Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 77kPDF 217kWORD 68k
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Διάταξη των εργασιών
 7.Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (συζήτηση)
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης
 9.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 10.Λήξη της συνεδρίασης
 11.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η σύνοδος, που είχε διακοπεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019, επαναλαμβάνεται.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 14.06.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση επ' ευκαιρία της τρομοκρατικής επίθεσης που συγκλόνισε το Στρασβούργο πριν από έναν χρόνο. Εκφράζει τη στήριξη του Σώματος προς τον δήμο του Στρασβούργου και τον γαλλικό λαό.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Dita Charanzová σχετικά με την επίθεση που έλαβε χώρα χθες στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Οστράβα (Τσεχική Δημοκρατία) και στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Παρεμβαίνει η Elena Lizzi για να αποτίσει φόρο τιμής στον εμπνευστή του προγράμματος Erasmus, Domenico Lenarduzzi, ο οποίος απεβίωσε την προηγούμενη εβδομάδα.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean και Nicolas Schmit διορίστηκαν μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2019.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της πράξης περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, αυτό το αξίωμα δεν είναι συμβατό με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού, διαπιστώνει τη χηρεία των εδρών τους με ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2019.

°
° ° °

Οι αρμόδιες κροατικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή της Sunčana Glavak ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Dubravka Šuica, με ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2019.

Οι αρμόδιες ρουμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Gheorghe-Vlad Nistor ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Adina-Ioana Vălean, με ισχύ από 2ας Δεκεμβρίου 2019.

Οι αρμόδιες λουξεμβουργιανές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Marc Angel ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Nicolas Schmit, με ισχύ από 10ης Δεκεμβρίου 2019.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει γνώση της εκλογής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor και Marc Angel καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Ολομέλειας της 11ης Δεκεμβρίου 2019 (PE 645.648/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 158 του Κανονισμού):

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE για την περάτωση της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (σημείο 2 του PDOJ) με την κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος, που θα τεθούν σε ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου Ιανουαρίου I 2020.

Παρεμβαίνει ο Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος επιχειρηματολογεί υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


7. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (2019/2956(RSP))

Η Ursula von der Leyen (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dacian Cioloş, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Silvia Sardone, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Manon Aubry, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, μη εγγεγραμμένη, και Markus Pieper.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Miriam Dalli, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Ignazio Corrao, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Chris Davies, Ville Niinistö, Markus Buchheit, Pietro Fiocchi, Marc Botenga, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Sven Giegold, Herve Juvin, Johan Van Overtveldt, Márton Gyöngyösi, Norbert Lins, Simona Bonafè, Fredrick Federley, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Robert Rowland, Tomas Tobé, Jonás Fernández, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Jerzy Buzek, Dan Nica, María Soraya Rodríguez Ramos, Pilar del Castillo Vera, Margarida Marques, Jan Huitema, Cristian-Silviu Buşoi, Kathleen Van Brempt, Martin Hlaváček, Edina Tóth, Paolo De Castro, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Henna Virkkunen, Constanze Krehl και Álvaro Amaro.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David Maria SASSOLI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου Ιανουαρίου I.


8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης

Σύμφωνα με το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της τρέχουσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.


9. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 16 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019.


10. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.15.


11. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov Asim, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Ασημακοπούλου Άννα-Μισέλ, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Χριστοφόρου Λευτέρης, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dowding Gina, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Φουρλάς Λουκάς, Φράγκος Εμμανουήλ, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Γεωργούλης Αλέξης, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Jahr Peter, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Καϊλή Εύα, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Κεφαλογιάννης Μανώλης, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Κουντουρά Έλενα, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Κύρτσος Γεώργιος, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Maxová Radka, Maydell Eva, Mazurek Beata, Μεϊμαράκης Βαγγέλης, Melchior Karen, Melo Nuno, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ștefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Νικολάου-Αλαβάνος Λευτέρης, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης Δημήτριος, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Σπυράκη Μαρία, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Terheş Cristian, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Voss Axel, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη Ελισσάβετ, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Walsh Maria, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Ζαγοράκης Θεόδωρος, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Δικαιολογημένα απόντες:

Andrieu Eric, Bilde Dominique, Hajšel Robert, Maldeikienė Aušra, Matias Marisa, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Τελευταία ενημέρωση: 20 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου