Index 
Protokoll
XML 72kPDF 204kWORD 62k
Onsdagen den 11 december 2019 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Arbetsplan
 7.Den europeiska gröna given (debatt)
 8.Justering av protokollet från detta sammanträde
 9.Datum för nästa sammanträdesperiod
 10.Avslutande av sammanträdet
 11.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 28 november 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 14.06.


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av det terroristattentat som Strasbourg utsattes för för ett år sedan. Han uttryckte parlamentets stöd till staden Strasbourg och det franska folket.

Parlamentet höll en tyst minut till minne av offren.

°
° ° °

Talare: Dita Charanzová uttalade sig om den skottlossning som ägde rum föregående dag vid universitetssjukhuset i Ostrava (Tjeckien), och som krävde sex dödsoffer.

Talare: Elena Lizzi hedrade minnet av Erasmus-programmets grundare, Domenico Lenarduzzi, som hade gått bort föregående vecka.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Parlamentets sammansättning

Dubravka Šuica, Adina-Ioana Vălean och Nicolas Schmit hade utnämnts till ledamöter av Europeiska kommissionen med verkan från och med den 1 december 2019.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet att detta ämbete är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, och förklarade i enlighet med artikel 4.1 och 4.4 i arbetsordningen att de berörda platserna var vakanta från och med den 1 december 2019.

°
° ° °

De behöriga kroatiska myndigheterna hade meddelat att Sunčana Glavak utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Dubravka Šuica med verkan från och med den 1 december 2019.

De behöriga rumänska myndigheterna hade meddelat att Gheorghe-Vlad Nistor utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Adina-Ioana Vălean med verkan från och med den 2 december 2019.

De behöriga luxemburgska myndigheterna hade meddelat att Marc Angel utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Nicolas Schmit med verkan från och med den 10 december 2019.

Parlamentet noterade dessa utnämningar.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Sunčana Glavak, Gheorghe-Vlad Nistor och Marc Angel, fram till dess att deras behörighet prövats eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, och ha alla de rättigheter som följer av uppdraget, förutsatt att de avgett en skriftlig förklaring om att de inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


6. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden i 11 december 2019 (PE 645.648/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 158 i arbetsordningen):

Verts/ALE-gruppen hade begärt att uttalandet av kommissionen om den europeiska gröna given (punkt 2 i PDOJ) skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden januari I 2020.

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen motiverade begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


7. Den europeiska gröna given (debatt)

Uttalande av kommissionen: Den europeiska gröna given (2019/2956(RSP))

Ursula von der Leyen (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Dacian Cioloş för Renew-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Manon Aubry för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi, grupplös, och Markus Pieper.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Miriam Dalli, Pascal Canfin, Marie Toussaint, Paolo Borchia, Alexandr Vondra, Silvia Modig, Ignazio Corrao, Marian-Jean Marinescu, Ismail Ertug, Chris Davies, Ville Niinistö, Markus Buchheit, Pietro Fiocchi, Marc Botenga, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dolors Montserrat, Heléne Fritzon, Katalin Cseh, Sven Giegold, Herve Juvin, Johan Van Overtveldt, Márton Gyöngyösi, Norbert Lins, Simona Bonafè, Fredrick Federley, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Robert Rowland, Tomas Tobé, Jonás Fernández, Ulrike Müller, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Jerzy Buzek, Dan Nica, María Soraya Rodríguez Ramos, Pilar del Castillo Vera, Margarida Marques, Jan Huitema, Cristian-Silviu Buşoi, Kathleen Van Brempt, Martin Hlaváček, Edina Tóth, Paolo De Castro, Seán Kelly, Agnes Jongerius, Henna Virkkunen, Constanze Krehl och Álvaro Amaro.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Talman

Talare: Frans Timmermans (verkställande vice ordförande för kommissionen).

Resolutionsförslagen (artikel 132.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden januari I.


8. Justering av protokollet från detta sammanträde

I enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.


9. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 16–19 december 2019.


10. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 16.15.


11. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Agius Saliba Alex, Aguilera Clara, Ainslie Scott, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Al-Sahlani Abir, Amaro Álvaro, Ameriks Andris, Andresen Rasmus, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arimont Pascal, Asimakopoulou Anna-Michelle, Aubry Manon, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Baldassarre Simona, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bauzá Díaz José Ramón, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Beňová Monika, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bergkvist Erik, Bernhuber Alexander, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bischoff Gabriele, Biteau Benoît, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blaga Vasile, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogdan Ioan-Rareş, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Bonafè Simona, Bonfrisco Anna, Borchia Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Breyer Patrick, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buchner Klaus, Bullmann Udo, Burkhardt Delara, Buschmann Martin, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Calenda Carlo, Campomenosi Marco, Canfin Pascal, Carême Damien, Carthy Matt, Carvalhais Isabel, Caspary Daniel, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Chaibi Leila, Charanzová Dita, Chastel Olivier, Chinnici Caterina, Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Ciuhodaru Tudor, Číž Miroslav, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Daly Clare, D'Amato Rosa, Dance Seb, Danielsson Johan, Da Re Gianantonio, Davies Chris, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Delli Karima, Deparnay-Grunenberg Anna, De Sutter Petra, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dowding Gina, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Edtstadler Karoline, Ehler Christian, Eppink Derk Jan, Ernst Cornelia, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fiocchi Pietro, Fitto Raffaele, Fitzgerald Frances, Flego Valter, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gade Søren, Gahler Michael, Gamon Claudia, Gancia Gianna, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Georgoulis Alexis, Geuking Helmut, Ghinea Cristian, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Gieseke Jens, Gill Neena, Goerens Charles, González Pons Esteban, Grant Valentino, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Grudler Christophe, Guerreiro Francisco, Guetta Bernard, Guillaume Sylvie, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valerie, Hazekamp Anja, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Hölvényi György, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Jahr Peter, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Joveva Irena, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kalniete Sandra, Karas Othmar, Karlsbro Karin, Katainen Elsi, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Ska, Kelly Seán, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kokalari Arba, Kolaja Marcel, Konečná Kateřina, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhs Joachim, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, Lalucq Aurore, Lange Bernd, Langensiepen Katrin, Lebreton Gilles, Lechanteux Julie, Lenaers Jeroen, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, McGuinness Mairead, McLeod Aileen, Maestre Martín De Almagro Cristina, Magid Magid, Majorino Pierfrancesco, Maldonado López Adriana, Manda Claudiu, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Maurel Emmanuel, Maxová Radka, Maydell Eva, Mazurek Beata, Meimarakis Vangelis, Melchior Karen, Melo Nuno, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mobarik Nosheena, Modig Silvia, Molnár Csaba, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montserrat Dolors, Moraes Claude, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ștefan, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nethsingha Lucy, Newton Dunn Bill, Nica Dan, Niedermayer Luděk, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Nikolaou-Alavanos Lefteris, Nistor Gheorghe-Vlad, Novak Ljudmila, Novakov Andrey, Oetjen Jan-Christoph, Olbrycht Jan, Olekas Juozas, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pekkarinen Mauri, Peksa Mikuláš, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Phillips Alexandra Louise Rosenfield, Picula Tonino, Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Roberti Franco, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rooken Rob, Roos Robert, Roose Caroline, Ropė Bronis, Rowett Catherine, Rowland Robert, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sant Alfred, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schneider Christine, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Sippel Birgit, Skyttedal Sara, Slabakov Andrey, Smeriglio Massimiliano, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Tajani Antonio, Tang Paul, Tax Vera, Terheş Cristian, Thun und Hohenstein Róża, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tolleret Irène, Tomac Eugen, Tomc Romana, Toom Yana, Tóth Edina, Toussaint Marie, Tovaglieri Isabella, Trillet-Lenoir Véronique, Trócsányi László, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vaidere Inese, Vana Monika, Van Brempt Kathleen, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verheyen Sabine, Vilimsky Harald, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Vollath Bettina, Vondra Alexandr, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Vrecionová Veronika, Vuolo Lucia, Walsh Maria, Ward Julie, Waszczykowski Witold Jan, Wieland Rainer, Wiener Sarah, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wölken Tiemo, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yon-Courtin Stéphanie, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zīle Roberts, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan

Befriade från närvaro:

Andrieu Eric, Bilde Dominique, Hajšel Robert, Maldeikienė Aušra, Matias Marisa, Ochojska Janina, Patriciello Aldo, Rees-Mogg Annunziata Mary

Senaste uppdatering: 20 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy