Indeks 
Protokół
XML 195kPDF 312kWORD 83k
Czwartek, 28 listopada 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ochrona obrońców lasów i środowiska w UE (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
3.1.Poszanowanie swobód w Algierii
  
3.2.Kuba, sprawa José Daniela Ferrera
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)
  
5.1.Haiti
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Mianowanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
 8.Głosowanie
  
8.1.Poszanowanie swobód w Algierii (głosowanie)
  
8.2.Kuba, sprawa José Daniela Ferrera (głosowanie)
  
8.3.Haiti (głosowanie)
  
8.4.Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (zalecenie) *** (głosowanie)
  
8.5.Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja) (głosowanie)
  
8.6.Sytuacja w Boliwii (głosowanie)
  
8.7.Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (głosowanie)
  
8.8.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (głosowanie)
  
8.9.Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (głosowanie)
  
8.10.Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (głosowanie)
  
8.11.Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (głosowanie)
  
8.12.Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (głosowanie)
  
8.13.Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Obsługa klienta pod numerem 0800 (debata)
 14.Składanie dokumentów
 15.Petycje
 16.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 17.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Zamknięcie posiedzenia
 20.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Ochrona obrońców lasów i środowiska w UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Ochrona obrońców lasów i środowiska w UE (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Daniel Buda w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew, Marie Toussaint w imieniu grupy Verts/ALE, Aurelia Beigneux w imieniu grupy ID, Andrey Slabakov w imieniu grupy ECR, Petros Kokkalis w imieniu grupy GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, i Nicolás González Casares, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Budę.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen i Mick Wallace.

Głos zabrał Neven Mimica.

Debata została zamknięta.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 27.11.2019)


3.1. Poszanowanie swobód w Algierii

Projekty rezolucji B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 i B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta i Charlie Weimers przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Lukas Mandl w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Phil Bennion w imieniu grupy Renew, Salima Yenbou w imieniu grupy Verts/ALE, Gilbert Collard w imieniu grupy ID, Bert-Jan Ruissen w imieniu grupy ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba i Jérôme Rivière.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly i Loucas Fourlas.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 28.11.2019.


3.2. Kuba, sprawa José Daniela Ferrera

Projekty rezolucji B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 i B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda i Dita Charanzová przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Maria Arena w imieniu grupy S&D, Javier Nart w imieniu grupy Renew, Guido Reil w imieniu grupy ID, i Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Nicola BEER
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira i Clare Daly.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 28.11.2019.

(Ciąg dalszy debat: pkt 5 protokołu z dnia 28.11.2019)


4. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujące decyzje zmieniające skład komisji i delegacji:

komisja ENVI: Dan-Ştefan Motreanu zamiast Cristiana-Silviu Buşoiego

komisja ITRE: Cristian-Silviu Buşoi zamiast Adiny-Ioany Vălean

Decyzje te wchodzą w życie z dniem dzisiejszym.


5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ciąg dalszy debaty)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 27.11.2019)


5.1. Haiti

Projekty rezolucji B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 i B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo i Irena Joveva przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos w imieniu grupy Renew i Isabella Adinolfi (niezrzeszona).

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák i Julie Ward.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa), która podziękowała Parlamentowi za wsparcie, jakiego udzielał jej podczas pełnienia przez nią mandatu (Przewodnicząca podziękowała wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel w imieniu Parlamentu).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 28.11.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.12 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Klára DOBREV
Wiceprzewodnicząca

6. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 11.33.


7. Mianowanie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. Konferencja Przewodniczących na posiedzeniu 28 listopada 2019 r., po obradach komisji LIBE, zatwierdziła wspólne mianowanie przez Parlament i Radę Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Przewodniczący podpisze decyzję o wspólnym mianowaniu wraz z urzędującym przewodniczącym Rady.

°
° ° °

Głos zabrali Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold i Sophia in 't Veld.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Poszanowanie swobód w Algierii (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 i B9-0199/2019

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0193/2019

(zastępujący B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 i B9-0199/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev i Krzysztof Hetman, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri i Raphaël Glucksmann, w imieniu grupy S&D;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers i Bert-Jan Ruissen, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2019)0072)

(Projekt rezolucji B9-0195/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)


8.2. Kuba, sprawa José Daniela Ferrera (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 i B9-0213/2019

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0200/2019

(zastępujący B9-0200/2019, B9-0202/2019 i B9-0213/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman i Antonio López-Istúriz White, w imieniu grupy PPE;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch i Tomasz Piotr Poręba, w imieniu grupy ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0073)

(Projekty rezolucji B9-0205/2019, B9-0207/2019 i B9-0210/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)


8.3. Haiti (głosowanie)

Projekty rezolucji B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 i B9-0223/2019

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0214/2019

(zastępujący B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 i B9-0223/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman i Antonio López-Istúriz White, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Assita Kanko i Fabio Massimo Castaldo.

Przyjęto (P9_TA(2019)0074)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)


8.4. Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (zalecenie) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2019)0075)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)


8.5. Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej ze zwierząt, którym nie podawano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii Europejskiej (2014) [2019/0142M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0076)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)


8.6. Sytuacja w Boliwii (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 13 listopada 2019 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.11.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík i Paulo Rangel, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner i Marie Toussaint, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo i Idoia Villanueva Ruiz, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Boliwii (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0187/2019

(zastępujący B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 i B9-0192/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary i Paulo Rangel, w imieniu grupy PPE;

—   Javi López i Kati Piri, w imieniu grupy S&D;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2019)0077)

(Projekty rezolucji B9-0188/2019 i B9-0190/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)


8.7. Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2019 r. (pkt 14 protokołu z dnia 25.11.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Pascal Canfin i Nils Torvalds, w imieniu grupy Renew, w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri i Gwendoline Delbos-Corfield, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D, w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, w imieniu grupy PPE, w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska i Anna Zalewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re i Simona Baldassarre, w imieniu grupy ID, w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee i Anne-Sophie Pelletier, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0209/2019

(zastępujący B9-0209/2019, B9-0212/2019 i B9-0220/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Miriam Dalli i Jytte Guteland, w imieniu grupy S&D;

—   Pascal Canfin i Nils Torvalds, w imieniu grupy Renew;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo i Eugenia Rodríguez Palop, w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P9_TA(2019)0078)

(Projekty rezolucji B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 i B9-0218/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Manuel Bompard.

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)


8.8. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0174/2019

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0079)

Wystąpienia

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska i Marc Tarabella.

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)


8.9. Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2019 r. (pkt 15 protokołu z dnia 25.11.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa i Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, w sprawie przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej) (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz i Frances Fitzgerald, w imieniu grupy PPE, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut i Robert Biedroń, w imieniu grupy S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese i Chrysoula Zacharopoulou, w imieniu grupy Renew, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield i Marie Toussaint, w imieniu grupy Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou i Marisa Matias, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przystąpienia UE do konwencji stambulskiej i innych środków przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David i Isabella Tovaglieri, w imieniu grupy ID, w sprawie przystąpienia UE do konwencji stambulskiej i innych środków przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI B9-0224/2019

Odrzucono

PROJEKT REZOLUCJI B9-0225/2019

Przyjęto (P9_TA(2019)0080)

(Projekt rezolucji B9-0226/2019 stał się bezprzedmiotowy.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)


8.10. Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 25.11.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius i Michael Gahler, w imieniu grupy PPE, w sprawie wszczętych niedawno przez Rosję postępowań przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie postępowań wszczętych przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski i Veronika Vrecionová, w imieniu grupy ECR, w sprawie wszczętych niedawno przez Federację Rosyjską postępowań przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas i Vilija Blinkevičiūtė, w imieniu grupy S&D, w sprawie postępowań wszczętych przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew, w sprawie postępowań wszczętych przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0182/2019

(zastępujący B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 i B9-0186/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius i Michael Gahler, w imieniu grupy PPE;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė i Sven Mikser, w imieniu grupy S&D;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu i Marie-Pierre Vedrenne, w imieniu grupy Renew;

—   Sergey Lagodinsky i Tineke Strik, Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová i Jacek Saryusz-Wolski, w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P9_TA(2019)0081)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)


8.11. Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 26 listopada 2019 r. (pkt 16 protokołu z dnia 26.11.2019).

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen i Carlo Fidanza, w imieniu grupy ECR, w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, w imieniu grupy S&D, w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr i Benoît Lutgen, w imieniu grupy PPE, w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne i Jordi Cañas, w imieniu grupy Renew, w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz i Eugenia Rodríguez Palop, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton i Mara Bizzotto, w imieniu grupy ID, w sprawie środków zaradczych dotyczących wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Wymagana zwykła większość)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B9-0197/2019

(zastępujący RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 i RC-B9-0203/2019):

złożony przez następujących posłów:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander i Norbert Lins, w imieniu grupy PPE;

—   Paolo De Castro i Clara Aguilera, w imieniu grupy S&D;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne i Jordi Cañas, w imieniu grupy Renew;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini i Carlo Fidanza, w imieniu grupy ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli i Dino Giarrusso.

Przyjęto (P9_TA(2019)0082)

(Projekty rezolucji B9-0204/2019, B9-0206/2019 i B9-0208/2019 stały się bezprzedmiotowe.)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)


8.12. Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2019 r. (pkt 17 protokołu z dnia 26.11.2019).

Projekt rezolucji składanej zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, w imieniu komisji INTA, w sprawie kryzysu w Organie Apelacyjnym WTO (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0083)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)


8.13. Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP (głosowanie)

Projekt rezolucji B9-0175/2019

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P9_TA(2019)0084)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na wyjaśnienia dotyczące głosowania.)


9. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu w rozumieniu art. 194 Regulaminu figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

(Głosowanie z środy 27 listopada 2019 r.)

Wybór Komisji

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten i Judith Bunting.

Sprawozdanie Monika Hohlmeier i Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil i Veronika Vrecionová.

(Głosowanie z czwartku 28 listopada 2019 r.)

Sytuacja w Boliwii - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Alarmująca sytuacja klimatyczna i środowiskowa - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland i Younous Omarjee.

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2019 r. (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki i Seán Kelly.

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć - B9-0224/2019 i B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer i Seán Kelly.

Postępowania wszczęte przez Rosję przeciwko litewskim sędziom, prokuratorom i śledczym prowadzącym dochodzenie w sprawie tragicznych wydarzeń, do których doszło w Wilnie 13 stycznia 1991 r. - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka i Jiří Pospíšil.

Środki zaradcze dotyczące wpływu decyzji WTO w sprawie sporu z Airbusem na europejskie rolnictwo - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki i Michaela Šojdrová.

Kryzys w Organie Apelacyjnym WTO - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Trwające negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie UE-AKP - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Parlamentu – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie internetowej Parlamentu będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.25.)


PRZEWODNICTWO: Dita CHARANZOVÁ
Wiceprzewodnicząca

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Obsługa klienta pod numerem 0800 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000037/2019), które skierowali Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein i Edina Tóth w imieniu grupy PPE do Komisji: Numery infolinii 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab rozwinął pytanie.

Mariya Gabriel (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali Róża Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Miapetra Kumpula-Natri w imieniu grupy S&D, Adam Bielan w imieniu grupy ECR i Angel Dzhambazki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Seán Kelly.

Głos zabrała Mariya Gabriel.

Debata została zamknięta.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez inne instytucje

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Serbii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Serbii (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego Międzynarodową konwencję o ochronie tuńczyka atlantyckiego (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

2) przez posłów

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia nowymi atakami terrorystycznymi w UE (B9-0163/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Albanią i Macedonią Północną (B9-0164/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie plagi pluskiew w Europie (B9-0165/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Paolo Borchia. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia jednolitej wartości europejskiej w odniesieniu do emisji formaldehydu pochodzących z wyrobów drewnianych (B9-0173/2019)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE


15. Petycje

Petycje nr 0967/2019–1106/2019 zostały wpisane do rejestru ogólnego dnia 26 listopada 2019 r. i przekazane komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 226 ust. 9 i 10 Regulaminu.

Dnia 26 listopada 2019 r. Przewodniczący przekazał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 226 ust. 15 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują ani nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


16. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Sprawozdania zawierające wnioski w sprawie rezolucji nieustawodawczej w procedurze zgody (art. 105 ust. 2 Regualminu)

(W następstwie powiadomienia Konferencji Przewodniczących Komisji 22 października 2019 r.)

komisja INTA

- Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(opinia: AGRI)


17. Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia i przekazanie przyjętych tekstów

Zgodnie z art. 202 ust. 3 Regulaminu protokół bieżącego posiedzenia zostanie przedłożony Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu teksty przyjęte podczas bieżącej sesji zostaną niezwłocznie przekazane ich adresatom.


18. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 16 grudnia 2019 r. do 19 grudnia 2019 r.


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.22.


20. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Nieobecność usprawiedliwiona:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności