9-0199/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0193/2019

(aizstāj B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 un B9-0199/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev un Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri un Raphaël Glucksmann S&D grupas vārdā;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers un Bert-Jan Ruissen ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2019)0072).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0195/2019 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)


8.2. Kuba, Jose Daniel Ferrer lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 un B9-0213/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0200/2019

(aizstāj B9-0200/2019, B9-0202/2019 un B9-0213/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman un Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P9_TA(2019)0073).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0205/2019, B9-0207/2019 un B9-0210/2019 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)


8.3. Haiti (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 un B9-0223/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0214/2019

(aizstāj B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 un B9-0223/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman un Antonio López-Istúriz White PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri, Norbert Neuser S&D grupas vārdā;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā;

—   Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ruža Tomašić ECR grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā;

—   Assita Kanko un Fabio Massimo Castaldo.

Pieņemts (P9_TA(2019)0074).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)


8.4. ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (ieteikums) *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Bernd Lange (A9-0038/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P9_TA(2019)0075).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)


8.5. ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014) [2019/0142M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Bernd Lange (A9-0037/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0076).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)


8.6. Stāvoklis Bolīvijā (balsošana)

Debates notika 2019. gada 13. novembrī (13.11.2019. protokola 20. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík un Paulo Rangel PPE grupas vārdā par stāvokli Bolīvijā (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner un Marie Toussaint Verts/ALE grupas vārdā par stāvokli Bolīvijā (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā par stāvokli Bolīvijā (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo un Idoia Villanueva Ruiz GUE/NGL grupas vārdā par stāvokli Bolīvijā (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā par stāvokli Bolīvijā (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López S&D grupas vārdā par stāvokli Bolīvijā (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0187/2019

(aizstāj B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 un B9-0192/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary un Paulo Rangel PPE grupas vārdā;

—   Javi López un Kati Piri S&D grupas vārdā;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki un Raffaele Fitto ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2019)0077).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0188/2019 un B9-0190/2019 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)


8.7. Ārkārtas situācija klimata un vides jomā (balsošana)

Debates notika 2019. gada 25. novembrī (25.11.2019. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Pascal Canfin un Nils Torvalds grupas “Renew” vārdā – par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri un Gwendoline Delbos-Corfield Verts/ALE grupas vārdā – par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli un Jytte Guteland S&D grupas vārdā – par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese PPE grupas vārdā – par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska un Anna Zalewska ECR grupas vārdā – par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re un Simona Baldassarre ID grupas vārdā – par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee un Anne-Sophie Pelletier GUE/NGL grupas vārdā – par ārkārtas situāciju klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0209/2019

(aizstāj B9-0209/2019, B9-0212/2019 un B9-0220/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Miriam Dalli un Jytte Guteland S&D grupas vārdā;

—   Pascal Canfin un Nils Torvalds grupas “Renew” vārdā;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo un Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2019)0078).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 un B9-0218/2019 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Manuel Bompard.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)


8.8. ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0174/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0079).

Uzstāšanās

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska un Marc Tarabella.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)


8.9. ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai (balsošana)

Debates notika 2019. gada 25. novembrī (25.11.2019. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa un Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā par ES pievienošanos Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm novēršanu un apkarošanu (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz un Frances Fitzgerald PPE grupas vārdā, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut un Robert Biedroń S&D grupas vārdā, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese un Chrysoula Zacharopoulou grupas “Renew” vārdā, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield un Marie Toussaint Verts/ALE grupas vārdā, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā par ES pievienošanos Stambulas konvencijai un citiem pasākumiem ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David un Isabella Tovaglieri ID grupas vārdā par ES pievienošanos Stambulas konvencijai un citiem pasākumiem ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0224/2019

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B9-0225/2019

Pieņemts (P9_TA(2019)0080).

(Rezolūcijas priekšlikums B9-0226/2019 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)


8.10. Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (balsošana)

Debates notika 2019. gada 25. novembrī (25.11.2019. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius un Michael Gahler PPE grupas vārdā par Krievijas Federācijas nesenajām darbībām pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā par Krievijas Federācijas nesenajām darbībām pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski un Veronika Vrecionová ECR grupas vārdā par Krievijas Federācijas nesenajām darbībām pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas un Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā par Krievijas Federācijas nesenajām darbībām pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā par Krievijas Federācijas nesenajām darbībām pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0182/2019

(aizstāj B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 un B9-0186/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius un Michael Gahler PPE grupas vārdā;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė un Sven Mikser S&D grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu un Marie-Pierre Vedrenne grupas “Renew” vārdā;

—   Sergey Lagodinsky un Tineke Strik, Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová un Jacek Saryusz-Wolski ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P9_TA(2019)0081).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)


8.11. Pasākumi nolūkā novērst "Airbus" strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (balsošana)

Debates notika 2019. gada 26. novembrī (26.11.2019. protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas iesniedzami saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu, noslēdzot debates:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen un Carlo Fidanza ECR grupas vārdā par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro S&D grupas vārdā par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr un Benoît Lutgen PPE grupas vārdā par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne un Jordi Cañas grupas “Renew” vārdā par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau Verts/ALE grupas vārdā par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz un Eugenia Rodríguez Palop GUE/NGL grupas vārdā par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton un Mara Bizzotto ID grupas vārdā par pasākumiem nolūkā novērst “Airbus” strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B9-0197/2019

(aizstāj RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 un RC-B9-0203/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander un Norbert Lins PPE grupas vārdā;

—   Paolo De Castro un Clara Aguilera S&D grupas vārdā;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne un Jordi Cañas grupas “Renew” vārdā;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini un Carlo Fidanza ECR grupas vārdā,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli un Dino Giarrusso.

Pieņemts (P9_TA(2019)0082).

(Rezolūciju priekšlikumi B9-0204/2019, B9-0206/2019 un B9-0208/2019 vairs nav spēkā.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)


8.12. PTO Apelācijas institūcijas krīze (balsošana)

Debates notika 2019. gada 25. novembrī (26.11.2019. protokola 17. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā.

—   Anna-Michelle Asimakopoulou INTA komitejas vārdā par PTO Apelācijas institūcijas krīzi (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0083).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)


8.13. Pašreizējās sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B9-0175/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2019)0084).
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, gaidot balsojumu skaidrojumus.)


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 194. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(Trešdienas, 2019. gada 27. novembra, balsošanas laiks.)

Komisijas ievēlēšana

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten un Judith Bunting

Monika Hohlmeier un Eider Gardiazabal Rubial ziņojums - A9-0035/2019

Jan Zahradil un Veronika Vrecionová

(Ceturtdienas, 2019. gada 28. novembra, balsošanas laiks.)

Stāvoklis Bolīvijā - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil

Ārkārtas situācija klimata un vides jomā - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland un Younous Omarjee

ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki un Seán Kelly

ES pievienošanās Stambulas konvencijai un citi pasākumi ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai - B9-0224/2019 un B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer un Seán Kelly

Krievijas Federācijas nesenās darbības pret Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem, kas iesaistīti 1991. gada 13. janvārī Viļņā notikušo traģisko notikumu izmeklēšanā - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka un Jiří Pospíšil

Pasākumi nolūkā novērst "Airbus" strīdā pieņemtā PTO nolēmuma ietekmi uz Eiropas lauksaimniecību - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki un Michaela Šojdrová

PTO Apelācijas institūcijas krīze - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling

Pašreizējās sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu - B9-0175/2019

Billy Kelleher


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.25.)


SĒDI VADA: Dita CHARANZOVÁ
Priekšsēdētāja vietniece

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. 0800 — klientu apkalpošanas numurs (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000037/2019) un kuru uzdeva Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein un Edina Tóth PPE grupas vārdā Komisijai: Klientu apkalpošanas tālruņu numuri 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP)).

Andreas Schwab izvērsa jautājumu.

Mariya Gabriel (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Róża Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā, Miapetra Kumpula-Natri S&D grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā un Angel Dzhambazki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly.

Uzstājās Mariya Gabriel.

Debates tika slēgtas.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Citas iestādes

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku (13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbijas Republiku par darbībām, ko Serbijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (15581/2018 – C9-0180/2019 – 2018/0409(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu (13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

2. Deputāti

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu teroristu uzbrukumu risku Eiropas Savienībā (B9-0163/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Dominique Bilde. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sarunu ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju sākšanu (B9-0164/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Joëlle Mélin. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par gultas blakšu izplatīšanos Eiropā (B9-0165/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Paolo Borchia. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienotas Eiropas robežvērtības ieviešanu formaldehīda emisijai no koksnes izstrādājumiem (B9-0173/2019).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE


15. Lūgumraksti

Lūgumrakstus Nr. 0967-19 līdz 1106-19 vispārējā reģistrā iekļāva 2019. gada 26. novembrī, un saskaņā ar Reglamenta 226. panta 9. un 10. punktu tos nodeva atbildīgajai komitejai.

Priekšsēdētājs 2019. gada 26. novembrī saskaņā ar Reglamenta 226. panta 15. punkta noteikumiem ir nosūtījis atbildīgajai komitejai lūgumrakstus, ko Eiropas Parlamentam iesniegušas fiziskas vai juridiskas personas, kuras nav Eiropas Savienības pilsoņi un kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai juridiskā adrese nav kādā no dalībvalstīm.


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Ziņojumi, kuros iekļauti nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumi (apstiprināšanas procedūra) (Reglamenta 105. panta 2. punkts)

(Saskaņā ar Komiteju priekšsēdētāju konferences 2019. gada 22. oktobra paziņojumu)

INTA komiteja

- ES un ASV nolīgums, ar kuru iedala daļu no tarifa likmes kvotas augstas kvalitātes liellopu gaļas importam (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(atzinums: AGRI)


17. Šīs sēdes protokola apstiprināšana un pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 202. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka šajā sesijā pieņemtos tekstus no šī brīža nosūtīs tajos minētajiem adresātiem.


18. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2019. gada 16. decembra līdz 2019. gada 19. decembrim.


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.22.


20. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Attaisnoti nepiedalās:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 17. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika