Index 
Notulen
XML 195kPDF 310kWORD 83k
Donderdag 28 november 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Bescherming van bos- en milieuactivisten in de EU (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
3.1.Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije
  
3.2.Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer
 4.Samenstelling commissies en delegaties
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  
5.1.Haïti
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Benoeming van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 8.Stemmingen
  
8.1.Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije (stemming)
  
8.2.Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer (stemming)
  
8.3.Haïti (stemming)
  
8.4.Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (aanbeveling) *** (stemming)
  
8.5.Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie) (stemming)
  
8.6.De situatie in Bolivia (stemming)
  
8.7.Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (stemming)
  
8.8.VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) (stemming)
  
8.9.Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd geweld (stemming)
  
8.10.Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius (stemming)
  
8.11.Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (stemming)
  
8.12.De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie (stemming)
  
8.13.Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Klantenservicenummer 0800 (debat)
 14.Ingekomen stukken
 15.Verzoekschriften
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten
 18.Rooster van de volgende vergaderingen
 19.Sluiting van de vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 9.00 uur geopend.


2. Bescherming van bos- en milieuactivisten in de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: Bescherming van bos- en milieuactivisten in de EU (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Buda, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, Marie Toussaint, namens de Verts/ALE-Fractie, Aurelia Beigneux, namens de ID-Fractie, Andrey Slabakov, namens de ECR-Fractie, Petros Kokkalis, namens de GUE/NGL-Fractie, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, en Nicolás González Casares, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen en Mick Wallace.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 27.11.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije

Ontwerpresoluties B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 en B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta en Charlie Weimers lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Lukas Mandl, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Phil Bennion, namens de Renew-Fractie, Salima Yenbou, namens de Verts/ALE-Fractie, Gilbert Collard, namens de ID-Fractie, Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba en Jérôme Rivière.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly en Loucas Fourlas.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 28.11.2019.


3.2. Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer

Ontwerpresoluties B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 en B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda en Dita Charanzová lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, Javier Nart, namens de Renew-Fractie, Guido Reil, namens de ID-Fractie, en Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Nicola BEER
Ondervoorzitter

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira en Clare Daly.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 28.11.2019.

(verloop van debatten: punt 5 van de notulen van 28.11.2019)


4. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende besluiten tot wijziging van de samenstelling van de commissies en delegaties ontvangen:

commissie ENVI: Dan-Ştefan Motreanu in plaats van Cristian-Silviu Buşoi

commissie ITRE: Cristian-Silviu Buşoi in plaats van Adina-Ioana Vălean

Deze besluiten worden vandaag van kracht.


5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 27.11.2019 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Haïti

Ontwerpresoluties B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 en B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo en Irena Joveva lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, namens de Renew-Fractie, en Isabella Adinolfi, niet-fractiegebonden lid.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid), die het Parlement bedankt voor de steun die het haar verleend heeft gedurende haar mandaat (de Voorzitter bedankt haar namens het Parlement).

Het debat is gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 28.11.2019.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.12 uur geschorst.)


VOORZITTER: Klára DOBREV
Ondervoorzitter

6. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 11.33 uur hervat.


7. Benoeming van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters, overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EE) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018, in haar vergadering van 28 november 2019, en naar aanleiding van de beraadslagingen in de commissie LIBE, de gezamenlijke voordracht van het Parlement en de Raad voor de benoeming van Wojciech Rafał Wiewiórowski, tot Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft goedgekeurd.

De Voorzitter zal samen met de fungerend voorzitter van de Raad overgaan tot de ondertekening van het voordrachtsbesluit.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold en Sophia in 't Veld.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Situatie op het gebied van vrijheden in Algerije (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 en B9-0199/2019

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0193/2019

(ter vervanging van B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 en B9-0199/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev en Krzysztof Hetman, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri en Raphaël Glucksmann, namens de S&D-Fractie;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers en Bert-Jan Ruissen, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0072)

(Ontwerpresolutie B9-0195/2019 komt te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)


8.2. Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 en B9-0213/2019

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0200/2019

(ter vervanging van B9-0200/2019, B9-0202/2019 en B9-0213/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman en Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch en Tomasz Piotr Poręba, namens de ECR-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2019)0073)

(Ontwerpresoluties B9-0205/2019, B9-0207/2019 en B9-0210/2019 komen te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)


8.3. Haïti (stemming)

Ontwerpresoluties B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 en B9-0223/2019

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0214/2019

(ter vervanging van B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 en B9-0223/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman en Antonio López-Istúriz White, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Assita Kanko en Fabio Massimo Castaldo.

Aangenomen (P9_TA(2019)0074)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)


8.4. Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (aanbeveling) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2019)0075)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)


8.5. Overeenkomst EU-VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) [2019/0142M(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0076)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)


8.6. De situatie in Bolivia (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 13 november 2019 (punt 20 van de notulen van 13.11.2019).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík en Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner en Marie Toussaint, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo en Idoia Villanueva Ruiz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, over de situatie in Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0187/2019

(ter vervanging van B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 en B9-0192/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary en Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie;

—   Javi López en Kati Piri, namens de S&D-Fractie;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0077)

(Ontwerpresoluties B9-0188/2019 en B9-0190/2019 komen te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)


8.7. Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 november 2019 (punt 14 van de notulen van 25.11.2019).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Pascal Canfin en Nils Torvalds, namens de Renew-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri en Gwendoline Delbos-Corfield, namens de Verts/ALE-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, namens de PPE-Fractie, over de urgente situatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska en Anna Zalewska, namens de ECR-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re en Simona Baldassarre, namens de ID-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee en Anne-Sophie Pelletier, namens de GUE/NGL-Fractie, over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0209/2019

(ter vervanging van B9-0209/2019, B9-0212/2019 en B9-0220/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Miriam Dalli en Jytte Guteland, namens de S&D-Fractie;

—   Pascal Canfin en Nils Torvalds, namens de Renew-Fractie;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo en Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0078)

(Ontwerpresoluties B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 en B9-0218/2019 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Manuel Bompard.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)


8.8. VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) (stemming)

Ontwerpresolutie B9-0174/2019

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0079)

Het woord werd gevoerd door:

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska en Marc Tarabella.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)


8.9. Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd geweld (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 november 2019 (punt 15 van de notulen van 25.11.2019).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa en Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz en Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut en Robert Biedroń, namens de S&D-Fractie, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese en Chrysoula Zacharopoulou, namens de Renew-Fractie, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield en Marie Toussaint, namens de Verts/ALE-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David en Isabella Tovaglieri, namens de ID-Fractie, over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE B9-0224/2019

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B9-0225/2019

Aangenomen (P9_TA(2019)0080)

(Ontwerpresolutie B9-0226/2019 komt te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)


8.10. Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 november 2019 (punt 18 van de notulen van 25.11.2019).

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius en Michael Gahler, namens de PPE-Fractie, over recente acties van de Russische Federatie gericht tegen Litouwse rechters, openbare aanklagers en onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen op 13 januari 1991 in Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over recente acties van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, officieren van justitie en onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen op 13 januari 1991 in Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski en Veronika Vrecionová, namens de ECR-Fractie, over recente acties van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, officieren van justitie en onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen op 13 januari 1991 in Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas en Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, over recente acties van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, officieren van justitie en onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen op 13 januari 1991 in Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie, over recente acties van de Russische Federatie gericht tegen Litouwse rechters, aanklagers en onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen op 13 januari 1991 in Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0182/2019

(ter vervanging van B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 en B9-0186/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius en Michael Gahler, namens de PPE-Fractie;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė en Sven Mikser, namens de S&D-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu en Marie-Pierre Vedrenne, namens de Renew-Fractie;

—   Sergey Lagodinsky en Tineke Strik, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová en Jacek Saryusz-Wolski, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P9_TA(2019)0081)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)


8.11. Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 26 november 2019 (punt 16 van de notulen van 26.11.2019).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement, tot afsluiting van het debat:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen en Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr en Benoît Lutgen, namens de PPE-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne en Jordi Cañas, namens de Renew-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, namens de Verts/ALE-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz en Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton en Mara Bizzotto, namens de ID-Fractie, over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Gewone meerderheid)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B9-0197/2019

(ter vervanging van RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 en RC-B9-0203/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander en Norbert Lins, namens de PPE-Fractie;

—   Paolo De Castro en Clara Aguilera, namens de S&D-Fractie;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne en Jordi Cañas, namens de Renew-Fractie;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini en Carlo Fidanza, namens de ECR-Fractie,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli en Dino Giarrusso.

Aangenomen (P9_TA(2019)0082)

(Ontwerpresoluties B9-0204/2019, B9-0206/2019 en B9-0208/2019 komen te vervallen.)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)


8.12. De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 november 2019 (punt 17 van de notulen van 26.11.2019).

Ontwerpresolutie tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, namens de commissie INTA, over de crisis van de WTO-Beroepsinstantie (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0083)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)


8.13. Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS (stemming)

Ontwerpresolutie B9-0175/2019

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P9_TA(2019)0084)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

(De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst in afwachting van de stemverklaringen.)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 194 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 27 november 2019)

Verkiezing van de Commissie

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten en Judith Bunting.

Verslag Monika Hohlmeier en Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil en Veronika Vrecionová.

(Stemmingen van donderdag 28 november 2019)

De situatie in Bolivia - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland en Younous Omarjee.

VN-klimaatconferentie 2019 (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki en Seán Kelly.

Toetreding EU tot het Verdrag van Istanbul en overige maatregelen ter bestrijding van gendergebaseerd geweld - B9-0224/2019 en B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer en Seán Kelly.

Recente maatregelen van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, aanklagers en speurders die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka en Jiří Pospíšil.

Maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki en Michaela Šojdrová.

De crisis bij de WTO-Beroepsinstantie - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst EU-ACS - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.25 uur geschorst.)


VOORZITTER: Dita CHARANZOVÁ
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Klantenservicenummer 0800 (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000037/2019) van Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein en Edina Tóth, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Gratis 0800-servicenummers (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab licht de vraag toe.

Mariya Gabriel (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Róża Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Miapetra Kumpula-Natri, namens de S&D-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, en Angel Dzhambazki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel.

Het debat wordt gesloten.


14. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van andere instellingen

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië uitvoert (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

PECH

advies :

ENVI

2) van de leden

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het risico van nieuwe terroristische aanslagen in de EU (B9-0163/2019)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over het openen van de onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië (B9-0164/2019)

verwezen naar

bevoegd :

AFET

- Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de plaag van de bedwants in Europa (B9-0165/2019)

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

- Paolo Borchia. Ontwerpresolutie over de invoering van een eenduidige Europese emissiegrenswaarde voor formaldehyde in producten op houtbasis (B9-0173/2019)

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ITRE


15. Verzoekschriften

Verzoekschriften 0967-19 tot en met 1106-19 zijn ingeschreven in het algemene register op 26 november 2019, en zijn doorgestuurd naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 226, leden 9 en 10, van het Reglement.

De Voorzitter heeft op 26 november 2019 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 226, lid 15, van het Reglement, naar de bevoegde commissie verwezen.


16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Verslagen met niet-wetgevingsontwerpresoluties in het kader van de goedkeuringsprocedure (artikel 105, lid 2, van het Reglement)

(Ingevolge de kennisgeving van de Conferentie van commissievoorzitters 22 oktober 2019)

commissie INTA

- Overeenkomst tussen de EU en de VS over de toewijzing van een aandeel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(advies: AGRI)


17. Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en verzending van de aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 202, lid 3, van het Reglement worden de notulen van deze vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement aan het begin van de volgende vergadering.

Met instemming van het Parlement worden de tijdens deze vergaderperiode aangenomen teksten nu aan de ontvangers toegezonden.


18. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 16 december 2019 t/m 19 december 2019.


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.22 uur gesloten.


20. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Verontschuldigd:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Laatst bijgewerkt op: 17 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid