Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 11 декември 2019 г. - Брюксел

6. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание на 11 декември 2019 г. (PE 645.648/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от Правилника за дейността):

Искане на групата Verts/ALE за приключване на разискванията по изявлението на Комисията относно Европейския зелен пакт (точка 2 от окончателния проект на дневен ред) с внасяне на предложения за резолюция, които да бъдат гласувани по време на първата месечна сесия през януари 2020 г.

Изказа се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането.

Парламентът одобри искането.

С това редът на работа е определен.

Последно осъвременяване: 20 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност