Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 4k
Pondělí, 16. prosince 2019 - Štrasburk

6. Opravy (článek 241 jednacího řádu)

Výbory ENVI a INTA předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

—   oprava P8_TA(2017)0107(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - výbor ENVI;

—   oprava P8_TA(2017)0108(COR02) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 176) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - výbor ENVI;

—   oprava P8_TA(2019)0022(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úř. věst. L 38, 8.2.2019, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. ledna 2019 k přijetí výše uvedeného nařízení P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - výbor INTA.

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o těchto opravách hlasovalo, považují se podle čl. 241 odst. 4 jednacího řádu za schválené.

Poslední aktualizace: 26. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí