Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 5k
Onsdagen den 11 december 2019 - Bryssel

7. Den europeiska gröna given (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Den europeiska gröna given (2019/2956(RSP))

Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, och Markus Pieper.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Miriam Dalli, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Ignazio Corrao, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Chris Davies, Ville Niinistö, Markus Buchheit, Pietro Fiocchi, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Sven Giegold, Herve Juvin, Johan Van Overtveldt, Márton Gyöngyösi, Norbert Lins, Simona Bonafè, Fredrick Federley, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Robert Rowland, Tomas Tobé, Jonás Fernández, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Jerzy Buzek, Dan Nica, María Soraya Rodríguez Ramos, Pilar del Castillo Vera, Margarida Marques, Jan Huitema, Cristian-Silviu Buşoi, Kathleen Van Brempt, Martin Hlaváček, Edina Tóth, Paolo De Castro, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Henna Virkkunen, Constanze Krehl och Álvaro Amaro.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Frans Timmermans (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden januari I.

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy