Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 4k
Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r. - Strasburg

6. Sprostowania (art. 241 Regulaminu)

Komisje ENVI i INTA przedstawiły następujące sprostowania do dokumentów przyjętych przez Parlament Europejski:

—   Sprostowanie P8_TA(2017)0107(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2017)0107) (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD)) - komisja ENVI;

—   Sprostowanie P8_TA(2017)0108(COR02) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, s. 176) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 5 kwietnia 2017 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2017)0108) (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) - komisja ENVI;

—   Sprostowanie P8_TA(2019)0022(COR01) do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/216 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (Dz.U. L 38 z 8.2.2019, s. 1) (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 stycznia 2019 r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia P8_TA(2019)0022) (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - komisja INTA.

Zgodnie z art. 241 ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za zatwierdzone, chyba że w terminie 24 godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności