Index 
Protokoll
XML 195kPDF 305kWORD 82k
Torsdagen den 28 november 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Skydd av skogs- och miljöaktivister i EU (debatt)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
3.1.Situationen för friheterna i Algeriet
  
3.2.Kuba, fallet José Daniel Ferrer
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)
  
5.1.Haiti
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Utnämning av Europeiska datatillsynsmannen
 8.Omröstning
  
8.1.Situationen för friheterna i Algeriet (omröstning)
  
8.2.Kuba, fallet José Daniel Ferrer (omröstning)
  
8.3.Haiti (omröstning)
  
8.4.Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (rekommendation)*** (omröstning)
  
8.5.Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (resolution) (omröstning)
  
8.6.Situationen i Bolivia (omröstning)
  
8.7.Klimat- och miljönödläge (omröstning)
  
8.8.FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) (omröstning)
  
8.9.EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (omröstning)
  
8.10.De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (omröstning)
  
8.11.Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (omröstning)
  
8.12.Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan (omröstning)
  
8.13.De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Kundtjänstnummer med prefixet 0800 (debatt)
 14.Inkomna dokument
 15.Framställningar
 16.Beslut om vissa dokument
 17.Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Skydd av skogs- och miljöaktivister i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Skydd av skogs- och miljöaktivister i EU (2019/2939(RSP))

Neven Mimica (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Daniel Buda för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, Marie Toussaint för Verts/ALE-gruppen, Aurelia Beigneux för ID-gruppen, Andrey Slabakov för ECR-gruppen, Petros Kokkalis för GUE/NGL-gruppen, Alexander Bernhuber, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anja Hazekamp, Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Pär Holmgren, Emmanuel Maurel och Nicolás González Casares, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Vlad-Marius Botoş, Kateřina Konečná, Ivan Vilibor Sinčić, Mauri Pekkarinen och Mick Wallace.

Talare: Neven Mimica.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 27.11.2019.)


3.1. Situationen för friheterna i Algeriet

Resolutionsförslag B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 och B9-0199/2019 (2019/2927(RSP))

Raphaël Glucksmann, Lars Patrick Berg, Peter van Dalen, Bernard Guetta och Charlie Weimers redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lukas Mandl för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Phil Bennion för Renew-gruppen, Salima Yenbou för Verts/ALE-gruppen, Gilbert Collard för ID-gruppen, Bert-Jan Ruissen för ECR-gruppen, Michaela Šojdrová, Frédérique Ries, Marco Dreosto, Jorge Buxadé Villalba och Jérôme Rivière.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Juan Fernando López Aguilar, Emmanuel Maurel, Jiří Pospíšil, Julie Ward, Seán Kelly och Loucas Fourlas.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 28.11.2019.


3.2. Kuba, fallet José Daniel Ferrer

Resolutionsförslag B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 och B9-0213/2019 (2019/2929(RSP))

Leopoldo López Gil, Hermann Tertsch, Nacho Sánchez Amor, Manu Pineda och Dita Charanzová redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Javier Nart för Renew-gruppen, Guido Reil för ID-gruppen, och Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Nicola BEER
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Mick Wallace, Sandra Pereira och Clare Daly.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 28.11.2019.

(fortsättning på debatten: punkt 5 i protokollet av den 28.11.2019)


4. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade lämnat följande beslut till talmannen om ändring av utskottens och delegationernas sammansättning:

ENVI-utskottet: Dan-Ştefan Motreanu i stället för Cristian-Silviu Buşoi

ITRE-utskottet: Cristian-Silviu Buşoi i stället för Adina-Ioana Vălean

Dessa beslut trädde i kraft innevarande dag.


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (fortsättning på debatten)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 27.11.2019.)


5.1. Haiti

Resolutionsförslag B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 och B9-0223/2019 (2019/2928(RSP))

Tomáš Zdechovský, Ernest Urtasun, Ryszard Czarnecki, Carlos Zorrinho, Miguel Urbán Crespo och Irena Joveva redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos för Renew-gruppen, och Isabella Adinolfi, grupplös.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Tudor Ciuhodaru, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák och Julie Ward.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) tackade parlamentet för det stöd som hon hade fått under hela sin mandatperiod (talmannen framförde parlamentets tack till henne).

Debatten avslutades.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 28.11.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.12 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Klára DOBREV
Vice talman

6. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 11.33.


7. Utnämning av Europeiska datatillsynsmannen

Talmannen meddelade att talmanskonferensen, i enlighet med artikel 53 i Europaparlamentets och rådets förordning (UE) 2018/1725 av den 23 oktober 2018, vid sitt sammanträde den 28 november 2019 och efter överläggningar i LIBE-utskottet hade godkänt parlamentets och rådets gemensamma utnämning av Wojciech Rafał Wiewiórowski till Europeiska datatillsynsman.

Talmannen undertecknade beslutet om denna utnämning tillsammans med rådets tjänstgörande ordförande.

°
° ° °

Talare: Manfred Weber, Iratxe García Pérez, Sven Giegold och Sophia in 't Veld.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Situationen för friheterna i Algeriet (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019 och B9-0199/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0193/2019

(ersätter B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0196/2019 och B9-0199/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev och Krzysztof Hetman, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri och Raphaël Glucksmann, för S&D-gruppen;

—   Bernard Guetta, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charlie Weimers och Bert-Jan Ruissen, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0072)

(Resolutionsförslag B9-0195/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)


8.2. Kuba, fallet José Daniel Ferrer (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, B9-0210/2019 och B9-0213/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0200/2019

(ersätter B9-0200/2019, B9-0202/2019 och B9-0213/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Javier Zarzalejos, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen;

—   Dita Charanzová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Irena Joveva, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Hermann Tertsch och Tomasz Piotr Poręba, för ECR-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0073)

(Resolutionsförslagen B9-0205/2019, B9-0207/2019 och B9-0210/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)


8.3. Haiti (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 och B9-0223/2019

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0214/2019

(ersätter B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, B9-0222/2019 och B9-0223/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Vladimír Bilčík, Magdalena Adamowicz, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Tomas Tobé, Seán Kelly, Romana Tomc, David McAllister, Stelios Kympouropoulos, Arba Kokalari, Tomasz Frankowski, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Inese Vaidere, Jiří Pospíšil, Ioan-Rareş Bogdan, Andrey Kovatchev, Krzysztof Hetman och Antonio López-Istúriz White, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri, Norbert Neuser, för S&D-gruppen;

—   Irena Joveva, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ruža Tomašić, för ECR-gruppen

—   Miguel Urbán Crespo, José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Eugenia Rodríguez Palop, Idoia Villanueva Ruiz och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Assita Kanko och Fabio Massimo Castaldo.

Antogs (P9_TA(2019)0074)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)


8.4. Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (rekommendation)*** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) [10681/2019 - C9-0107/2019- 2019/0142(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A9-0038/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2019)0075)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)


8.5. Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) [2019/0142M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A9-0037/2019)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0076)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)


8.6. Situationen i Bolivia (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 13 november 2019 (punkt 20 i protokollet av den 13.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Željana Zovko, David McAllister, Daniel Caspary, Vladimír Bilčík och Paulo Rangel, för PPE-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0187/2019);

—   Anna Cavazzini, Benoît Biteau, Ernest Urtasun, Diana Riba i Giner och Marie Toussaint, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0188/2019);

—   Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Beata Kempa, Carlo Fidanza, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Hermann Tertsch och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0189/2019);

—   Manu Pineda, Sira Rego, Marisa Matias, Leila Chaibi, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, João Ferreira, Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Özlem Demirel, Marc Botenga, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo och Idoia Villanueva Ruiz, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0190/2019);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0191/2019);

—   Javi López, för S&D-gruppen, om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP)) (B9-0192/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0187/2019

(ersätter B9-0187/2019, B9-0189/2019, B9-0191/2019 och B9-0192/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Antonio Tajani, Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Željana Zovko, David McAllister, Esteban González Pons, Pilar del Castillo Vera, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Daniel Caspary och Paulo Rangel, för PPE-gruppen;

—   Javi López och Kati Piri, för S&D-gruppen;

—   Izaskun Bilbao Barandica, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Stéphane Séjourné, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Yana Toom, Hilde Vautmans och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Veronika Vrecionová, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza, Angel Dzhambazki och Raffaele Fitto, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0077)

(Resolutionsförslagen B9-0188/2019 och B9-0190/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)


8.7. Klimat- och miljönödläge (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 25 november 2019 (punkt 14 i protokollet av den 25.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Pascal Canfin och Nils Torvalds, för Renew-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0209/2019);

—   Bas Eickhout, Michael Bloss, Marie Toussaint, Karima Delli, Damien Carême, Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Pär Holmgren, Mounir Satouri och Gwendoline Delbos-Corfield, för Verts/ALE-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0211/2019);

—   Miriam Dalli och Jytte Guteland, för S&D-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0212/2019);

—   Peter Liese, för PPE-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0215/2019);

—   Alexandr Vondra, Jadwiga Wiśniewska och Anna Zalewska, för ECR-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0216/2019);

—   Silvia Sardone, Sylvia Limmer, Elena Lizzi, Marco Dreosto, Danilo Oscar Lancini, Gianantonio Da Re och Simona Baldassarre, för ID-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0218/2019);

—   Manuel Bompard, Marisa Matias, José Gusmão, Anja Hazekamp, Mick Wallace, Claire Daly, Leila Chaibi, Idoia Villanueva Ruiz, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodriguez Palop, Martin Schirdewan, Stelios Kouloglou, Pernando Barrena, Konstantinos Arvanitis, Luke Ming Flanagan, Petros Kokkalis, Alexandros Georgoulis, Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Manon Aubry, Younous Omarjee och Anne-Sophie Pelletier, för GUE/NGL-gruppen, om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP)) (B9-0220/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0209/2019

(ersätter B9-0209/2019, B9-0212/2019 och B9-0220/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Miriam Dalli och Jytte Guteland, för S&D-gruppen;

—   Pascal Canfin och Nils Torvalds, för Renew-gruppen;

—   Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Petros Kokkalis, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Dimitrios Papadimoulis, Elena Kountoura, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo och Eugenia Rodríguez Palop, för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0078)

(Resolutionsförslagen B9-0211/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019 och B9-0218/2019 bortföll.)

Inlägg:

Manuel Bompard.

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)


8.8. FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0174/2019

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0079)

Inlägg:

Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska och Marc Tarabella.

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)


8.9. EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (omröstning)

Debatten hade ägt rum rum den 25 november 2019 (punkt 15 i protokollet av den 25.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Beata Kempa och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (2019/2855(RSP)) (B9-0224/2019);

—   Arba Kokalari, Bartosz Arłukowicz och Frances Fitzgerald, för PPE-gruppen, Sylwia Spurek, Pina Picierno, Maria Noichl, Birgit Sippel, Łukasz Kohut och Robert Biedroń, för S&D-gruppen, María Soraya Rodríguez Ramos, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Catherine Chabaud, Olivier Chastel, Fredrick Federley, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Sophia in ’t Veld, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Shaffaq Mohammed, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Nils Torvalds, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese och Chrysoula Zacharopoulou, för Renew-gruppen, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Saskia Bricmont, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tilly Metz, Diana Riba i Giner, Petra De Sutter, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Rasmus Andresen, Tineke Strik, Gwendoline Delbos-Corfield och Marie Toussaint, för Verts/ALE-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Leila Chaibi, Marc Botenga, Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis, Özlem Demirel, Alexis Georgoulis, Manon Aubry, Giorgos Georgiou, José Gusmão, Niyazi Kizilyürek, Stelios Kouloglou och Marisa Matias, för GUE/NGL-gruppen, om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (2019/2855(RSP)) (B9-0225/2019);

—   Annalisa Tardino, Christine Anderson, Ivan David och Isabella Tovaglieri, för ID-gruppen, om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (2019/2855(RSP)) (B9-0226/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0224/2019

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B9-0225/2019

Antogs (P9_TA(2019)0080)

(Resolutionsförslag B9-0226/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)


8.10. De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 25 november 2019 (punkt 18 i protokollet av den 25.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Rasa Juknevičienė, Roberta Metsola, Andrius Kubilius och Michael Gahler, för PPE-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0182/2019);

—   Sergey Lagodinsky och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0183/2019);

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski och Veronika Vrecionová, för ECR-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0184/2019);

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas och Vilija Blinkevičiūtė, för S&D-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0185/2019);

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen, om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP)) (B9-0186/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0182/2019

(ersätter B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019 och B9-0186/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius och Michael Gahler, för PPE-gruppen;

—   Kati Piri, Birgit Sippel, Tonino Picula, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė och Sven Mikser, för S&D-gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Phil Bennion, Gilles Boyer, Jane Brophy, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Fredrick Federley, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Urmas Paet, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu och Marie-Pierre Vedrenne, för Renew-gruppen;

—   Sergey Lagodinsky och Tineke Strik, Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen;

—   Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Assita Kanko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Veronika Vrecionová och Jacek Saryusz-Wolski, för ECR-gruppen.

Antogs (P9_TA(2019)0081)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)


8.11. Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 26 november 2019 (punkt 16 i protokollet av den 26.11.2019).

Följande resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Mazaly Aguilar, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Nicola Procaccini, Bert-Jan Ruissen och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen, om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (2019/2895(RSP)) (B9-0197/2019);

—   Paolo De Castro, för S&D-gruppen, om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (2019/2895(RSP)) (B9-0198/2019);

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis Kefalogiannis, Annie Schreijer Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, Norbert Lins, Peter Jahr och Benoît Lutgen, för PPE-gruppen, om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (2019/2895(RSP)) (B9-0201/2019):

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva Veli, Billy Kelleher, Marie Pierre Vedrenne och Jordi Cañas, för Renew-gruppen, om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (2019/2895(RSP)) (B9-0203/2019);

—   Benoît Biteau, för Verts/ALE-gruppen, om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (2019/2895(RSP)) (B9-0204/2019);

—   Luke Ming Flanagan, Marisa Matias, José Gusmão, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Emmanuel Maurel, Miguel Urbán Crespo, Idoia Villanueva Ruiz och Eugenia Rodríguez Palop, för GUE/NGL-gruppen, om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (2019/2895(RSP)) (B9-0206/2019);

—   Gilles Lebreton och Mara Bizzotto, för ID-gruppen, om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (2019/2895(RSP)) (B9-0208/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B9-0197/2019

(ersätter RC-B9-0197/2019, RC-B9-0198/2019, RC-B9-0201/2019 och RC-B9-0203/2019):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe Hansen, Anne Sander och Norbert Lins, för PPE-gruppen;

—   Paolo De Castro och Clara Aguilera, för S&D-gruppen;

—   Irène Tolleret, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Jérémy Decerle, Atidzhe Alieva-Veli, Billy Kelleher, Marie-Pierre Vedrenne och Jordi Cañas, för Renew-gruppen;

—   Mazaly Aguilar, Nicola Procaccini och Carlo Fidanza, för ECR-gruppen,

—   Tiziana Beghin, Daniela Rondinelli och Dino Giarrusso.

Antogs (P9_TA(2019)0082)

(Resolutionsförslagen B9-0204/2019, B9-0206/2019 och B9-0208/2019 bortföll.)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)


8.12. Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan (omröstning)

Debatten hade ägt rum den 25 november 2019 (punkt 17 i protokollet av den 26.11.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Anna-Michelle Asimakopoulou, för INTA-utskottet, om krisen avseende WTO:s överprövningsorgan (2019/2918(RSP)) (B9-0181/2019).

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0083)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)


8.13. De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna (omröstning)

Resolutionsförslag B9-0175/2019

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2019)0084)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på röstförklaringarna.)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 194 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 27 november 2019)

Val av kommissionen

Antony Hook, Jan Zahradil, Veronika Vrecionová, Rory Palmer, Daniel Hannan, Gilles Lebreton, Claire Fox, Stanislav Polčák, Juozas Olekas, Matthew Patten och Judith Bunting.

Betänkande Monika Hohlmeier och Eider Gardiazabal Rubial - A9-0035/2019

Jan Zahradil och Veronika Vrecionová.

(Omröstning: torsdagen den 28 november 2019)

Situationen i Bolivia - RC-B9-0187/2019

Jiří Pospíšil.

Klimat- och miljönödläge - RC-B9-0209/2019

Billy Kelleher, Rory Palmer, Claire Fox, Robert Rowland och Younous Omarjee.

FN:s klimatkonferens 2019 (COP25) - B9-0174/2019

Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki och Seán Kelly.

EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld - B9-0224/2019 och B9-0225/2019

Angel Dzhambazki, Michaela Šojdrová, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer och Seán Kelly.

De åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltog i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius - RC-B9-0182/2019

Juozas Olekas, Tatjana Ždanoka och Jiří Pospíšil.

Åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling, Angel Dzhambazki och Michaela Šojdrová.

Krisen avseende WTO:s överprövningsorgan - RC-B9-0197/2019

Jude Kirton-Darling.

De pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan EU och AVS-länderna - B9-0175/2019

Billy Kelleher.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.25.)


ORDFÖRANDESKAP: Dita CHARANZOVÁ
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Kundtjänstnummer med prefixet 0800 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000037/2019) från Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein och Edina Tóth, för PPE-gruppen, till kommissionen: Kundtjänstnummer med prefixet 0800 (B9-0059/2019) (2019/2937(RSP))

Andreas Schwab utvecklade frågan.

Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Róża Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Miapetra Kumpula-Natri för S&D-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, och Angel Dzhambazki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly.

Talare: Mariya Gabriel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från andra institutioner

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av avtalet om partnerskap för hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Senegal (13484/2019 - C9-0178/2019 - 2019/0226(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Förslag till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Serbien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i Republiken Serbien (15581/2018 - C9-0180/2019 - 2018/0409(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet om ändring av den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (13447/2019 - C9-0187/2019 - 2019/0225(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

2) från ledamöterna

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om risken för nya terroristattacker i EU (B9-0163/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om inledande av förhandlingar med Albanien och Nordmakedonien (B9-0164/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om vägglusepidemin i Europa (B9-0165/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Paolo Borchia. Förslag till resolution om införande av ett entydigt europeiskt gränsvärde för formaldehydutsläpp från träbaserade produkter (B9-0173/2019)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE


15. Framställningar

Framställningarna nr 0967-19–1106-19 hade upptagits i registret den 26 november 2019 och hänvisats till det behöriga utskottet i enlighet med artikel 226.9 och 226.10 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att han den 26 november 2019, i enlighet med bestämmelserna i artikel 226.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar som ingetts till parlamentet av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.


16. Beslut om vissa dokument

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning, inom ramen för godkännandeförfarandet (artikel 105.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 22 oktober 2019)

INTA-utskottet

- Avtal mellan EU och USA om tilldelning av en andel av tullkvoten för import av nötkött av hög kvalitet (2019/0142M(NLE) - 2019/0142(NLE))
(rådgivande utskott: AGRI)


17. Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter

I enlighet med artikel 202. 3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Med parlamentets godkännande ska de texter som antagits under denna sammanträdesperiod omedelbart översändas till mottagarna.


18. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 16–19 december 2019.


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.22.


20. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Allard Christian, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Anderson Christine, Anderson Martina, Andresen Rasmus, Androuët Mathilde, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Arłukowicz Bartosz, Armand Clotilde, Arvanitis Konstantinos, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Bearder Catherine, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Beigneux Aurelia, Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bennion Phil, Beňová Monika, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blaško Hynek, Blinkevičiūtė Vilija, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brophy Jane, Brudziński Joachim Stanisław, Bruna Annika, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bunting Judith, Burkhardt Delara, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buxadé Villalba Jorge, Buzek Jerzy, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caroppo Andrea, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chabaud Catherine, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Chowns Ellie, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Colin-Oesterlé Nathalie, Collard Gilbert, Conte Rosanna, Corbett Richard, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, David Ivan, Davies Chris, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Deutsch Tamás, Dhamija Dinesh, Didier Geoffroy, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dowding Gina, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eickhout Bas, England Kerr Andrew, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Evi Eleonora, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro, Fitzgerald Frances, Flanagan Luke Ming, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fox Claire, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Furore Mario, Gade Søren, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garraud Jean-Paul, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Gibson Barbara Ann, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Glück Andreas, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Grant Valentino, Grapini Maria, Griffin Theresa, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Gualmini Elisabetta, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Gyürk András, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hook Antony, Hortefeux Brice, Horwood Martin, Howarth John, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Járóka Lívia, Jarubas Adam, Jones Jackie, Jongerius Agnes, Joron Virginie, Joveva Irena, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin, Karski Karol, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kirton-Darling Jude, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kokkalis Petros, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liese Peter, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, Long Naomi, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Lowe Rupert, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, McLeod Aileen, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maxová Radka, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mažylis Liudas, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Mélin Joëlle, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Mohammed Shaffaq, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Monteith Brian, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Nethsingha Lucy, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Noichl Maria, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Patten Matthew, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen Morten, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pignedoli Sabrina, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Piri Kati, Pisapia Giuliano, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radev Emil, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rougé André, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schmit Nicolas, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Smith Alyn, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Stedman-Bryce Louis, Štefanec Ivan, Stegrud Jessica, Strik Tineke, Šuica Dubravka, Szájer József, Szydło Beata, Tajani Antonio, Tang Paul, Tarabella Marc, Tardino Annalisa, Tax Vera, Tennant John David Edward, Terheş Cristian, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Thun und Hohenstein Róża, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Uhrík Milan, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vălean Adina-Ioana, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Villumsen Nikolaj, Vincze Loránt, Vind Marianne, Vitanov Petar, Voaden Caroline, Vollath Bettina, Von Cramon-Taubadel Viola, Von Wiese Irina, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsh Maria, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Andrieu Eric, Číž Miroslav, Gregorová Markéta, Ochojska Janina, Rees-Mogg Annunziata Mary

Senaste uppdatering: 17 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy