Zoznam 
Zápisnica
XML 192kPDF 312kWORD 83k
Štvrtok, 28. novembra 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Ochrana aktivistov bojujúcich za ochranu lesov a životného prostredia v EÚ (rozprava)
 3.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
3.1.Situácia v oblasti slobôd v Alžírsku
  
3.2.Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)
  
5.1.Haiti
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
 8.Hlasovanie
  
8.1.Situácia v oblasti slobôd v Alžírsku (hlasovanie)
  
8.2.Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera (hlasovanie)
  
8.3.Haiti (hlasovanie)
  
8.4.Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (odporúčanie) *** (hlasovanie)
  
8.5.Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (hlasovanie)
  
8.6.Situácia v Bolívii (hlasovanie)
  
8.7.Naliehavá situácia v oblasti klímy a životného prostredia (hlasovanie)
  
8.8.Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) (hlasovanie)
  
8.9.Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (hlasovanie)
  
8.10.Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (hlasovanie)
  
8.11.Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (hlasovanie)
  
8.12.Kríza Odvolacieho orgánu WTO (hlasovanie)
  
8.13.Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Zákaznícka linka 0800 (rozprava)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Petície
 16.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 17.Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní
 19.Skončenie rokovania
 20.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Ochrana aktivistov bojujúcich za ochranu lesov a životného prostredia v EÚ (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Ochrana aktivistov bojujúcich za ochranu lesov a životného prostredia v EÚ (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Buda v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew, Marie Toussaint v mene skupiny Verts/ALE, Aurelia Beigneux v mene skupiny ID, Andrey Slabakov v mene skupiny ECR, Petros Kokkalis v mene skupiny GUE/NGL, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel, a Nicolás González Casares, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen a Mick Wallace.

V rozprave vystúpil Neven Mimica.

Rozprava sa skončila.


3. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 27.11.2019 .)


3.1. Situácia v oblasti slobôd v Alžírsku

Návrhy uznesenia B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 a B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta a Charlie Weimers uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Lukas Mandl v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny Renew, Salima Yenbou v mene skupiny Verts/ALE, Gilbert Collard v mene skupiny ID, Bert-Jan Ruissen v mene skupiny ECR, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba a Jérôme Rivière.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly a Loucas Fourlas.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 28.11.2019.


3.2. Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera

Návrhy uznesenia B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 a B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda a Dita Charanzová uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Maria Arena v mene skupiny S&D, Javier Nart v mene skupiny Renew, Guido Reil v mene skupiny ID a Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Nicola BEER
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira a Clare Daly.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 28.11.2019.

(pokračovanie rozpráv: bod 5 zápisnice z 28. novembra 2019)


4. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE nasledujúce rozhodnutia, ktorými sa mení zloženie výborov a delegácií:

výbor ENVI: Dan-Ştefan Motreanu namiesto Cristiana-Silvia Buşoia

výbor ITRE: Cristian-Silviu Buşoi namiesto Adiny-Ioany Văleanovej

Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť dnešným dňom.


5. Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 27.11.2019 .)


5.1. Haiti

Návrhy uznesenia B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 a B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo a Irena Joveva uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos v mene skupiny Renew a Isabella Adinolfi – nezaradená poslankyňa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku), ktorá poďakovala Parlamentu za podporu, ktorú jej prejavoval počas jej mandátu (predsedajúca jej vyjadrila poďakovanie Parlamentu).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 28.11.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním prerušené o 11.12 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Klára DOBREV
podpredsedníčka

6. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 11.33 h.


7. Vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 Konferencia predsedov na svojej schôdzi 28. novembra 2019, a po rokovaniach vo výbore LIBE, schválila vymenovanie Wojciecha Rafała Wiewiórowskeho Parlamentom spoločne s Radou za európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Predseda podpísal rozhodnutie o vymenovaní spoločne s predsedom Rady.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold a Sophia in 't Veld.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Situácia v oblasti slobôd v Alžírsku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 a B9-0199/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0193/2019

(nahrádzajúci B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 a B9-0199/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev a Krzysztof Hetman, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri a Raphaël Glucksmann, v mene skupiny S&D;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers a Bert-Jan Ruissen, v mene skupiny ECR.

Prijatý (P9_TA(2019)0072)

(Návrh uznesenia B9-0195/2019 sa stal bezpredmetným.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)


8.2. Kuba, prípad Josého Daniela Ferrera (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 a B9-0213/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0200/2019

(nahrádzajúci B9-0200/2019, B9-0202/2019 a B9-0213/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman a Antonio López-Istúriz White, v mene skupiny PPE;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch a Tomasz Piotr Poręba, v mene skupiny ECR;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2019)0073)

(Návrhy uznesenia B9-0205/2019, B9-0207/2019 a B9-0210/2019 sa stali bezpredmetnými.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)


8.3. Haiti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 a B9-0223/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0214/2019

(nahrádzajúci B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 a B9-0223/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman a Antonio López-Istúriz White, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, v mene skupiny S&D;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Assita Kanko a Fabio Massimo Castaldo.

Prijatý (P9_TA(2019)0074)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)


8.4. Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (odporúčanie) *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2019)0075)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)


8.5. Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014) [2019/0142M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0076)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)


8.6. Situácia v Bolívii (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 13. novembra 2019 (bod 20 zápisnice zo dňa 13.11.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík a Paulo Rangel, v mene skupiny PPE, o situácii v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner a Marie Toussaint, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o situácii v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo a Idoia Villanueva Ruiz, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, o situácii v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, v mene skupiny S&D, o situácii v Bolívii (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0187/2019

(nahrádzajúci B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 a B9-0192/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary a Paulo Rangel, v mene skupiny PPE;

—   Javi López a Kati Piri, v mene skupiny S&D;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki a Raffaele Fitto, v mene skupiny ECR.

Prijatý (P9_TA(2019)0077)

(Návrhy uznesenia B9-0188/2019 a B9-0190/2019 sa stali bezpredmetnými.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)


8.7. Naliehavá situácia v oblasti klímy a životného prostredia (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 25. novembra 2019 (bod 14 zápisnice zo dňa 25.11.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Pascal Canfin a Nils Torvalds, v mene skupiny Renew, o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri a Gwendoline Delbos-Corfield, v mene skupiny Verts/ALE, o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli a Jytte Guteland, v mene skupiny S&D, o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, v mene skupiny PPE, o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska a Anna Zalewska, v mene skupiny ECR, o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re a Simona Baldassarre, v mene skupiny ID, o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee a Anne-Sophie Pelletier, v mene skupiny GUE/NGL, o núdzovom stave v oblasti klímy a životného prostredia (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0209/2019

(nahrádzajúci B9-0209/2019, B9-0212/2019 a B9-0220/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Miriam Dalli a Jytte Guteland, v mene skupiny S&D;

—   Pascal Canfin a Nils Torvalds, v mene skupiny Renew;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo a Eugenia Rodríguez Palop, v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P9_TA(2019)0078)

(Návrhy uznesenia B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 a B9-0218/2019 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Manuel Bompard.

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)


8.8. Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B9-0174/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0079)

Vystúpenia:

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska a Marc Tarabella.

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)


8.9. Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 25. novembra 2019 (bod 15 zápisnice zo dňa 25.11.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa a Zdzisław Krasnodębski, v mene skupiny ECR, o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz a Frances Fitzgerald, v mene skupiny PPE, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut a Robert Biedroń, v mene skupiny S&D, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese a Chrysoula Zacharopoulou, v mene skupiny Renew, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield a Marie Toussaint, v mene skupiny Verts/ALE, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou a Marisa Matias, v mene skupiny GUE/NGL, o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalších opatreniach na boj proti rodovo motivovanému násiliu (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David a Isabella Tovaglieri, v mene skupiny ID, o pristúpení EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalších opatreniach na boj proti rodovo motivovanému násiliu (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA B9-0224/2019

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B9-0225/2019

Prijatý (P9_TA(2019)0080)

(Návrh uznesenia B9-0226/2019 sa stal bezpredmetným.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)


8.10. Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 25. novembra 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 25.11.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius a Michael Gahler, v mene skupiny PPE, o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski a Veronika Vrecionová, v mene skupiny ECR, o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas a Vilija Blinkevičiūtė, v mene skupiny S&D, o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew, o nedávnych opatreniach Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0182/2019

(nahrádzajúci B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 a B9-0186/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius a Michael Gahler, v mene skupiny PPE;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė a Sven Mikser, v mene skupiny S&D;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu a Marie-Pierre Vedrenne, v mene skupiny Renew;

—   Sergey Lagodinsky a Tineke Strik, Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová a Jacek Saryusz-Wolski, v mene skupiny ECR.

Prijatý (P9_TA(2019)0081)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)


8.11. Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 26. novembra 2019 (bod 16 zápisnice zo dňa 26.11.2019).

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen a Carlo Fidanza, v mene skupiny ECR, o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, v mene skupiny S&D, o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr a Benoît Lutgen, v mene skupiny PPE, o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne a Jordi Cañas, v mene skupiny Renew, o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, v mene skupiny Verts/ALE, o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz a Eugenia Rodríguez Palop, v mene skupiny GUE/NGL, o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton a Mara Bizzotto, v mene skupiny ID, o opatreniach na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B9-0197/2019

(nahrádzajúci RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 a RC-B9-0203/2019):

podaný týmito poslancami:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander a Norbert Lins, v mene skupiny PPE;

—   Paolo De Castro a Clara Aguilera, v mene skupiny S&D;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne a Jordi Cañas, v mene skupiny Renew;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini a Carlo Fidanza, v mene skupiny ECR,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli a Dino Giarrusso.

Prijatý (P9_TA(2019)0082)

(Návrhy uznesenia B9-0204/2019, B9-0206/2019 a B9-0208/2019 sa stali bezpredmetnými.)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)


8.12. Kríza Odvolacieho orgánu WTO (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 25. novembra 2019 (bod 17 zápisnice zo dňa 26.11.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, au nom de la commission INTA, o kríze odvolacieho orgánu WTO (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0083)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)


8.13. Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT (hlasovanie)

Návrh uznesenia B9-0175/2019

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P9_TA(2019)0084)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

(Rokovanie bolo pred vysvetleniami hlasovania na chvíľu prerušené.)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenie hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 194 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 27. novembra 2019)

Voľba Komisie

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten a Judith Bunting.

Správa: Monika Hohlmeier a Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil a Veronika Vrecionová.

(Hlasovanie: štvrtok 28. novembra 2019)

Situácia v Bolívii - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Naliehavá situácia v oblasti klímy a životného prostredia - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland a Younous Omarjee.

Konferencia OSN o zmene klímy 2019 (COP 25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki a Seán Kelly.

Pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a ďalšie opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu - B9-0224/2019 a B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer a Seán Kelly.

Nedávne opatrenia Ruskej federácie proti litovským sudcom, prokurátorom a vyšetrovateľom zapojeným do vyšetrovania tragických udalostí z 13. januára 1991 vo Vilniuse - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka a Jiří Pospíšil.

Opatrenia na riešenie dosahu rozhodnutia WTO v spore týkajúcom sa spoločnosti Airbus na európske poľnohospodárstvo - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki a Michaela Šojdrová.

Kríza Odvolacieho orgánu WTO - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

Prebiehajúce rokovania o novej dohode o partnerstve medzi EÚ a AKT - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Dita CHARANZOVÁ
podpredsedníčka

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Zákaznícka linka 0800 (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000037/2019) ktorú položili Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein a Edina Tóth, v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Telefónne čísla zákazníckych služieb začínajúce číslicami 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab rozvinul otázku.

Mariya Gabriel (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Róża Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Miapetra Kumpula-Natri v mene skupiny S&D, Adam Bielan v mene skupiny ECR a Angel Dzhambazki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Seán Kelly.

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel.

Rozprava sa skončila.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) iných inštitúcií

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Senegalskou republikou, v mene Únie (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Srbskou republikou týkajúcej sa činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Srbskej republike (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Medzinárodný dohovor o zachovaní atlantických tuniakov, v mene Európskej únie (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

2) poslancov

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o riziku nových teroristických útokov v EÚ (B9-0163/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde. Návrh uznesenia o začatí rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom (B9-0164/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o invázii ploštíc posteľných v Európe (B9-0165/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Paolo Borchia. Návrh uznesenia o zavedení jednotnej európskej hodnoty pre emisie formaldehydu vo výrobkoch z dreva (B9-0173/2019)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE


15. Petície

Petície č. 0967-19 až 1106-19 boli dňa 26. novembra 2019 zapísané do registra a pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 226 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku.

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 226 ods. 15 rokovacieho poriadku 26. novembra 2019 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


16. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Správy s návrhmi nelegislatívnych uznesení v rámci postupu súhlasu (článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(Na základe oznámenia Konferencie predsedov výborov 22. októbra 2019)

výbor INTA

- Dohoda medzi EÚ a USA o pridelení podielu colnej kvóty na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa (uznesenie) (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(stanovisko: AGRI)


17. Schválenie zápisnice z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov

V súlade s článkom 202 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú texty prijaté na dnešnej schôdzi ihneď zaslané ich príjemcom.


18. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 16. decembra 2019 do 19. decembra 2019.


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.22 h.


20. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Ospravedlnení:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Posledná úprava: 17. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia