Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Esmaspäev, 16. detsember 2019 - Strasbourg

6. Parandused (kodukorra artikkel 241)

ENVI- ja INTA-komisjonid on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstide kohta järgmised parandused:

—   Parandus P8_TA(2017)0107(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määruses (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1) (5. aprillil 2017. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - ENVI-komisjon;

—   Parandus P8_TA(2017)0108(COR02) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määruses (EL) 2017/746 in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL (ELT L 117, 5.5.2017, lk 176) (5. aprillil 2017. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - ENVI-komisjon;

—   Parandus P8_TA(2019)0022(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. jaanuari 2019. aasta määruses (EL) 2019/216, milles käsitletakse ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000 (ELT L 38, 8.2.2019, lk 1) (16. jaanuaril 2019. aastal esimesel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD)) - INTA-komisjon.

Parandused loetakse kodukorra artikli 241 lõike 4 kohaselt heaks kiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates paranduste teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust nende hääletusele panemiseks.

Viimane päevakajastamine: 22. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika