Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 5k
Понеделник, 16 декември 2019 г. - Страсбург

6. Поправки (член 241 от Правилника за дейността)

Комисиите ENVI и INTA предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент:

—   Поправка P8_TA(2017)0107(COR02) на Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017г., стр. 1) (на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - комисия ENVI;

—   Поправка P8_TA(2017)0108(COR02) на Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017г. за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 5.5.2017г., стр. 176) (на позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 5 април 2017г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - комисия ENVI;

—   Поправка P8_TA(2019)0022(COR01) на Регламент (ЕС) 2019/216 на Европейския парламент и на Съвета от 30 януари 2019г. за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (ОВ L 38, 8.2.2019г., стр. 1) (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 януари 2019 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - комисия INTA.

Съгласно член 241, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в 24-часов срок политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат поставянето им на гласуване.

Последно осъвременяване: 26 февруари 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност