Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 4k
Maandag 16 december 2019 - Straatsburg

6. Rectificaties (artikel 241 van het Reglement)

De commissie ENVI en de commissie INTA hebben kennis gegeven van de volgende rectificaties op de door het Europees Parlement aangenomen teksten:

—   Rectificatie P8_TA(2017)0107(COR02) op Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - commissie ENVI;

—   Rectificatie P8_TA(2017)0108(COR02) op Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (PB L 117 van 5.5.2017, blz. 176) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - commissie ENVI;

—   Rectificatie P8_TA(2019)0022(COR01) op Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad van 30 januari 2019 inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad (PB L 38 van 8.2.2019, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 16 januari 2019 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - commissie INTA.

Overeenkomstig artikel 241, lid 4, van het Reglement worden deze rectificaties geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken ze in stemming te brengen.

Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2020Juridische mededeling - Privacybeleid