Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 5k
Streda, 11. decembra 2019 - Brusel

7. Európsky ekologický dohovor (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Európsky ekologický dohovor (2019/2956(RSP))

Ursula von der Leyen (predsedníčka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esther de Lange v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Dacian Cioloş v mene skupiny Renew, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Silvia Sardone v mene skupiny ID, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Manon Aubry v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi – nezaradená poslankyňa a Markus Pieper.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Miriam Dalli, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Ignazio Corrao, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Chris Davies, Ville Niinistö, Markus Buchheit, Pietro Fiocchi, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Sven Giegold, Herve Juvin, Johan Van Overtveldt, Márton Gyöngyösi, Norbert Lins, Simona Bonafè, Fredrick Federley, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Robert Rowland, Tomas Tobé, Jonás Fernández, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Jerzy Buzek, Dan Nica, María Soraya Rodríguez Ramos, Pilar del Castillo Vera, Margarida Marques, Jan Huitema, Cristian-Silviu Buşoi, Kathleen Van Brempt, Martin Hlaváček, Edina Tóth, Paolo De Castro, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Henna Virkkunen, Constanze Krehl a Álvaro Amaro.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
predseda

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: na prvej januárovej schôdzi.

Posledná úprava: 13. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia